VR 21 013 Fractie CDA - Vragen over financiële mishandeling ouderen

Geacht college,

Kwetsbare ouderen worden nog te makkelijk slachtoffer van financiële mishandeling. Financieel ouderenmisbruik is de meest voorkomende vorm van ouderenmishandeling in Nederland. Het gaat dan om het misbruik van een pinpas of een volmacht, of een plotselinge testamentwijziging waarbij een misbruikpleger recht krijgt op de erfenis. De overheid gaat uit van minimaal 30.000 gevallen van financieel misbruik van ouderen per jaar. Maar volgens deskundigen ligt dit aantal veel hoger. Omdat ouderen bang zijn, zich schamen of afhankelijk zijn van de misbruikpleger, melden ze het niet.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid moesten er door gemeenten lokale allianties gevormd worden om ouderen te beschermen. Deze zouden zich vanaf 2015 als een 'olievlek' over de 352 Nederlandse gemeenten verspreiden. In negen gemeentes in onze regio zijn deze allianties succesvol gevormd. Rijswijk wordt niet genoemd in het rijtje van gemeenten waar een alliantie met succes gevormd is.

Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde stelt de fractie van CDA daarom de volgende vragen aan het College van B&W. : 

 1. Heeft het College zicht op het aantal Rijswijkse ouderen die te maken hebben met financiële mishandeling? Zo ja, om hoeveel ouderen gaat het?
   
 2. Is het College bekend met het vormen van lokale allianties met samenwerkingspartners om ouderen te beschermen tegen financiële mishandeling?
   
 3. Is het College bekend met de succesvolle aanpak van omliggende gemeenten?
   
 4. Is in Rijswijk een lokale alliantie gevormd met samenwerkingspartners om financiële mishandeling van ouderen te voorkomen? Zo ja, wat zijn de resultaten tot nu toe? Zo nee, is het College bereid deze lokale alliantie te gaan vormen?

Hoogachtend,
CDA Rijswijk                                                   

A. Koegler-Böhm
J. Schröter-Haas

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Heeft het College zicht op het aantal Rijswijkse ouderen die te maken hebben met financiële mishandeling? Zo ja, om hoeveel ouderen gaat het?
  Nee. Er zijn alleen landelijke cijfers bekend. Uit cijfers van het jaar 2018 blijkt dat jaarlijks naar schatting 170.000 ouderen slachtoffer zijn van ouderenmishandeling.
   
 2. Is het College bekend met het vormen van lokale allianties met samenwerkingspartners om ouderen te beschermen tegen financiële mishandeling?
  Ja, het vormen van lokale allianties is één van de maatregelen om ouderen te beschermen tegen financieel misbruik, een vorm van ouderenmishandeling.

  Daarnaast spelen mensen uit de directe omgeving van de ouderen en eventuele professionals die met ouderen te maken hebben, een belangrijke rol. In welke mate zij ouderenmishandeling signaleren en hoe zij hiermee vervolgens omgaan. Daarom is er de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken om ouderenmishandeling zo snel mogelijk te herkennen (vroegsignalering) en erkennen (advies vragen en melden bij Veilig Thuis). 

  Er zijn diverse bijeenkomsten geweest van het  Regionaal Kennisplatform Ouderenmishandeling, onder leiding van de GGD Haaglanden, waar de vormen en signalen van ouderenmishandeling aan de orde zijn geweest. Kennisdeling, deskundigheidsbevordering en ervaringen delen staan centraal bij de bijeenkomsten van dit kennisplatform. Ook professionals uit Rijswijk hebben hieraan deelgenomen. 
  Daarnaast zijn er aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld opgeleid om het onderwerp binnen de organisatie op de agenda te houden. Tevens hebben alle zorg-, en welzijnsprofessionals te maken met de wet meldcode.
   
 3. Is het College bekend met de succesvolle aanpak van omliggende gemeenten?
  Ja. Het college is bekend met het feit dat er in Leidschendam Voorburg, Midden Delfland en Westland allianties zijn. Den Haag heeft geen allianties en in Delft maakt de alliantie op dit moment een doorstart.
   
 4. Is in Rijswijk een lokale alliantie gevormd met samenwerkingspartners om financiële mishandeling van ouderen te voorkomen? Zo ja, wat zijn de resultaten tot nu toe? Zo nee, is het College bereid deze lokale alliantie te gaan vormen?
  Nee. Het college is bereid om te onderzoeken of er een behoefte is om een lokale alliantie in Rijswijk te vormen, er voldoende partijen zich hiervoor willen inzetten en of er voldoende middelen hiervoor beschikbaar zijn. Het college zal hierover in september 2021 de raad informeren.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

CDA