VR 21 012 Fracties D66 en BvR - Vragen over gevolgen COVID-19 op Rijswijkse ondernemers

Geacht college,

De ondernemers in Rijswijk die door de Corona maatregelen zijn getroffen hebben het steeds moeilijker. De steunmaatregelen vanuit de Rijksoverheid zijn voor een aantal situaties en ondernemers niet specifiek genoeg. Ook bij het versoepelen van de Corona maatregelen kunnen de bedrijven en ondernemers niet direct (geheel) herstellen of profiteren gezien de lengte van de verplichte (gedeeltelijke) sluiting.

De gemeente Rijswijk heeft in deze crisis laten zien snel en flexibel te kunnen reageren op behoefte van ondernemers en het belangrijk is dat dit juist ook de komende periode wordt doorgezet. Er is behoefte aan zicht op de toekomst, duidelijkheid en een goede samenwerking om perspectief te blijven bieden voor ondernemen in Rijswijk.

D66 Rijswijk en BVR hebben daarom de volgende vragen aan het College:

 1. Kan de gemeente als verhuurder zelf het goede voorbeeld geven en actief in gesprek gaan met hurende ondernemers en instellingen over (tijdelijke) huurverlaging?
   
 2. Wordt er nog invorderingsrente berekend aan ondernemers voor gemeentelijke belastingen? Zo ja, kan deze op 0% gezet worden?
   
 3. Zijn er beslagleggingen door de gemeente Rijswijk bij ondernemers in Rijswijk? Kunnen deze (tijdelijk) worden opgeschort?
   
 4. Alle zelfstandigen met een hulpvraag, die redelijkerwijs niet in staat zijn om zonder hulp verder te komen, kunnen met hun hulpvraag bij de gemeente terecht. Welke ondersteuning biedt de gemeente Rijswijk nu? Kan de ondersteuning, bijvoorbeeld door coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie, nog verder worden uitgebreid? Dit met als voorbeeld de inzet die in Den Haag en Leidschendam-Voorburg plaatsvindt. Zo nee, waarom niet?
   
 5. Kan de afdracht van de toeristenbelasting voor 2021 achterwege blijven?
   
 6. Welke andere, aanvullende maatregelen heeft de gemeente de komende periode in overweging om ondernemers in Rijswijk te ondersteunen, inclusief aandacht voor het welzijn van ondernemers en hun omgeving? Hoe wordt hierbij regionaal samengewerkt?
   
 7. Bij de beantwoording graag specifiek ook antwoord op de impact van maatregelen, niet alleen voor de begroting van de gemeente maar juist ook over de te verwachten (positieve) gevolgen voor ondernemers.

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Kan de gemeente als verhuurder zelf het goede voorbeeld geven en actief in gesprek gaan met hurende ondernemers en instellingen over (tijdelijke) huurverlaging?
  De gemeente is voornamelijk verhuurder van maatschappelijk vastgoed. Voor het compenseren van de sport en cultuuraccommodaties is gebruik gemaakt van compensatieregelingen van het Rijk. Voor de huurders die voor deze compensatieregelingen niet in aanmerking kwamen is een afweging gemaakt in hoeverre zij door de crisis getroffen zijn. Dit betreft met name kinderopvangorganisaties; zij worden rechtstreeks vanuit het Rijk gecompenseerd en ateliers; kunstenaars kunnen doorwerken tijdens de crisis. Voor hen is daarom geen compensatie voorgesteld.

  Voor het geringe aantal commerciële verhuringen vanuit de gemeente wordt maatwerk geleverd. Onlangs is een regeling getroffen met een horecaondernemer, waarbij gedeeltelijke kwijtschelding van de huur met deze ondernemer is geëffectueerd, in de hoop dat deze maatregel voldoende is om deze lastige periode te kunnen overbruggen

 2. Wordt er nog invorderingsrente berekend aan ondernemers voor gemeentelijke belastingen? Zo ja, kan deze op 0% gezet worden?
  Er wordt geen invorderingsrente berekend in de gemeente Rijswijk voor gemeentelijke belastingen. 
   
 3. Zijn er beslagleggingen door de gemeente Rijswijk bij ondernemers in Rijswijk? Kunnen deze (tijdelijk) worden opgeschort?
  De dwanginvordering is vanaf de dwangbevelen uitbesteed aan Cannock Chase. Van de dwangbevelen die nu bij Cannock Chase liggen is niet bekend of dit ook ondernemers betreft. Er is al terughoudendheid geweest bij de beslagleggingen in 2020, slechts 1 casus. Dit betrof een beslaglegging op het pand, ter veiligstelling van betaling van de schuld aan de gemeente bij verkoop van het onroerend goed.

  De crisis is in maart 2020 begonnen. Er is conform het coronabeleid van de gemeente op verzoek uitstel verleend tot 1 september 2020. Het merendeel van de posten waar uitstel van betaling voor werd aangevraagd is ook betaald. Er zijn nog geen dwangbevelen 2020 opgestart om aan te leveren aan Cannock Chase, de laatst bekende stand als openstaand bedrag is € 500.000. Deze dwangbevelen moeten nog worden ingepland. Op 26 februari 2021 zijn de aanslagen 2021 opgelegd. De vervaltermijn voor de betaling van de aanslagen 2021 is 26 april 2021. Er wordt in overleg met de ondernemers een betalingsregeling voor 2021 getroffen zodat de openstaande aanslagen gemeentelijke belastingen niet te veel opstapelen.

 4. Alle zelfstandigen met een hulpvraag, die redelijkerwijs niet in staat zijn om zonder hulp verder te komen, kunnen met hun hulpvraag bij de gemeente terecht. Welke ondersteuning biedt de gemeente Rijswijk nu? Kan de ondersteuning, bijvoorbeeld door coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie, nog verder worden uitgebreid? Dit met als voorbeeld de inzet die in Den Haag en Leidschendam-Voorburg plaatsvindt. Zo nee, waarom niet?
  De gemeente Rijswijk is momenteel bezig met het organiseren en implementeren van de uitbreiding van dienstverlening aan ondernemers. Zoals bijvoorbeeld schuldhulpverlening voor ondernemers (niet zijnde rechtspersonen). Indien een ondernemer vragen heeft of ondersteuning nodig heeft, dan wordt er gekeken vanuit de diverse (financiële) regelingen of vanuit het ondernemersklankbord (een externe landelijke organisatie, opgezet door o.a. oud-ondernemers ) of een onderneming levensvatbaar is. Verder zetten we in op het inrichten van de nieuwe dienstverlening waarin we nog actiever de samenwerking zoeken met zowel interne als externe partners, zoals de Kamer van Koophandel en andere regionale partners.

  Voor wat betreft heroriëntatie gaan wij de samenwerking met de gemeente Den Haag aan. De gemeente Den Haag stelt zijn aanbod beschikbaar aan omliggende gemeenten. Op dit moment is echter nog niet bekend hoeveel ondernemers zich zullen melden of welke behoefte er structureel bij de ondernemers is na corona. Het beroep op dienstverlening is mede afhankelijk van het steunpakket van de maatregelen van de overheid en in welke vorm en tot wanneer deze beschikbaar blijft. 
   
 5. Kan de afdracht van de toeristenbelasting voor 2021 achterwege blijven?
  Toeristenbelasting wordt via de rekening betaald door de klanten die overnachten in bijvoorbeeld een hotel of pension. De ondernemers brengen deze toeristenbelasting per overnachting in rekening. Op basis van hun aangifte van het aantal overnachtingen ontvangen de hotels een aanslagbiljet toeristenbelasting van de gemeente Rijswijk.

  De huidige verordening is wetgeving die de gemeente uit moet voeren. Als de betaling achterwege blijft, gaan de invorderingsmaatregelen gelden. 
   
 6. Welke andere, aanvullende maatregelen heeft de gemeente de komende periode in overweging om ondernemers in Rijswijk te ondersteunen, inclusief aandacht voor het welzijn van ondernemers en hun omgeving? Hoe wordt hierbij regionaal samengewerkt?
  De gemeente is een belangrijke schakel als het gaat om verbinding maken met lokale partijen, nieuwe initiatieven en bedrijven die zich melden. We zijn goed op de hoogte van wat er speelt in de regio, via regionale overleggen, en kijken continue naar de mogelijkheden binnen deze gemeente. Waar hebben lokale partijen behoefte aan? Waar is men mee geholpen? Wat werkt er en wat werkt er ook niet?

  De samenwerking met bijvoorbeeld bezorgdienst Hubbel, een concept dat gericht is op slimme stadslogistiek om met name kleinere ondernemers te ontzorgen en meer tijd hebben om te ondernemer. Er vindt een pilot plaats waar ondernemers gratis aan kunnen deelnemen.

  Vanaf het begin van de coronacrisis is er extra nauw persoonlijk contact met de lokale ondernemers, ondernemersverenigingen en centrummanagers. Via korte lijnen houden we de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gaten en kunnen we inspelen op nieuwe vragen of initiatieven van ondernemers.

  De gemeente heeft, onder andere naar aanleiding van de themasessie, meerdere initiatieven in overweging. Denk hierbij aan:

 • Het steunen en promoten van horeca en retailers door mantelzorgers en vrijwilligers uit te betalen via tegoedbonnen.
 • Het opstellen van een taskforce voor horeca en retail om te komen tot (maatwerk)oplossingen om veilig open te kunnen.
 • De inzet van een herstelplan met een steunfonds als belangrijk onderdeel.

  Momenteel zijn de regels met betrekking tot de terrassen voor de Rijswijkse horecaondernemers versoepeld. Zo is het toegestaan tijdelijke terrassen op te zetten en tijdelijk de bestaande terrassen ruimer op te zetten. Wat betreft de vergunningen ‘tijdelijke uitbreiding terrassen’, heeft het Horecaloket in samenwerking met en met input van o.a. de afdeling handhaving, politie en brandweer gezorgd voor een verkorte vergunningsprocedure.

  Goede communicatie en samenwerking is juist tijdens de coronacrisis belangrijk. Via korte lijnen worden de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gaten gehouden. In het kader van de corona impact vinden er diverse overleggen plaats met regiogemeenten. Tevens is er op 23 maart op verzoek van de gemeenteraad een thema sessie georganiseerd geheel in het teken van corona en ondernemen. Alle lokale ondernemersverenigingen waren vertegenwoordigd. De oproep van lokale partijen tijdens deze sessie geven de ernst van de situatie maar weer aan. Veel partijen zijn technisch failliet. Lang opgebouwde middelen en pensioenen van ondernemers moeten ingebracht worden om te kunnen overleven.

  De gemeente is helaas in mogelijkheden afhankelijk van wat er kan en mag vanuit de landelijke maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Uiteraard is daarbij wel van belang dat de gemeente Rijswijk de lokale ondernemers blijft steunen door goed op de hoogte te zijn van wat er speelt, mogelijk is en hierover het gesprek aan te gaan om te komen tot oplossingen. Het is belangrijk om op de korte termijn te kijken wat de absolute behoefte is van de ondernemer en daar als gemeente (op basis van bestaand beleid) op door te pakken.Wanneer wordt afgeweken van de eigen verordeningen zal dit via de raad besloten worden.De gemeente Rijswijk staat klaar voor alle ondernemers.
 1. Bij de beantwoording graag specifiek ook antwoord op de impact van maatregelen, niet alleen voor de begroting van de gemeente maar juist ook over de te verwachten (positieve) gevolgen voor ondernemers.
  Zie hiervoor.
   

  Burgemeester en wethouders,

  de secretaris,
  P.M. Schuit

  de burgemeester (wnd),
  mr.drs. G.A.A. Verkerk

   

Politieke partij

D66