VR 21 015 Fractie BvR - Vragen over verbreding A4

Rijswijk, 07 maart 2021

Verbreding A4 

Naar aanleiding van het artikel in het Algemeen Dagblad afgelopen zaterdag 06 maart 2021 over de vertraging van de verbreding van de A4 waarin wordt gesteld dat:

 1. Een rechtszaak in Arnhem over een snelweg de rechter heeft bepaald dat de stikstofdioxide berekeningen zich beperken tot een straal van 5 kilometer rond een nieuw aan te leggen stuk asfalt terwijl de vervuiling verder dan 5 kilometer neerdwarrelde.
   
 2. De rekenmeesters van I en W door Raad van State terug naar de tekentafel zijn gestuurd om te weten hoe de stikstofberekening nu tot stand komt.
   
 3. Het in ieder geval een half jaar gaat duren voordat er een beargumenteerde reactie wordt gegeven. 
   
 4. De gemeenteraad is akkoord gegaan met de verbreding van de A4 waarbij de bouw van ecoducten is aangenomen en geld beschikbaar is gesteld voor de aanpak van de Prinses Beatrixlaan. Beter voor Rijswijk wil van het college weten:
  1) Waarom moeten wij dit vernemen uit de media?
  2) Wat zijn de gevolgen van deze vertraging? Ook financieel.
  3) Deelt de wethouder de mening van Beter voor Rijswijk dat het tenminste vreemd is dat de berekeningen alleen rekening houden met een straal van 5 kilometer terwijl iedereen met gezond verstand begrijpt dat met de wind de vervuiling zich veel verder verspreid. Zo nee, waarom niet? 
   
 5. Wat gaat het college ondernemen?

Namens de fractie van Beter voor Rijswijk 

Carlos Parades
Raadslid Beter voor Rijswijk

Dennis Cupedo
Raadslid Beter voor Rijswijk

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Waarom moeten wij dit vernemen uit de media?
  Het college heeft kennis genomen van de berichten in het AD van zaterdag 6 maart 2021. Het college heeft de uitspraak van de Raad van State uit de media vernomen.
   
 2. Wat zijn de gevolgen van deze vertraging? Ook financieel.
  Het is aan de minister van I&W om te bezien wat de gevolgen zijn voor de ontwikkelingen van de A4 in relatie tot de uitspraak van de Raad van State in het kader van de ontwikkeling van het snelwegtracé ViA15.
   
 3. Deelt de wethouder de mening van Beter voor Rijswijk dat het tenminste vreemd is dat de berekeningen alleen rekening houden met een straal van 5 kilometer terwijl iedereen met gezond verstand begrijpt dat met de wind de vervuiling zich veel verder verspreid. Zo nee, waarom niet?
  Bij het berekenen van de stikstofuitstoot op beschermde natuurgebieden heeft de minister gebruikgemaakt van het rekenmodel SRM2 in de AERIUS Calculator. De AERIUS Calculator is het programma dat overheden gebruiken bij onder meer tracébesluiten. Het SRM2-rekenmodel in dit programma gaat uit van een zogenoemde afkap voor verkeer. Hierbij wordt stikstofuitstoot van verkeer dat terechtkomt op meer dan 5 kilometer afstand van de weg niet meegenomen in de berekeningen. Dit wijkt af van de berekeningen die de AERIUS Calculator maakt voor andere bronnen van stikstofuitstoot zoals veehouderijen of scheepvaart. Daarbij wordt zo’n afkap niet gebruikt en kan op veel grotere afstanden worden berekend waar stikstof terechtkomt. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de minister geen goede verklaring gegeven voor dit verschil. Daarom heeft de minister niet goed genoeg gemotiveerd dat uit de berekeningen die met dit SRM2-model zijn gemaakt volledig, precies en definitief kan worden geconcludeerd dat het tracébesluit van de snelweg ViA15 geen nadelige gevolgen heeft voor omliggende Natura 2000-gebieden. Europese natuurwetgeving vereist wel die mate van volledigheid en duidelijkheid. De Raad van State heeft de minister gevraagd om de stikstofgevolgen van het tracébesluit van de snelweg ViA15 beter te motiveren. Het is in deze aan de minister om aan te geven hoe hier mee om te gaan.
   
 4. Wat gaat het college ondernemen?
  Het is aan de minister van I&W om te bezien en te besluiten wat de gevolgen zijn voor de ontwikkelingen van de A4 in relatie tot de uitspraak van de Raad van State in het kader van dat betreffende tracébesluit van de snelweg ViA15. Wij laten ons daarover informeren. De vertraging van de besluitvorming heeft geen gevolgen voor de overeenkomst tussen het Ministerie van I&W en de gemeente Rijswijk.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

 

Politieke partij

Beter voor Rijswijk