VR 20 058 Fractie VVD - Vervolgvragen woningsplitsing

Schriftelijke vragen aan het college van B&W aan de hand van artikel 44 van het reglement van orde.

Vervolgvragen over splitsen van woningen.

In september heeft het college vragen van de VVD Rijswijk beantwoord onder andere over splitsing en verkamering van woningen in Rijswijk. Een van onze vragen zag op de wijze van handhaving door de gemeente in het geval van vermoedens of meldingen van illegale situaties. Naar aanleiding van deze antwoorden en een concrete situatie stelt de VVD Rijswijk de volgende vragen.

 1. Is het bij het college bekend dat omwonenden van de Haagweg (nummer) meermalen bij de gemeente melding hebben gedaan van de splitsing van een etage van het pand in een apart adres, Haagweg (nummer), en dat door de gemeente aan die omwonenden is aangegeven dat er geen sprake is van een afgegeven splitsingsvergunning?
   
 2. Is het bij het college bekend dat dit appartement inmiddels te huur wordt aangeboden op www.pararius.nl?
   
 3. Is er naar het oordeel van het college hier sprake van een illegale splitsing c.q. verkamering van een pand in Rijswijk?
   
 4. Zo ja, waarom heeft de gemeente naar aanleiding van de meldingen van de omwonenden niet handhavend opgetreden? En is het college alsnog bereid door middel van handhaving, en niet door middel van legalisatie, een einde te maken aan de illegale situatie?

Tot slot: de VVD Rijswijk is zich ervan bewust dat het college een antwoordtermijn heeft van zes weken. Echter, gelet het gegeven dat het appartement reeds te huur staat en er sprake is van een krappe woningmarkt, ligt snel antwoorden en eventueel handhavend optreden in de rede.

Namens de fractie van de VVD Rijswijk,
Udo Oelen

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Is het bij het college bekend dat omwonenden van de Haagweg (nummer) meermalen bij de gemeente melding hebben gedaan van de splitsing van een etage van het pand in een apart adres, Haagweg (nummer), en dat door de gemeente aan die omwonenden is aangegeven dat er geen sprake is van een afgegeven splitsingsvergunning?
  Eén persoon heeft (mail)contact opgenomen met ons team Vergunningen met vragen omtrent het splitsen van een etage aan de Haagweg 141 te Rijswijk. In het mailverkeer heeft het team gecommuniceerd dat voor dat adres geen splitsingsvergunning is afgegeven.
   
 2. Is het bij het college bekend dat dit appartement inmiddels te huur wordt aangeboden op www.pararius.nl?
  Ja.
   
 3. Is er naar het oordeel van het college hier sprake van een illegale splitsing c.q. verkamering van een pand in Rijswijk?
  Voor dit adres zijn (nog) geen splitsingsvergunning en omgevingsvergunning verleend. Zie verder antwoord bij 4.
   
 4. Zo ja, waarom heeft de gemeente naar aanleiding van de meldingen van de omwonenden niet handhavend opgetreden? En is het college alsnog bereid door middel van handhaving, en niet door middel van legalisatie, een einde te maken aan de illegale situatie?
  Handhaving kan alleen worden ingezet als er geen zicht is op legalisatie. Er wordt gewerkt aan beleidsregels voor kleinschalige transformaties en woningsplitsingen dat gericht is op het formuleren van functionele en ruimtelijke voorwaarden en voorwaarden om een goed woon- en leefklimaat te realiseren en te beheren. Nadat dit beleid is vastgesteld zal opnieuw bekeken worden in hoeverre legalisatie mogelijk is. Indien dat niet mogelijk is zal handhavend worden opgetreden.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

 

Politieke partij

VVD