VR 20 065 Fractie OR - Vragen over de klokkentoren van het oude stadhuis

Onderwerp: Klokkentoren oude stadhuis

In het Inspectierapport van ‘Van Hall Natuursteen’ uit 2016, een inspectie in opdracht van het college verricht, staat op pagina 22 onder ‘Toren’: “Afgezien van enkele kleine schades ziet de natuursteen er goed uit van afstand en vanaf maaiveld. Licht verontreinigd door milieu oorzaken. Geen actie noodzakelijk.”

 1. Waarom staat, ondanks deze uitkomst in bovengenoemd rapport, de klokkentoren toch geheel in de steigers?
   
 2. Op pagina 18 van genoemd rapport wordt melding gemaakt van de wijze van het verhelpen van problemen t.a.v. Kolomelementen. Dat kan door verwijdering; opnieuw samenstellen en weer terugplaatsen. Vanzelfsprekend, zo luidt het advies, is dit een kostbare exercitie.

  Daarnaast wordt gesproken over een goedkoper alternatief: alles op zijn plaats laten en zoveel mogelijk de samenhang van de platen en balken verstevigen door middel van lijm-kit en rvs-doken. Laatst genoemde methode leidt er wel toe dat de kolommen eens in de drie jaar door een deskundig adviesbureau in natuursteen moeten worden geïnspecteerd.

  Voor welke methode zal worden gekozen?

Romy de Man

Dick Jense

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Waarom staat, ondanks deze uitkomst in bovengenoemd rapport, de klokkentoren toch geheel in de steigers?

Met betrekking tot de aanpak van de klokkentoren is niet alleen het geciteerde inspectierapport van toepassing maar ook twee nadien verschenen rapportages m.b.t. de aanpak van de klokkentoren. Deze rapportages lagen voor u vertrouwelijk ter inzage tijdens de behandeling van het raadsvoorstel “Technisch ontwerp 1e fase Huis van de Stad” op 21 mei 2019. In de in dat raadsvoorstel genoemde bijlage VI sub h. waren deze documenten opgenomen.
Ten behoeve van de in deze documenten beschreven werkzaamheden is het plaatsen van een steiger noodzakelijk. De steiger wordt tevens gebruikt voor de terugplaatsing van de in eerdere jaren door u geaccordeerde restauratie van het carillon in de klokkentoren.
 

 1. Op pagina 18 van genoemd rapport wordt melding gemaakt van de wijze van het verhelpen van problemen t.a.v. Kolomelementen. Dat kan door verwijdering; opnieuw samenstellen en weer terugplaatsen. Vanzelfsprekend, zo luidt het advies, is dit een kostbare exercitie.

  Daarnaast wordt gesproken over een goedkoper alternatief: alles op zijn plaats laten en zoveel mogelijk de samenhang van de platen en balken verstevigen door middel van lijm-kit en rvs-doken. Laatst genoemde methode leidt er wel toe dat de kolommen eens in de drie jaar door een deskundig adviesbureau in natuursteen moeten worden geïnspecteerd.

  Voor welke methode zal worden gekozen?


  Het door u gememoreerde goedkopere alternatief is het uitganspunt geweest voor de aanbesteding. Tijdens de verificatiegesprekken met de geselecteerde bouwkundig aannemer is door hem voorgesteld een nader alternatief c.q. werkplan voor de aanpak van de gevels uit te werken. Dit alternatieve werkplan wordt momenteel uitgevoerd en omvat in grote lijnen de navolgende werkzaamheden:
  1. Gevelreiniging:
   het reinigen gebeurt met behulp van stoom voorafgegaan alsmede gevolgd door een anti-alg behandeling.
  2. Onderzoek en opnames gevelbeplating en (witte) marmerkaders;
  3. Herstellen geconstateerde gebreken en schades:
   beschadigde witte kaders worden vervangen, beschadigd c.q. kapot natuursteen wordt hersteld c.q. vervangen. Eventueel aanwezige ernstige schade aan het achterliggende beton wordt aangepakt.
  4. Advies inspecties en onderhoudsadvies:
   hierbij wordt ook de frequentie van het onderzoek naar gebreken vastgelegd.


De uiteindelijke werkzaamheden vinden plaats binnen de financiële kaders zoals deze door de gemeenteraad vastgesteld zijn.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

Onafhankelijk Rijswijk