VR 20 039 Fractie BvR - Vragen over het terrassenbeleid en de coronamaatregelen

Artikel 44 vragen Reglement van de Orde

In navolging tot onder andere de gemeente zoals Kampen verzoekt Beter voor Rijswijk de openingstijden van de terrassen van de Horeca te verruimen tot 1 oktober. Na de datum van 1 oktober 2021 kan gekozen omdat het terrasseizoen dan eindigt. Mochten de corona maatregelen eerder worden versoepeld, dan kan het we besluit in heroverweging worden genomen.

Beter voor Rijswijk heeft de volgende vragen aan het College:

 1. Is het college bereid deze verruiming van het terrassenbeleid ook toe te passen in Rijswijk om daarmee de ondernemers te blijven steunen in deze periode?
  Zo nee, waarom niet?
   
 2. Is het college voornemens om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om ook in de toekomst de terrassen uitgebreid te laten daar waar dat mogelijk is?
  Zo ja, wanneer wordt dit beleid gemaakt en zo nee waarom niet?
   
 3. Is het College bereid te onderzoeken of deze uitbreiding ook komende winter van toepassing kan zijn door bijvoorbeeld minder hoge eisen aan te stellen aan overkappingen e.d. Dit is goed voor de klandizie in tijden van corona en beter om het buiten veilig en gezellig te maken in plaats van binnen.
  Is het college bereid dit te onderzoeken? Zo nee waarom niet?

Namens de fractie van Beter voor Rijswijk

Ger Kruger
Dennis Cupedo

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Is het college bereid deze verruiming van het terrassenbeleid ook toe te passen in Rijswijk om daarmee de ondernemers te blijven steunen in deze periode?
  Zo nee, waarom niet?

  Het college heeft na de opheffing van de intelligente lockdown en het destijds weer openstellen van de horeca besloten tot het aan de horeca in Rijswijk onder voorwaarden toestaan van tijdelijke (uitbreidingen van) terrassen. Dit besluit van het college kent geen einddatum. Dit houdt in dat de onder de geldende voorwaarden aanwezige tijdelijke terrassen zonder verdere besluitvorming aanwezig kunnen blijven.
  Op dit moment verkeren we in een situatie waarin de horeca wederom gesloten is. Wanneer de horeca weer open zou mogen, kan dus van de tijdelijke terrassen gebruik worden gemaakt. Ook in het winterseizoen.
   
 2. Is het college voornemens om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om ook in de toekomst de terrassen uitgebreid te laten daar waar dat mogelijk is?
  Zo ja, wanneer wordt dit beleid gemaakt en zo nee waarom niet?

  Op dit moment zal het college hier geen verkenning op uitvoeren. Dit omdat de huidige tijdelijke terrassen als een uitzondering op het vigerende ruimtelijk kader zijn te motiveren als een tegemoetkoming van de gemeente en de gemeenschap aan de horecaondernemers. Hier gaat een tijdelijkheid vanuit. U vraagt om een herziening van het ruimtelijk kader in een toekomst waarin de coronamaatregelen niet meer hebben hoeven te gelden. In die situatie zullen alle belangen die spelen bij een terras dienen te worden gewogen. Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat de belangenafweging die bij de totstandkoming van het vigerende ruimtelijk kader is uitgevoerd en in de besluitvorming is vastgelegd gemeentebreed anders zou uitvallen. Wij merken hierbij op dat individuele horecaondernemers die willen aantonen dat hun terras ook in de toekomst uitgebreider aanwezig zou moeten kunnen, dit middels een principeverzoek Omgevingsvergunning door de gemeente kan laten beoordelen. 
   
 3. Is het College bereid te onderzoeken of deze uitbreiding ook komende winter van toepassing kan zijn door bijvoorbeeld minder hoge eisen aan te stellen aan overkappingen e.d. Dit is goed voor de klandizie in tijden van corona en beter om het buiten veilig en gezellig te maken in plaats van binnen.
  Is het college bereid dit te onderzoeken? Zo nee waarom niet?

  Het college heeft dit onderzocht en is bereid om – voor de situatie waarin de horeca weer geopend mag zijn – tijdelijke terrasoverkappingen te vergunnen wanneer deze voldoen aan redelijke eisen van welstand, eisen van constructieve veiligheid en brandveiligheid, en aan inmiddels bekende landelijke richtlijnen voor ventilatie(openingen) van overkappingen in het kader van Corona. Aanvragen om omgevingsvergunningen voor dergelijke tijdelijke terrasoverkappingen zullen met voorrang en met spoed worden behandeld.

  Burgemeester en wethouders,

  de secretaris,
  P.M. Schuit

  de burgemeester (wnd),
  mr. drs. G.A.A. Verkerk

   

Politieke partij

Beter voor Rijswijk