VR 21 004 Fractie OR - Vragen over wachttijden m.b.t. bouwplannen onroerend goed

Onafhankelijk Rijswijk 

Op 8 januari hebben wij kennis kunnen nemen van een artikel in de Telegraaf, handelend over de Haagse ontwikkelaar D.I.O.G. die in een bedrijfspand aan de Handelskade 24 woningen wil realiseren in opdracht van de eigenaar. Kennelijk is hen te verstaan gegeven dat vanwege het ontbreken van ambtelijke capaciteit om dit project te begeleiden zij tot 2023(!) moeten wachten.

 1. Bent u het met ons eens dat een eigenaar met onroerend  goed op een normaal bouw-verzoek aan de gemeente, adequaat behandeld behoort te worden?
   
 2. Wat is er de oorzaak van dat betrokkene van mening is ‘van het kastje naar de muur gestuurd’ te worden? Waarom is dit gebeurd? Gaarne krijgen wij in het onderhavige geval de gang van zaken zorgvuldig toegelicht.
   
 3. Hoe is het mogelijk dat een partij die woningen wil realiseren in het segment dat node wordt gemist pas in 2023 geholpen kan worden? Wij vinden dit volstrekt ongepast. Waarom gebeurt zoiets? Graag tekst en uitleg.
   
 4. Hoe geloofwaardig bent u, als u zelf als gemeente bezig bent zich voor te bereiden om zelf woningen te willen gaan bouwen, een eigenaar met een passend bouwplan het spreekwoordelijke bos in stuurt? Acht u dit verantwoord en fatsoenlijk? Heeft u voor uw eigen bouwplannen dan wel voldoende ambtelijke inzet? Gaarne uw toelichting.
   
 5. De vraag dringt zich bij ons op of er nog meer eigenaren onroerend goed met bouwplannen door u in de wacht zijn gezet en, zo ja, hoeveel zijn dat er en welke plannen betreft het?
   
 6. Bent u het met ons eens dat het zich beroepen op ‘onvoldoende ambtelijke inzet‘, er niet toe mag leiden dat eigenaren van panden met terechte verzoeken enkele jaren aan het lijntje gehouden worden? Hoe denkt u dit te gaan voorkomen? Graag toelichting ook mocht u het niet eens zijn met deze vraag.
   
 7. Graag zien wij een volledig overzicht tegemoet van alle (voorgenomen) bouwplannen; in welke fase deze zich bevinden; een overzicht van alle bouwplanaanvragen en het bijbehorende behandelingstraject; de daarbij behorende ambtelijke inzet en de bij deze plannen behorende tijdlijn.
   
 8. Graag een overzicht van ambtelijke inzet inclusief uren verantwoording mbt het project Huis van de Stad.

Romy de Man,
Dick Jense

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Bent u het met ons eens dat een eigenaar met onroerend  goed op een normaal bouw-verzoek aan de gemeente, adequaat behandeld behoort te worden?
  Ja
   
 2. Wat is er de oorzaak van dat betrokkene van mening is ‘van het kastje naar de muur gestuurd’ te worden? Waarom is dit gebeurd? Gaarne krijgen wij in het onderhavige geval de gang van zaken zorgvuldig toegelicht.
  De betrokkene heeft op 7 februari 2020 een principeverzoek ingediend en heeft voor 3 april een schriftelijk antwoord hierop gehad, e.e.a. conform de termijn van 8 weken. Daarna is op verzoek een gesprek gevoerd over het schriftelijke antwoord. In dit gesprek zijn de wederzijdse belangen en (on-) mogelijkheden besproken.
   
 3. Hoe is het mogelijk dat een partij die woningen wil realiseren in het segment dat node wordt gemist pas in 2023 geholpen kan worden? Wij vinden dit volstrekt ongepast. Waarom gebeurt zoiets? Graag tekst en uitleg.
  Wij geven voorrang aan woningbouwplannen volgens de prioriteiten van vastgestelde beleidskaders en het coalitieakkoord. Prioriteit stellen is nodig omdat bijvoorbeeld de budgettaire ruimte voor de organisatie capaciteit een plafond heeft.
  Er is ruimte voor individuele projecten, maar als initiatieven onderdeel uitmaken van een gebiedsontwikkeling worden deze integraal aangepakt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het Masterplan In de Bogaard en het Ontwikkelkader Havenkwartier. In de bedrijvenzone Bordewijkstraat - De Bruyn Kopsstraat is ook een integraal ontwikkelplan nodig om een voor woningbouw leefbaar gebied te maken. Naast de vraagstukken rondom de bouwprojecten geldt hier dat de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers aangepakt moeten worden, groen- en recreatievoorziening toegevoegd moeten worden en gezocht moet worden naar oplossingen voor het verkeersgeluid. Het toelaten van losse ontwikkelingen leidt vaak niet tot een leefbaar gebied. Op basis van de huidige planning is er pas na 2023 ruimte voor dit gebied.
   
