VR 20 063 Fractie VVD - Vervolgvragen over besluitvorming omtrent hekken bij hondenlosloopgebied Endezant

Schriftelijke vragen aan het college van B&W aan de hand van artikel 44 van het reglement van orde.

Vervolgvragen hondenlosloopgebied Endezant en het niet uitvoeren van de belofte van het college over rectificatie

Op 11 september jongstleden heeft het college naar aanleiding van vragen van de fractie van de VVD Rijswijk geantwoord dat het college het met de VVD Rijswijk eens is dat er geen gemeenteraadsbesluit aan het verwijderen van de hekken bij het hondenlosloopgebied Endezant ten grondslag ligt, maar dat er sprake is van een collegebevoegdheid die wordt toegepast.

De aanleiding van de eerdere vragen van de VVD Rijswijk lag gelegen in de gebrekkige communicatie van het college hieromtrent, te weten: de mededeling dat de raad tot verwijdering zou hebben besloten. Het college heeft in de beantwoording op 11 september aangegeven op korte termijn tot rectificatie over te gaan. We zijn echter twee maanden verder en rectificatie is uitgebleven. Tevens is het de VVD Rijswijk gebleken dat zeer recent de gemeente tegen belanghebbenden zegt dat het een gemeenteraadsbesluit betreft. Dit wordt eveneens in de afhandeling van een WOB-verzoek (brief van 16 november 2020 zonder kenmerk getekend door manager JZ van Rijswijk) genoemd.

De fractie van de VVD Rijswijk heeft daarom de volgende vragen aan het college:

 1. Om welke reden heeft het college de toegezegde rectificatie nog niet geplaatst? Wanneer gaat dit alsnog gebeuren?
 2. Om welke reden worden burgers in gesprekken met de gemeente alsmede in een formeel besluit foutief geïnformeerd door de gemeente over deze kwestie?
 3. Hoe waardeert het college zijn eigen handelen en dat van de onder zijn verantwoordelijkheid handelende ambtelijke organisatie in deze? Is het college het met de VVD Rijswijk eens dat dit past in de categorie ‘eens en nooit meer’?

Namens de fractie van de VVD Rijswijk

Udo Oelen

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Om welke reden heeft het college de toegezegde rectificatie nog niet geplaatst? Wanneer gaat dit alsnog gebeuren?
  Er is gekeken of aansluiting gevonden kan worden bij een volgend communicatiemoment, een moment waarbij er ook andere zaken te melden zijn rondom het hondenlosloopgebied. We zullen in elk geval voor het einde van deze maand de rectificatie plaatsen.
   
 2. Om welke reden worden burgers in gesprekken met de gemeente alsmede in een formeel besluit foutief geïnformeerd door de gemeente over deze kwestie?
  Voor zover hier sprake van is, zullen we hier strakker op toe zien zodat dit in de toekomst voorkomen wordt. We vinden het ook belangrijk om de bevoegdheden en verantwoordelijkheden op de juiste plaats te leggen.
   
 3. Hoe waardeert het college zijn eigen handelen en dat van de onder zijn verantwoordelijkheid handelende ambtelijke organisatie in deze? Is het college het met de VVD Rijswijk eens dat dit past in de categorie ‘eens en nooit meer’?
  Zie antwoord vraag 2.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

VVD