VR 20 051 Fractie VVD - Vragen over nieuwbouwproject De Generaal

Schriftelijke vragen aan het college van B&W van Rijswijk aan de hand van artikel 44 van het reglement van orde.

Wat is er aan de hand met De Generaal?

Onze fractie krijgt van omwonenden signalen over het nieuwbouwproject De Generaal aan de Generaal Spoorlaan/Steenvoordelaan. De oude kantoren zijn omgebouwd naar woningen. De bouw hiervan had twee jaar moeten duren, maar neemt ondertussen al drie jaar in beslag en heeft een aantal tegenslagen achter de rug. Zie bijv. het bericht over de glasconstructie.[1]

De omwonenden van de Generaal, onder andere op de Prins Johan Friso Promenade, zitten al drie jaar lang in de herrie van het bouwproject. Sommigen kunnen niet eens zonder problemen hun voordeur uitlopen. De omwonenden hebben rekening gehouden met de gemaakte beloftes en hebben zich tolerant opgesteld met de gedachte dat het project maar twee jaar zou duren. Echter leidt het project tot steeds meer irritatie bij de omwonenden en leidt ook de Bogaard onder het uitblijven van de oplevering. Ondertussen lijkt er geen vooruitgang te zitten in het project.

De fractie van de VVD Rijswijk heeft daarom de volgende vragen aan het college.

 1. Bent u bekend met de problemen rondom De Generaal? Kunt u ons een overzicht geven van de loop van dit project en de gemaakte beloftes? Wat is de rol van de gemeente geweest in dit project?
 2. Bent u het met ons eens dat de omwonenden niet langer overlast zouden moeten ondervinden van het project? Zo nee, waarom niet?
 3. Bent u het met ons eens dat de gemeente de aannemer/de eigenaar moet verplichten om de omwonenden tegemoet te komen? Het project duurt al langer en zoals het er nu uitziet gaat dit nog een tijd duren. Gaat u zich hier hard voor maken? Wilt u de gemeenteraad hiervan op de hoogte houden?

Namens de fractie van de VVD Rijswijk,
Udo Oelen

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 

 1. Bent u bekend met de problemen rondom De Generaal? Kunt u ons een overzicht geven van de loop van dit project en de gemaakte beloftes? Wat is de rol van de gemeente geweest in dit project?
  Ja. De bouwwerkzaamheden voor transformatie van De Generaal zijn gestart in november 2017. Na een complex en langjarig bouwtraject kwamen net voor de zomer 2020, kort voor de geplande oplevering, problemen met de geplaatste gevels aan het licht. Daardoor heeft de bouw enige tijd stil gelegen. Inmiddels zijn werkzaamheden in de buitenruimte (aansluiting riolering) hervat en streeft de ontwikkelaar er naar, met oog op spoedige oplossing voor problemen met de gevel, de werkzaamheden komende maanden af te ronden.

  Als gemeente hebben wij vooralsnog vooral een faciliterende en controlerende rol bij dit project. Communicatie naar omwonenden is daarbij primair de verantwoordelijkheid van de aannemer. Met de komst van een gemeentelijk omgevingsmanager voor de gebiedsontwikkeling In de Bogaard, zijn de afspraken hierin, mede op basis van signalen van omwonenden, aangehaald en is de afspraak gemaakt dat de aannemer werkzaamheden tijdig aankondigt. Recent is dat, bij aansluiting van de riolering, nog niet goed gegaan, maar in nauw overleg tussen gemeentelijk omgevingsmanager, aannemer en bewoners van de Frisopromenade is dit daarna direct opgepakt en is naar oplossingen voor ervaren problemen gezocht.
   
 2. Bent u het met ons eens dat de omwonenden niet langer overlast zouden moeten ondervinden van het project? Zo nee, waarom niet?
  Nee. Met het afronden van de werkzaamheden (inrichten buitenruimte, ophangen balkons) zal nog enige overlast optreden voor direct omwonenden. Met de aannemer zijn echter strakke afspraken gemaakt over communicatie inzake deze werkzaamheden en het zo veel mogelijk beperken van deze overlast.
   
 3. Bent u het met ons eens dat de gemeente de aannemer/de eigenaar moet verplichten om de omwonenden tegemoet te komen? Het project duurt al langer en zoals het er nu uitziet gaat dit nog een tijd duren. Gaat u zich hier hard voor maken? Wilt u de gemeenteraad hiervan op de hoogte houden?
  Hiertoe kunnen wij de aannemer niet verplichten. Wel is dit signaal en de suggestie om bewoners in enige mate tegemoet te komen reeds neergelegd bij de aannemer.  Als gemeente willen we in de toekomstige ontwikkelingen binnen In de Bogaard de communicatie strakker organiseren zodat voor omwonenden, ontwikkelaar/aannemer en gemeente duidelijk is wat we van elkaar verwachten. De punten die we bij deze ontwikkeling ‘tegenkomen’ nemen we mee als leerpunten voor de toekomstige ontwikkelingen. Concreet gaan we bij de uitvoering van het Bogaardplein experimenteren met de inzet van een Bouwapp, waarmee omwonenden laagdrempelig en actueel geïnformeerd kunnen worden over werkzaamheden. Via de app kunnen zij daarnaast eenvoudig contact opnemen met één centraal aanspreekpunt voor vragen, klachten en opmerkingen. We zullen de gemeenteraad op de hoogte houden van de ervaringen met deze app.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

VVD