VR 21 021 Fractie BvR - Vragen over bodemverontreiniging op de Karel Doormanlaan

Bodemverontreiniging

Naar aanleiding van een melding van de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland over een ernstig geval van bodem verontreiniging op de locatie Karel Doormanlaan e.o., wil Beter voor Rijswijk de volgende vragen stellen

 1. Bent u op de hoogte dat er een geval van ernstige bodem verontreiniging is geconstateerd aan de Karel Doormanlaan?
   
 2. Dat de bodemverontreiniging zich uitstrekt tussen de van Vollenhovenlaan en de Burgemeester Elsenlaan.
   
 3. Kent u de oorzaak van deze verontreiniging?
   
 4. Zijn er risico’s voor de volks gezondheid?
   
 5. Op welke termijn wilt u de raad informeren over de gevolgen van deze constatering en wat er gedaan gaat worden om deze gronden te saneren?
   
 6. Wat zijn de financiële gevolgen voor de gemeente Rijswijk?

Namens de fractie van Beter voor Rijswijk

Carlos Paredes
Raadslid Beter voor Rijswijk

Simone Hoek
Fractiemedewerker

 

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Bent u op de hoogte dat er een geval van ernstige bodem verontreiniging is geconstateerd aan de Karel Doormanlaan?

Ja, wij zijn op de hoogte van het bodemonderzoek waaruit blijkt dat er aan de Karel Doormanlaan e.o. sprake is van diffuse bodemverontreiniging[1] met zware metalen (lood, koper, zink) en Polychloorbifenylen (PCB). Daarnaast is op de locatie ook een bodemverontreiniging met asbest. Omdat de interventiewaarden bodemsanering (wettelijke norm) van de aangetroffen verontreinigende stoffen is overschreden, wordt dit geval geclassificeerd als “ernstige bodemverontreiniging” met zware metalen, PCB en asbest.

 1. Dat de bodemverontreiniging zich uitstrekt tussen de van Vollenhovenlaan en de Burgemeester Elsenlaan?.

De diffuse bodemverontreiniging met zware metalen en PCB is aangetroffen bij de stroken grond en tuinen rondom een aantal woonblokken aan de Ir. H.H. van Kollaan 51 t/m 97, Huis te Landelaan 143 t/m 189, Dick de Hoogstraat 50 t/m 72 en Karel Doormanlaan 248 t/m 298. De asbestverontreiniging is aangetroffen in de tuin van het flatgebouw 50-72 aan de Dick de Hoogstraat. In onderstaande situatietekening is het verontreinigd gebied aangegeven (blauwe stippellijn). De totale omvang van het verontreinigd gebied is circa 4.400m2.  Het oranje gearceerd gebied is de locatie waar de asbest bodemverontreiniging is aangetroffen. De omvang van de asbest bodemverontreiniging is circa 50m2.

onderzoeklocatie

 

 1. Kent u de oorzaak van deze verontreiniging?

Nee. De oorzaak kan niet exact bepaald worden. Het gaat om een zogenoemde historische bodemverontreiniging. Vóór de bouw van de flatgebouwen was de bestemming en het gebruik van de locatie agrarisch. Uit kaartmateriaal blijkt dat er op de locatie ook sloten hebben gelegen die vermoedelijk tijdens het bouwrijp maken van de locatie zijn gedempt met verontreinigd materiaal uit het gebied. Daarnaast is de locatie ten behoeve van de woningbouw opgehoogd met gebiedseigen grond.

 1. Zijn er risico’s voor de volks gezondheid?

In het bodemonderzoek zijn de risico’s van de aangetroffen verontreinigingen beoordeeld. Ten aanzien van de asbest bodemverontreiniging is er geen risico voor de volksgezondheid. Het gaat om hechtgebonden asbest in de bodem die verankerd is in cement en die zich gedeeltelijk onder gesloten verhardingen bevindt en het overige deel is bedekt met vegetatie. De verontreiniging is in omvang gering. Er is geen sprake van het vrijkomen van asbestvezels in de toplaag/contactlaag van de bodem en daarmee is er ook geen kans op het inademen van asbestvezels. Verder is bij de toetsing van de risico’s van de asbest bodemverontreiniging voor de mens geen aanleiding gevonden voor het afschermen van de locatie omdat de kans om in contact te komen met deze verontreiniging uitermate gering is.

De bodemverontreiniging met zware metalen en PCB ligt verspreid over het gebied. Uit de risicobeoordeling van deze verontreiniging blijkt dat er voor het huidig gebruik van de locatie sprake is van risico’s voor de volksgezondheid vandaar dat de verontreiniging met spoed moet worden gesaneerd.

Woningcorporatie Rijswijk Wonen, die de opdrachtgever van het bodemonderzoek is, heeft de bewoners via een brief geïnformeerd over de verontreinigingen en over de huidige beperkingen van het gebied en over de sanering die wordt voorbereid.

 1. Op welke termijn wilt u de raad informeren over de gevolgen van deze constatering en wat er gedaan gaat worden om deze gronden te saneren?

De informatie die bij ons bekend is hebben wij in deze beantwoording van uw vragen met u gedeeld. De geconstateerde bodemverontreiniging wordt gesaneerd. Rijswijk Wonen stelt daarvoor een saneringsplan op en dient deze ter beoordeling in bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Na beoordeling van het saneringsplan start de sanering. De verwachting is dat de sanering start in het tweede kwartaal 2021.

 1. Wat zijn de financiële gevolgen voor de gemeente Rijswijk?

De uit te voeren sanering vindt voornamelijk plaats op grondeigendom van woningcorporatie Rijswijk Wonen en wordt ook in opdracht van deze corporatie uitgevoerd. Enkel ter hoogte van de voortuinen aan de Karel Doormanlaan 264-298 moet de gemeente werkzaamheden uitvoeren aan de riolering in het te saneren gebied. De hoogte van de kosten voor de gemeente zijn nog niet bekend maar de verwachting is dat deze beperkt zijn tot maximaal € 5.000.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

 

[1] Diffuse bodemverontreiniging: Is bodemverontreiniging dat verspreid ligt over een gebied of locatie. Binnen het diffuus verontreinigd gebied of locatie komen gehalten aan verontreinigende stoffen voor die zowel onder (matig verhoogde gehalten) als boven (sterk verhoogde gehalten) de interventiewaarden bodemsanering liggen.

Politieke partij

Beter voor Rijswijk