 4. Hoe geloofwaardig bent u, als u zelf als gemeente bezig bent zich voor te bereiden om zelf woningen te willen gaan bouwen, een eigenaar met een passend bouwplan het spreekwoordelijke bos in stuurt? Acht u dit verantwoord en fatsoenlijk? Heeft u voor uw eigen bouwplannen dan wel voldoende ambtelijke inzet? Gaarne uw toelichting.
  In het antwoord op vraag 3 is toegelicht waarom op dit moment niet meegewerkt kan worden aan het verzoek voor de Handelskade 68-72 van ontwikkelaar DIOG. Het onderzoek naar het zelfbouwen van woningen voor middenhuur loopt nog.
   
 5. De vraag dringt zich bij ons op of er nog meer eigenaren onroerend goed met bouwplannen door u in de wacht zijn gezet en, zo ja, hoeveel zijn dat er en welke plannen betreft het?
  Ook elders in de Plaspoelpolder, buiten het Kesslerpark en het Havenkwartier fase 0 en 1, zijn diverse eigenaren met bouwplannen voor woningbouw in de wacht gezet.
   
 6. Bent u het met ons eens dat het zich beroepen op ‘onvoldoende ambtelijke inzet‘, er niet toe mag leiden dat eigenaren van panden met terechte verzoeken enkele jaren aan het lijntje gehouden worden? Hoe denkt u dit te gaan voorkomen? Graag toelichting ook mocht u het niet eens zijn met deze vraag.
  We doen met de huidige bezetting het maximale om de realisatie van bouwprojecten te bevorderen. Ieder verzoek nemen wij in behandeling, wordt van repliek gediend en wordt indien gewenst in een gesprek besproken waarbij we altijd op zoek gaan naar de mogelijkheden om het initiatief te realiseren. We geven hierbij aan dat niet alles tegelijk kan.
   
 7. Graag zien wij een volledig overzicht tegemoet van alle (voorgenomen) bouwplannen; in welke fase deze zich bevinden; een overzicht van alle bouwplanaanvragen en het bijbehorende behandelingstraject; de daarbij behorende ambtelijke inzet en de bij deze plannen behorende tijdlijn.
  Op dit moment zijn er zo’n 50 grote projecten of bouwplannen en daarnaast nog vele kleinere. Deze projecten zijn zeer veranderlijk wat betreft planning, ambtelijke inzet en uitvoeringsfase. De grote projecten zijn meer stabiel en betreffen Rijswijk Buiten, Bogaard Stadscentrum, Havenkwartier, Kessler Park en Eikelenburgh. Daarnaast geeft de woningbouwprogrammering een overzicht van de projecten en deze heeft u reeds ontvangen.

  Indien gewenst kan een presentatie worden gegeven over de ruimtelijke ontwikkelingen in Rijswijk.

 8. Graag een overzicht van ambtelijke inzet inclusief uren verantwoording mbt het project Huis van de Stad.

  De informatie over de ambtelijke ureninzet mbt het project Huis van de Stad is bij de raad bekend. Deze staat vermeld in het raadsvoorstel ‘Voorbereidingskrediet 2e fase Huis van de Stad’ (nr. 20-009, raadsvergadering 5 maart 2020). Het voorstel geeft de (gemiddelde) ureninzet per jaar weer voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Het voorstel is nog steeds actueel.

  Uren
  2020: inzet €200.000,-
  2021: inzet €200.000,-
  2022: inzet €200.000,-

  Burgemeester en wethouders,

  de secretaris,
  P.M. Schuit

  de burgemeester (wnd),
  mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

Onafhankelijk Rijswijk