VR 21 002 Fractie Wij. - Vragen over hoe het Rijswijkse bedrijfsleven weer op gang kan komen

“Breng de loop weer in het Rijswijkse bedrijfsleven”

In gesprekken met Rijswijkse ondernemers hebben wij moeten concluderen dat vele winkeliers het water tot aan de lippen staat. Tijdens de Coronacrisis zijn de meeste winkels gesloten en winkelend publiek koopt nu vooral online. Rijswijkse ondernemers maken zich grote zorgen dat na de lockdown een groot gedeelte van de klanten online blijft shoppen en in onze winkelcentra wegblijft. Wij. Rijswijk is van mening dat na de lockdown de gemeente Rijswijk het bestaande economisch beleid snel moet herijken in het licht van de nieuwe economische realiteit.

Er is sprake van een ‘asymmetrische crisis’: waar sectoren als de horeca, (niet-dagelijkse) retail, leisure en cultuur zeer hard geraakt zijn. Er is gerichte ondersteuning voor sterk geraakte sectoren nodig door middel van lokaal maatwerk. Dit betekent dat het beleid inspeelt op de behoefte van sterk geraakte sectoren en de kracht benut van bedrijven die goed uit de crisis komen. Hierbij is optimaal accountmanagement en dienstverlening voor bedrijven van essentieel belang.

Een stevige lokale economie is het belang van onze gemeente. Voor het Rijswijkse bedrijfsleven zou het een enorme impuls bieden als de gemeente al haar inkopen lokaal doet en mocht dat niet mogelijk zijn dan in het ieder geval in de regio Haaglanden.

Wij. Rijswijk heeft de volgende vragen aan het college;

 1. Is het college het met ons eens dat er gerichte ondersteuning voor sterk geraakte sectoren nodig is door middel van lokaal maatwerk?
   
 2. Heeft het college het beleid inmiddels al herijkt, of is het daarmee bezig? Zo ja wanneer kan de gemeenteraad dat beleid verwachten? Zo nee wanneer begint het college daaraan?
   
 3. Bent u bereid de dienstverlening en het accountmanagement te optimaliseren?
   
 4. Welke ideeën heeft het college (de afdeling economie) om in de opstartfase, direct na de lockdown, het Rijswijkse bedrijfsleven stevig te ondersteunen?
   
 5. Is het college bereid het lokale Rijswijkse bedrijfsleven een voorkeursbehandeling te geven bij inkoop voor de Gemeente Rijswijk, daar waar dat binnen de aanbestedingsregels past?
   
 6. Is het college bereid daarvoor goed in kaart te brengen wat het lokale (en regionale) bedrijfsleven te bieden heeft en contacten leggen zodat er meer lokaal (of regionaal) wordt ingekocht?
   
 7. Is het college bereid, na de lockdown, een promotie van onze winkelcentra te faciliteren dan wel te stimuleren? Zo ja hoe ziet het college dat voor zich? Zo nee wat is daar de reden van?

 

Met vriendelijke groet,

Wij. Rijswijk
Freek van Bemmelen
Raadslid

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Is het college het met ons eens dat er gerichte ondersteuning voor sterk geraakte sectoren nodig is door middel van lokaal maatwerk?
  Ja
   
 2. Heeft het college het beleid inmiddels al herijkt, of is het daarmee bezig? Zo ja wanneer kan de gemeenteraad dat beleid verwachten? Zo nee wanneer begint het college daaraan?
  In de vernieuwde Economische Strategie houden we rekening met de gevolgen van de coronacrisis. In dit beleidsstuk komt de impact van de coronacrisis  dan ook expliciet aan de orde: in de analyse van de huidige economie, bij de uitwerking van onze strategie en waar we de stap willen maken richting uitvoering. De eindversie van de Economische Strategie wordt rond maart/ april vastgesteld.
   
 3. Bent u bereid de dienstverlening en het accountmanagement te optimaliseren?
  Ja. Vanaf het begin van de coronacrisis is er extra nauw persoonlijk contact met de lokale ondernemers, ondernemersverenigingen en centrummanagers. Via korte lijnen houden we de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gaten en kunnen we inspelen op nieuwe vragen of initiatieven van ondernemers. Zo is SamenRijswijk een campagne gestart waarbij winkeliers en horeca burgers uitnodigen om lokaal in te kopen. Dit initiatief wordt van harte ondersteund door het college. Daarnaast vindt er op korte termijn een samenwerking plaats met bezorgdienst Hubbel. Hubbel is een concept dat gericht is op slimme stadslogistiek om ondernemers te ontzorgen. Dit bedrijf biedt ophaal- en leveringsdiensten voor winkeliers. Binnenkort vindt er een pilot plaats waarbij ondernemers gratis een aantal pakketten kunnen laten bezorgen. De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met de grote winkelcentra, Hubbel en de gemeente.

  In het kader van verbetering van de dienstverlening heeft Rijswijk onderzoek gedaan naar de behoefte en wensen bij ondernemers. Op basis van dit onderzoek is een actieplan opgesteld. Hierbij zijn 6 verbeterthema’s geformuleerd. In de komende tijd zullen concrete acties ten behoeve van de verbetering van de dienstverlening worden uitgevoerd. Voor 2021 heeft het accountmanagent een nieuw jaarplan wat aankomende periode zal worden uitgevoerd.
   
 4. Welke ideeën heeft het college (de afdeling economie) om in de opstartfase, direct na de lockdown, het Rijswijkse bedrijfsleven stevig te ondersteunen?
  Mogelijke activiteiten en initiatieven in de opstartfase, direct na de lockdown, worden in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland, de ondernemersverenigingen en de BBR onderzocht.
   
 5. Is het college bereid het lokale Rijswijkse bedrijfsleven een voorkeursbehandeling te geven bij inkoop voor de Gemeente Rijswijk, daar waar dat binnen de aanbestedingsregels past?
  Ja. In het inkoop- en aanbestedingsbeleid is het bieden van kansen aan de regionale economie opgenomen. In gevallen waar een onderhandse offerteaanvraag is toegestaan, nodigt de gemeente minstens één lokale ondernemer uit mits deze aanwezig is. Indien dit niet mogelijk is, nodigt de gemeente minstens één regionale (Metropoolregio) ondernemer uit.
   
 6. Is het college bereid daarvoor goed in kaart te brengen wat het lokale (en regionale) bedrijfsleven te bieden heeft en contacten leggen zodat er meer lokaal (of regionaal) wordt ingekocht?
  Nadat de mogelijkheden in kaart zijn gebracht zal verder onderzoek gedaan worden naar wat het bedrijfsleven te bieden heeft. Afhankelijk van de resultaten is een mogelijke vervolgstap om contacten te leggen met lokale ondernemers ter bevordering van de lokale inkopen. Het initiatief ligt nog altijd bij de ondernemers om hun goederen of diensten aan te bieden.
   
 7. Is het college bereid, na de lockdown, een promotie van onze winkelcentra te faciliteren dan wel te stimuleren? Zo ja hoe ziet het college dat voor zich? Zo nee wat is daar de reden van?
  Ja, wij zijn bereid om in overleg met de centrummanagers en ondernemersvereniging te kijken naar mogelijkheden om Rijswijkse winkelcentra te promoten. Hierover worden al gesprekken gevoerd met deze vertegenwoordigers van de locaties.
   

  Burgemeester en wethouders,

  de secretaris,
  P.M. Schuit

  de burgemeester (wnd),
  mr.drs. G.A.A. Verkerk
   

 

Politieke partij

WIJ