VR 21 035 Fractie RB - Vragen over afhandeling naheffingen parkeren

Geacht college,

Tijdens de raadsvergadering van 30 maart heeft de fractie van Rijswijks-Belang een motie ingediend om zo spoedig mogelijk hulp te bieden aan gedupeerden van de problemen met naheffingen parkeren. U heeft daarop actie ondernomen en wij krijgen diverse berichten van inwoners dat zij worden geholpen en boetes worden geseponeerd. Daar spreken we onze waardering voor uit.

Om de onderste steen boven te krijgen over hoe dit probleem heeft kunnen ontstaan, stelt de fractie van Rijswijks-Belang aan het college een nieuwe aantal vragen over dit onderwerp.

 1. Op 6 april is het ‘parkeerloket’ geopend. Wat zijn uw ervaringen met het loket tot nu toe? Graag uw  ervaring/ motivatie
 2. Hoeveel mensen hebben zich momenteel bij het loket, zowel telefonisch als per mail, gemeld?
 3. Hoeveel naheffingen / boetes zijn er tot nu toe kwijtgescholden vanaf 6 april 2021?
 4. Heeft u al een totaalbeeld van hoeveel mensen gedupeerd zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoeveel zijn dat er?
 5. Heeft u inmiddels zicht op de oorzaken van het probleem? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was het probleem?
 6. In hoeverre geven de ontstane problemen aanleiding om op zoek te gaan naar andere softwareaanbieders en/of andere incassobureaus?
 7. Het probleem met de naheffingen speelt daarnaast al enige tijd. Wanneer hebben de eerste mensen zich bij de gemeente gemeld over onterechte boetes als gevolg van deze problematiek?
 8. Op welk moment bent u zich bewust geworden van de grotere omvang van de problemen rond de parkeerboetes?/ naheffingen?
 9. Hoeveel naheffingen zijn er verstuurd in 2019 / 2020 / 2021?
 10. Hoeveel bezwaren/ bezwaarschriften heeft u ontvangen in 2019 / 2020 / 2021?
 11. Hoeveel naheffingen zijn er geseponeerd in 2019 / 2020 / 2021?
 12.  Hoeveel naheffingen waren er gegrond/ terecht in 2019 / 2020 / 2021?
 13. Hoe gaat u voorkomen dat deze situatie zich nog een keer voordoet ?

Rijswijks-Belang


Marc Weterings

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 

 1. Op 6 april is het ‘parkeerloket’ geopend. Wat zijn uw ervaringen met het loket tot nu toe? Graag uw  ervaring/ motivatie
  Het parkeerloket wordt benaderd door mensen met vragen over hun naheffing. Het contact met het parkeerloket wordt over het algemeen als zeer prettig ervaren. Inwoners zijn blij om te horen dat de zaken worden uitgezocht en dat er naar hun verhaal geluisterd wordt. De meeste bellers hebben de verwachting dat hun naheffing onterecht wordt bevonden maar dat is niet het geval als de naheffing terecht blijkt te zijn opgelegd. Dit leidt soms tot teleurstelling.
   
 2. Hoeveel mensen hebben zich momenteel bij het loket, zowel telefonisch als per mail, gemeld?
  Er hebben zich tot op heden 218 belastingplichtigen gemeld.
   
 3. Hoeveel naheffingen / boetes zijn er tot nu toe kwijtgescholden vanaf 6 april 2021?
  Het totaal aan kwijtscheldingen is niet bekend. We zullen u een totaal beeld tijdens de evaluatie presenteren. In deze beantwoording zijn het aantal kwijtscheldingen door In Public en Tobias niet meegenomen. Van de belastingplichtigen die zich bij het parkeerloket hebben gemeld zijn er 284 naheffingen gecontroleerd. Daarvan hebben we geconstateerd dat 112 als terecht gemarkeerd kunnen worden, 117 gevallen geseponeerd kunnen worden, 33 gevallen kwijtgescholden kunnen worden en bij 55 gevallen stellen we vast dat er sprake is van gegrond bezwaar. Deze opdracht is doorgezet aan Tobias en In Public.

  In totaal worden er meer naheffingen geseponeerd. Voor een indicatie verwijzen we naar het antwoord op vraag 4.
   
 4. Heeft u al een totaalbeeld van hoeveel mensen gedupeerd zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoeveel zijn dat er?
  Uit de voorlopige analyse van 7.000 nog niet verstuurde naheffingen blijkt dat circa 6% van de naheffingen onterecht is opgelegd.
   
 5. Heeft u inmiddels zicht op de oorzaken van het probleem? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was het probleem?
  We krijgen steeds beter zicht op de oorzaken van de problemen. De specifieke beschrijving komt terug in de evaluatie.
   
 6. In hoeverre geven de ontstane problemen aanleiding om op zoek te gaan naar andere softwareaanbieders en/of andere incassobureaus?
  Op basis van wat we nu weten kunnen we geen conclusies trekken. In de evaluatie zullen we kijken naar alle rollen en verantwoordelijkheden, zowel intern als extern.
   
 7. Het probleem met de naheffingen speelt daarnaast al enige tijd. Wanneer hebben de eerste mensen zich bij de gemeente gemeld over onterechte boetes als gevolg van deze problematiek?
  In januari 2021 is een grote batch naheffingen verstuurd uit 2020. In dezelfde maand zijn de eerste meldingen gekomen door mensen die vonden dat zij een onterechte naheffingen hebben ontvangen.
   
 8. Op welk moment bent u zich bewust geworden van de grotere omvang van de problemen rond de parkeerboetes?/ naheffingen?
  In de tweede week van januari 2021 werd duidelijk wat de omvang was. Toen is al vrij snel de coulanceregeling toegepast.

  De antwoorden op vragen 9 t/m 12 zijn gebundeld in de onderstaande tabel.
  De aantallen voor 2021 liggen lager dan de jaren 2019 en 2020. De verklaring hiervoor is dat 2021 nog een lopend jaar is en we sinds april de handhaving op parkeren hebben stopgezet. Vanaf april 2021 zijn er geen nieuwe naheffingen verstuurd.
  Het verschil tussen het aantal ontvangen bezwaarschriften in 2021 ten op zichte van 2020 is vooral te verklaren doordat een deel van de naheffingen over 2020 pas begin 2021 verstuurd zijn. Als gevolg hiervan zijn de bezwaren pas in 2021 ingediend, waardoor het aantal in 2021 hoger ligt.

  In 2020 ziet u dat er meer naheffingen met een gegrond bezwaar zijn dan er in 2020 aan bezwaren zijn ontvangen. Dit komt omdat er bezwaren voor zaken uit 2020 binnen gekomen zijn in 2021. Als daar vervolgens uitspraak op wordt gedaan worden de resultaten daarvan geregistreerd in het jaar dat de naheffing is geconstateerd. Ofwel een bezwaar uit 2021 kan leiden tot een gegrond bezwaar of seponering in 2020.

 

2019

2020

2021 (tot nu toe)

Naheffingen verstuurd

13.146

16.478

5.522

Ontvangen bezwaren/bezwaarschriften

1.568

762

2.959

Naheffingen geseponeerd

241

1.243

62

Naheffingen gegrond bezwaar

675

1.142

195


13 Hoe gaat u voorkomen dat deze situatie zich nog een keer voordoet ?
Op dit moment zijn we druk bezig met het herstellen van de fouten. Hierna volgt een uitgebreide evaluatie waarin terug moet komen wat er is gebeurd, wat er mis is gegaan en welke maatregelen we nemen om dit te voorkomen.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

 

 

Politieke partij

Rijswijks Belang