VR 21 005 Fractie BvR - Aanvullende vragen over geluidoverlast en vervuiling bij de parkeerplaatsen aan de Reigerweg - Vinkweg

Artikel 44 aanvullende vragen over geluidoverlast en vervuiling bij de parkeerplaatsen aan de Reigerweg – Vinkweg.

Onze fractie krijgt nog steeds dagelijks schrijnende meldingen vanuit de wijk Vrijeban. Aangezien onze fractie al sinds 8 oktober 2020 wacht op antwoorden heeft de fractie van Beter Rijswijk de volgende vragen:

 1. Bent u het met Beter voor Rijswijk eens dat de beantwoording van eerdere vragen veel te lang duurt? (ruim 90 dagen). Zo neen waarom niet?
   
 2. Wat heeft de gemeente Rijswijk in de tussenliggende periode gedaan? Graag toelichting.
   
 3. Heeft de gemeente na 08-10-2020 nog contact gehad met de buurtbewoners/bewonersgroep Vrijeban? Wat is hier uitgekomen? Graag toelichting.
   
 4. Krijgt u terugkoppeling van de schrijnende gevallen van de wijkagent/gebiedsregisseur wat er elke week gebeurd? Zo neen, waarom niet?
   
 5. Welke oplossingen kan de gemeente inmiddels aanbieden? Graag toelichting.
   
 6. Aangezien het vertrouwen tot het nulpunt is gezakt, is de gemeente bereid middels een mediator te praten met de buurtbewoners om tot een snelle oplossing te komen?

Namens de fractie van Beter voor Rijswijk

Dennis Cupedo
Raadslid

Ed Braam
Raadslid

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:
 

 1. Bent u het met Beter voor Rijswijk eens dat de beantwoording van eerdere vragen veel te lang duurt? (ruim 90 dagen). Zo neen waarom niet?
  Ja,  de beantwoording is onbedoeld te lang blijven liggen.
   
 2. Wat heeft de gemeente Rijswijk in de tussenliggende periode gedaan? Graag toelichting.
  Vanaf september 2020 heeft handhaving extra surveillance ingezet in de avonduren. De gemeente heeft in samenwerking met de KFC, omliggende bedrijven en wijkagent acties afgesproken om de overlast aan de Reigerweg aan te pakken. Zo wordt gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheid om het bedrijventerrein af te sluiten (voor niet bestemmingsverkeer). De bedrijven ondernemen actie om de defecte lantaarnpalen op het parkeerterrein te repareren. De KFC zal zorgen voor een prullenbak op de locatie tussen de Reigerweg en de Sniplaan. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid voor het plaatsen van prullenbakken langs de looproute tussen de KFC en de Sniplaan.
   
 3. Heeft de gemeente na 08-10-2020 nog contact gehad met de buurtbewoners/bewonersgroep Vrijeban? Wat is hier uitgekomen? Graag toelichting.
  Ja, de bewoners aan de Sniplaan staan in contact met de gebiedsregisseur. Daarnaast heeft de wijkwethouder in december 2020 de bewoners aan de Sniplaan bezocht en staat de wijkagent in contact met de bewoners. 
   
 4. Krijgt u terugkoppeling van de schrijnende gevallen van de wijkagent/gebiedsregisseur wat er elke week gebeurd? Zo neen, waarom niet?
  Ja, de gebiedsregisseur en wijkagent hebben regelmatig overleg over wijk-gerelateerde zaken, waaronder over de Reigerweg/Sniplaan. De gebiedsregisseur koppelt relevante zaken vervolgens terug in de tweewekelijkse overleggen met de wijkwethouder en/of de betrokken vakafdeling.
   
 5. Welke oplossingen kan de gemeente inmiddels aanbieden? Graag toelichting.
  Zie antwoord 2.
   
 6. Aangezien het vertrouwen tot het nulpunt is gezakt, is de gemeente bereid middels een mediator te praten met de buurtbewoners om tot een snelle oplossing te komen?
  Om de communicatie tussen de bewoners en de gemeente te verbeteren is voorgesteld om een bewoner aan te stellen die de meldingen verzamelt en schriftelijk doorstuurt naar de gebiedsregisseur. Ook wordt dan tegelijkertijd melding gedaan bij de wijkagent. Hiermee proberen wij strakke lijnen te houden en bewoners zo snel en duidelijk mogelijk te informeren. Indien de bewoners een mediator wensen dan staan wij daar voor open.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

Beter voor Rijswijk