VR 21 044 Fractie GL - Vragen over participatie Pasgeld-Oost

Geacht college,

Op 15 juni heeft de gemeenteraad in meerderheid het geamendeerde voorstel met de vertrekpunten voor planvorming en participatie Pasgeld-Oost aangenomen. Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel hebben we een aantal vragen gesteld over participatie waarop u de antwoorden schuldig bleef. Dat noopt ons via deze weg tot de volgende vragen:

 1. In hoeverre heeft de klankbordgroep invloed op de uit te werken varianten voor Pasgeld-Oost?
   
 2. Wat is precies de rol die zij vervullen? Is er sprake van co-creactie? Graag een toelichting.
   
 3. Hoe kan het participatietraject al liep, zonder een besluit van de raad over de vertrekpunten van deze participatie?

We begrepen dat er een memo is opgesteld vanuit de klankbordgroep door de procesbegeleider naar aanleiding van het raadsvoorstel.

 1. In hoeverre bent u bekend met deze memo?
   
 2. Is deze memo met u besproken in de stuurgroep RijswijkBuiten?
   
 3. Klopt het dat u heeft tegengehouden om deze memo naar de raad te sturen? En zo ja, waarom? En zo nee, hoe kan het dan dat de memo niet bij de raad is terechtgekomen?
   
 4. Zou u de memo bij de beantwoording van deze vragen willen bijvoegen? En zo nee, waarom niet?

Op de website van het burgerparticipatieplatform schetsboekpasgeld.nl stond en staat bij vertrekpunten voor #14 Pasgeld-Oost de tekst van het eerdere collegevoorstel. En dat deze vertrekpunten “wel degelijk definitief” zijn, zie afbeelding. Ook vanuit de klankbordgroep begrepen we dat ze steeds te horen kregen dat ze wel van de uitgangspunten uit het collegevoorstel moesten uitgaan.

 1. Hoe kan het dat er dergelijke teksten op de participatiewebsite zijn verschenen en zo naar de klankbordgroep is gecommuniceerd, terwijl de raad nog niet besloten had?
   
 2. Wanneer gaat u deze tekst aanpassen n.a.v. het aangenomen amendement?

Namens de fractie van GroenLinks,
Marieke Alberts

 

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. In hoeverre heeft de klankbordgroep invloed op de uit te werken varianten voor Pasgeld-Oost?
  Het participatieniveau van de klankbordgroep is ‘adviseur beginspraak’. De klankbordgroep neemt geen besluiten, maar kan gedurende het proces binnen gestelde kaders en uitgangspunten meedenken, problemen signaleren en oplossingen aandragen.
  Zo is de leden van de klankbordgroep bijvoorbeeld gevraagd wat hun voorkeursvariant is voor Pasgeld-Oost en waarom en hebben zij kunnen aangeven welke effecten volgens hen meegewogen moeten worden in de op te stellen MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse).
 1. Wat is precies de rol die zij vervullen? Is er sprake van co-creactie? Graag een toelichting.
  De klankbordgroep heeft als trede op de participatieladder het niveau ‘adviseur beginspraak’ (zie onderstaand figuur uit het participatiebeleid gemeente Rijswijk). Dit betekent dat deelnemers een adviserende rol hebben en vóór in het proces binnen gestelde kaders en uitgangspunten kunnen meedenken, problemen kunnen signaleren en oplossingen kunnen aandragen.

Schema participatieladder. Bron: participatiebeleid Rijswijk 2020-2022

 1. Hoe kan het participatietraject al liep, zonder een besluit van de raad over de vertrekpunten van deze participatie?
  De raad is op verschillende momenten uitgebreid geïnformeerd en op de hoogte gesteld over het participatietraject en de vertrekpunten die hiervoor door het college zijn vastgesteld:
 • Met IB 20 058 is uw raad in het voorjaar van 2020 geïnformeerd over het participatievoorstel voor Pasgeld. In deze brief is aangegeven dat het participatievoorstel werd gedeeld met uw raad, omdat wij het belangrijk vinden aan de voorkant van het proces helderheid en commitment te hebben van uw raad over de ontwikkelrichting van het gebied;
 • Op 17 november 2020 vond er een openbare beeldvormende sessie met uw raad plaats waarmee uw raad op de hoogte is gebracht van de ontwikkelingen rondom Pasgeld, waaronder de verdere uitwerking van het participatietraject middels het ‘Schetsboek Pasgeld’;
 • Vervolgens is middels IB 21 029 uw raad in het voorjaar 2021 geïnformeerd over de start van de inhoudelijke participatie en die hiervoor door het college vastgestelde vertrekpunten, welke t.a.v. Pasgeld-Oost gebaseerd zijn op het raadsbesluit uit 1999. Gedurende de participatiebijeenkomsten bleek de behoefte bij diverse leden van de klankbordgroep te bestaan naar meer duidelijkheid ten aanzien van de positie van de raad t.o.v. de vertrekpunten voor de participatie. Daartoe zijn de vertrekpunten ter bevestiging in een raadsvoorstel aan uw raad voorgelegd.

We begrepen dat er een memo is opgesteld vanuit de klankbordgroep door de procesbegeleider naar aanleiding van het raadsvoorstel.

 1. In hoeverre bent u bekend met deze memo?

Dit memo is ter informatie gedeeld in de stuurgroep Rijswijk Buiten van 7 juni jl. Daarnaast betreft het een notitie van de externe procesbegeleider met zijn persoonlijke visie op de stand van zaken van het participatieproces.

 1. Is deze memo met u besproken in de stuurgroep RijswijkBuiten?

De memo is toegelicht en betrof een samenvatting van hetgeen gedurende het participatietraject Pasgeld in de klankbordgroep is besproken.

 1. Klopt het dat u heeft tegengehouden om deze memo naar de raad te sturen? En zo ja, waarom? En zo nee, hoe kan het dan dat de memo niet bij de raad is terechtgekomen?

Nee, de memo is ter kennisname in de stuurgroep RijswijkBuiten gedeeld net als andere gebruikelijke voortgangsrapportages. 

 1. Zou u de memo bij de beantwoording van deze vragen willen bijvoegen? En zo nee, waarom niet
  Memo is bij de beantwoording gevoegd.

Op de website van het burgerparticipatieplatform schetsboekpasgeld.nl stond en staat bij vertrekpunten voor #14 Pasgeld-Oost de tekst van het eerdere collegevoorstel. En dat deze vertrekpunten “wel degelijk definitief” zijn, zie afbeelding. Ook vanuit de klankbordgroep begrepen we dat ze steeds te horen kregen dat ze wel van de uitgangspunten uit het collegevoorstel moesten uitgaan.

 1. Hoe kan het dat er dergelijke teksten op de participatiewebsite zijn verschenen en zo naar de klankbordgroep is gecommuniceerd, terwijl de raad nog niet besloten had?
  Zie beantwoording vraag 3.
 1. Wanneer gaat u deze tekst aanpassen n.a.v. het aangenomen amendement?

De tekst op de website is inmiddels aangepast naar aanleiding van het geamendeerde raadsbesluit d.d. 15 juni 2021.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

PDF-pictogramvr_21_044_memo.pdf

Politieke partij

GroenLinks