VR 21 046 Fractie RB - Vragen over verkeersopstopping Volmerlaan/Sir Winston Churchillaan

Verkeersopstopping Volmerlaan/Sir Winston Churchillaan

Wij hebben berichtten ontvangen van bezorgde bewoners over de verkeerschaos en hinder die ontstaat op bovengenoemd kruispunt..
In het kader van artikel 44 van het reglement van orde heeft onze fractie de volgende vragen:

 1. Bent u op de hoogte van de verkeershinder die daar is ontstaan?
 1. Bent u voornemens de ideeën die bewoners hebben uitgedragen uit te gaan voeren?
  Zo nee, wat gaat u er aan doen?
 1. Bent u bereid te beginnen met een duidelijke snelheidsaanduiding op de weg?
  Zo nee, waarom niet?
 1. Bent u bereid in overleg met politie en het OM te kijken naar de mogelijkheden voor een flitspaal?
  Zo nee, waarom niet?
 1. Bent u bereid te kijken naar de indeling van de wegen die hier samenkomen en te kijken of dit nog wel bij de huidige (verkeersdrukte en asociaal verkeersgedrag) past?
  Zo nee, waarom niet?

Rijswijks-Belang
Mirjam ten Brummelaar
Nel Kames

Politieke partij

Rijswijks Belang