VR 21 039 Fractie RB - Vragen over plannen voor hoogbouw Parkrijk

Plannen voor hoogbouw Parkrijk Buitenpoort

Er is nogal wat onrust ontstaan bij bewoners/woningeigenaren over het te bouwen hoogbouw in de wijk Parkrijk. Rijswijks-Belang heeft meerdere bezorgde (toekomstige) bewoners gesproken uit o.a. Park van Rodenburg en De Wilgen en Hoflanen.

In het kader van artikel 44 van het reglement van orde heeft onze fractie de volgende vragen:

 1. Bent u ervan op de hoogte dat de woningen tegenover de nog te bouwen “hoogbouw” in Parkrijk met andere informatie is verkocht aan toekomstige woningeigenaren dan de mogelijke plannen van nu? Zo ja, meent u dat? Zo nee, wat vindt u daarvan?
   
 2. Vind u het terecht dat tijdens de verkoop van de woningen is medegedeeld dat er hoogbouw Parkrijk zou komen van max. 6/8 verdiepingen en er nu een plan ligt dat dit mogelijk 14 verdiepingen gaat worden? Zo ja, waarom vindt u dit terecht?
   
 3. Bent u het met de fractie van RijswijksBelang eens dat het niet handig/eerlijk is dat er toezeggingen zijn gedaan die nu mogelijk niet nagekomen worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u eraan doen?
   
 4. Wat is nu het juiste aantal verdiepingen van het nog te bouwen Buitenpoort?
   
 5. Toekomstige bewoners rond om het nog te bouwen Buitenpoort maken zich zorgen o.a. over de mogelijke schaduw die zal gaan ontstaan en daardoor het zonnepanelen project op de aangekochte huizen geen juist effect gaat hebben. Begrijpt uw deze zorgen?
   
 6. Is de wethouder/het college bereidt om met deze mensen persoonlijk in gesprek te gaan en opheldering te geven over deze verwarrende situatie? Zo nee, waarom niet, zo ja, wanneer?

Rijswijks-Belang
Marc Weterings

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Bent u ervan op de hoogte dat de woningen tegenover de nog te bouwen “hoogbouw” in Parkrijk met andere informatie is verkocht aan toekomstige woningeigenaren dan de mogelijke plannen van nu? Zo ja, meent u dat? Zo nee, wat vindt u daarvan?
  Via onze informatievoorziening op de website en het informatiecentrum is aangegeven dat op die locatie appartementen in ontwikkeling zijn.

  Onder verantwoordelijkheid van de ontwikkelaars is bij de verkoop van woningen in de directe omgeving van Buitenpoort Parkrijk actief gewezen op de in ontwikkeling zijnde bouwplannen. Ook in de verkoopbrochures en in de gesprekken die (aspirant)kopers met makelaars hebben gevoerd is hierop gewezen. De gemeente is daarin verder geen partij.
   
 2. Vind u het terecht dat tijdens de verkoop van de woningen is medegedeeld dat er hoogbouw Parkrijk zou komen van max. 6/8 verdiepingen en er nu een plan ligt dat dit mogelijk 14 verdiepingen gaat worden? Zo ja, waarom vind u dit terecht?
  Aan de kopers van De Wilgen, direct grenzend aan de locatie Buitenpoort Parkrijk, is tijdens het verkooptraject actief gewezen op de appartementen in ontwikkeling; zo staat in de brochure een maximale bouwhoogte van 55 meter genoemd.
  Aan de kopers van Parkrijk fase 4, direct grenzend aan de locatie Buitenpoort Parkrijk, is tijdens het verkooptraject actief gewezen op de appartementen in ontwikkeling; zo staat in de brochure op een plattegrond “Appartementen in ontwikkeling”.
  Aan de kopers van Park van Rodenburg, dat op grotere afstand van Buitenpoort Parkrijk ligt (ten oosten van De Wilgen) is actief gecommuniceerd wat de mogelijkheden zijn op grond van het bestemmingsplan om in de directe omgeving appartementen te realiseren met een maximale bouwhoogte van 22 meter.

Onderstaande plattegrond geeft weer om welke appartementen het gaat.


 

 1. Bent u het met de fractie van RijswijksBelang eens dat het niet handig/eerlijk is dat er toezeggingen zijn gedaan die nu mogelijk niet nagekomen worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u eraan doen?
  Wij achten goede en volledige informatievoorziening van groot belang, mede vanwege de onderzoeksplicht van de koper van een nieuwe woning (bijvoorbeeld t.a.v. wat er in het bestemmingsplan staat over de omliggende omgeving). Naast de beschikbare informatie op de website en via het informatiecentrum RijswijkBuiten hebben ontwikkelaars en makelaars een informatie gedeeld via verkoopbrochures en bij gesprekken met kopers.
  Dat er toezeggingen zouden zijn gedaan is ons niet bekend.
   
 2. Wat is nu het juiste aantal verdiepingen van het nog te bouwen Buitenpoort?
  Het bouwplan bestaat uit drie gebouwen. Het hoogste gebouw bestaat uit 14 bouwlagen, het middelste gebouw bestaat uit deels 7 en deels uit 8 bouwlagen en het laagste gebouw bestaat uit 6 bouwlagen.
   
 3. Toekomstige bewoners rond om het nog te bouwen Buitenpoort maken zich zorgen o.a. over de mogelijke schaduw die zal gaan ontstaan en daardoor het zonnepanelen project op de aangekochte huizen geen juist effect gaat hebben. Begrijpt uw deze zorgen?
  Ten tijde van de verkoop van de reeds opgeleverde en de in aanbouw zijnde woningen was er reeds sprake van appartementen in ontwikkeling op de locatie Buitenpoort Parkrijk. De appartementen zijn noordelijk georiënteerd ten opzichte van de grondgebonden woningen, qua bezonning van de grondgebonden woningen is dat gunstig. In het kader van de bestemmingsplanprocedure is een bezonningsstudie opgesteld. Tot en met 10 juni konden zienswijzen ingediend worden.
  Wij zullen een concept-beantwoording van de zienswijzen ter vaststelling aan de raad voorleggen, hier wordt nader op de bezonningsstudie ingegaan.
   
 4. Is de wethouder/het college bereidt om met deze mensen persoonlijk in gesprek te gaan en opheldering te geven over deze verwarrende situatie? Zo nee, waarom niet, zo ja, wanneer?
  Via de website www.rijswijkbuiten.nl is informatie gedeeld en zijn de tijdens de informatieavond gestelde vragen beantwoord. De gemeente heeft hierin verder geen primaire verantwoordelijkheid, het betreft een aangelegenheid tussen verkoper (en hun makelaar) en koper. In de contacten met ontwikkelende partijen en verkoopmakelaars zullen we nogmaals benadrukken en verifiëren dat zorgvuldige communicatie over ontwikkelingen in de nabijheid van de te verkopen deelplannen van groot belang is.

Daarnaast zijn we bereid met de bewonerscommissie Parkrijk in gesprek te gaan nadat de termijn van indienen van zienswijzen (zie beantwoording vraag 5) is afgerond.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

 

Politieke partij

Rijswijks Belang