VR 21 023 Fracties Wij. en RB - Vragen over wildparkeren Generaal Spoorlaan

Artikel 44 vragen RijswijksBelang & Wij. Rijswijk - wildparkeren Generaal Spoorlaan

Het college heeft de gemeenteraad op 12 mei 2016 (IB 16040) geïnformeerd over de herinrichting van de Generaal Spoorlaan.

Met de omwonenden is in een uitgebreid participatietraject de beeldkwaliteit bepaald.

In antwoord op raadsvragen van de fractie van RijswijksBelang in september 2019 heeft het college aangegeven dat het aanzicht van het groen nog niet overeenkwam met de kwaliteit zoals deze voor de toekomst gewenst is.

Doordat het groen tot op heden nog steeds niet overeenkomt met de gewenste kwaliteit, wordt er in de middenberm geparkeerd. Naast het feit dat dit niet de bedoeling is en het een rommelige aanblik geeft, wordt ook het aan te groeien groen vernield.

Volgens bewoners is door de gemeente aangegeven dat er maatregelen worden getroffen. Tot op heden zijn deze nog steeds niet uitgevoerd. De fracties van RijswijksBelang en Wij. Rijswijk hebben daarom de volgende vragen;

 1. Bent u het met ons eens dat het parkeren in de middenberm op de ventweg van de Generaal Spoorlaan ongewenst is?
 2. Wat is volgens u de reden dat dit nog steeds plaatsvindt?
 3. Wie is aansprakelijk voor de eerder verrichte (mislukte) beplanting en wie draait hierbij op voor de kosten?
 4. Wat gaat u doen om dit ongewenste parkeren te voorkomen?
 5. Wanneer worden de afspraken die met de bewoners zijn gemaakt gerealiseerd?
 6. Wanneer beginnen de herstelwerkzaamheden aan de groenstrook?
 7. Bent u het met ons eens dat er extra gehandhaafd dient te worden?
 8. Wanneer kunnen de bewoners een reactie tegemoet zien?

Met Vriendelijk groet,

Wij. Rijswijk
Jeffrey Karremans

Rijswijks Belang
Marc Weterings

 

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Bent u het met ons eens dat het parkeren in de middenberm op de ventweg van de Generaal Spoorlaan ongewenst is?
  Ja.
   
 2. Wat is volgens u de reden dat dit nog steeds plaatsvindt?
  De combinatie kruidenrijke berm en handhavend optreden werkt preventief voldoende. Het parkeren op de middenberm neemt de afgelopen maanden in vergelijking met voorgaande jaren flink af.
   
 3. Wie is aansprakelijk voor de eerder verrichte (mislukte) beplanting en wie draait hierbij op voor de kosten?
  In overleg met de bewoners is destijds bepaald dat op deze locatie een kruidenrijke berm zou komen. Om dit doel te behalen heeft de gemeente meerdere malen een kruidenrijk mengsel ingezaaid. Door de droogte van de afgelopen zomers is dit helaas niet goed opgekomen. Dit voorjaar is voldoende regen gevallen en zagen we het mengsel uitbundig bloeien. In juni jl. is het voor het eerst gemaaid.
   
 4. Wat gaat u doen om dit ongewenste parkeren te voorkomen?
  Het is niet toegestaan om op de middenberm te parkeren. Bij het aantreffen van voertuigen op de middenberm wordt verbaliserend opgetreden
   
 5. Wanneer worden de afspraken die met de bewoners zijn gemaakt gerealiseerd?
  Het getoonde streefbeeld van een kruidenrijke berm is de afgelopen jaren helaas niet gehaald. Dit heeft alles te maken gehad met de droge weersomstandigheden van de afgelopen lentes en zomers. Inmiddels hebben we dit jaar een regenachtig voorjaar gehad, waardoor er wél kruiden hebben gebloeid.
   
 6. Wanneer beginnen de herstelwerkzaamheden aan de groenstrook?
  De desbetreffende strook wordt extensief beheerd, dat wil zeggen: twee tot vier keer per jaar gemaaid, afhankelijk van het weer en het beeld. Overigens wordt in verband met de verkeersveiligheid op specifieke plekken vaker gemaaid. De eerste maaibeurt heeft inmiddels plaatsgevonden.
   
 7. Bent u het met ons eens dat er extra gehandhaafd dient te worden?
  Handhaving neemt de betreffende locaties mee in de surveillance. Bij foutief parkeergedrag wordt verbaliseerd. Het blijven echter wel momentopnames zodat het kan voorkomen dat handhaving niet of niet op tijd kan doorpakken.
   
 8. Wanneer kunnen de bewoners een reactie tegemoet zien?
  Wij zien geen aanleiding om bewoners nader te informeren. In het algemeen geldt dat bewoners de app ‘MijnGemeente’ kunnen gebruiken om klachten over foutief parkeergedrag aan de gemeente te melden. De gemeente treedt dan handhavend op. Tevens verzorgt de gemeente een terugkoppeling richting de melder, indien gewenst.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk