VR 21 007 Fractie GBR - Vragen over overlast door bomen in de gemeenschappelijke tuin Frans Halskade Van Ostadelaan

Overlast bomen in de gemeenschappelijke tuin Frans Halskade / Van Ostadelaan

De bewoners van de Frans Halskade hebben sinds 2018 meerdere malen contact gezocht (telefonisch en per e-mail) met de gemeente om voor de problemen die zij ondervinden van bomen in de gemeenschappelijke tuin een oplossing te vinden. De bomen zijn dusdanig groot en hebben o.a. daardoor al eens schade aan dakkappelen veroorzaakt en verstoren het woongenot door de enorme hoeveelheid hars die in bepaalde maanden op de balkons valt.

Door het vele hars dat er valt op de balkons, kan men de was niet buiten laten drogen en/of zomers op het balkon zitten. Het hars veroorzaakt op balkons ook gevaarlijke situaties, zodra het regent of vochtig is veranderen de balkons in ijsbaan.

Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde willen wij daarom de volgende vragen stellen

  1. Is het college op de hoogte van deze situatie en is zij het met ons eens dat dit een onwenselijke situatie is?
     
  2. Is het college bereid maatregelen aan deze bomen treffen om de woonoverlast tegen te gaan? Zo ja, welke maatregelen (snoeien of vervangen van bomen) heeft het college daarbij voor ogen?
     
  3. Op welke termijn kan het college ons toezeggen dat de onder vraag 2 genoemde maatregelen worden uitgevoerd?

Namens Gemeente Belangen Rijswijk 

Ronald van der Meij, raadslid
Michel van Reijen, fractie assistent

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

  1. Is het college op de hoogte van deze situatie en is zij het met ons eens dat dit een onwenselijke situatie is?

Ja.

  1. Is het college bereid maatregelen aan deze bomen treffen om de woonoverlast tegen te gaan? Zo ja, welke maatregelen (snoeien of vervangen van bomen) heeft het college daarbij voor ogen?

Ja, er zijn onlangs snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor verwachten we dat de overlast weggenomen c.q. verminderd is. In het beleidskader ‘Juiste boom op de juiste plek’ is vastgesteld dat bomen die overlast veroorzaken gehandhaafd blijven, tenzij deze in de 12 prioriteitsstraten staan. Deze locatie maakt daar echter geen onderdeel van uit, waardoor het kappen van bomen conform dit beleid niet aan de orde is.

  1. Op welke termijn kan het college ons toezeggen dat de onder vraag 2 genoemde maatregelen worden uitgevoerd?

Deze zijn reeds uitgevoerd.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),mr.drs. G.A.A. Verkerk

 

Politieke partij

Gemeentebelangen Rijswijk