VR 20 037 Fractie VVD - Vragen over de beleidslijn wonen, zelfbewoningsplicht en verkamering in Rijswijk

Vragen over wonen in Rijswijk: beleidslijn wonen, zelfbewoningsplicht en verkamering.
Schriftelijke vragen aan het College van B&W van Rijswijk aan de hand van artikel 44 van het reglement van orde.

De VVD Rijswijk heeft kennis genomen van berichtgeving1 dat steeds meer gemeenten overgaan tot een zelfbewoningsplicht die kopers van nieuwbouwwoning verplichten zelf in het huis te gaan wonen. Dit om tegen te gaan dat deze worden gekocht door beleggers om enkel te verhuren aan o.a. starters.

De VVD Rijswijk stelt in dat verband de volgende vragen:

  1. Wanneer stuurt het college de lang geleden toegezegde beleidslijn wonen naar de raad zodat deze behandeld kan worden?
  2. Komt in die beleidslijn ook een bepaling te staan met betrekking tot een zelfbewoningsplicht? Zo nee, overweegt het college een dergelijke plicht dan op een andere wijze in te voeren?
  3. Rijswijk kent reeds een vergunningplicht voor het splitsen van wonen. Hoeveel splitsingsvergunningen zijn er in 2019 en 2020 aangevraagd en afgegeven of afwezen?
  4.  In antwoord op eerdere vragen van de VVD Rijswijk over de problematiek van verkamering heeft het college aangegeven hierover in gesprek te gaan met de gemeente Den Haag om zodoende informatie in te winnen om een oordeel te vormen of een aanvullende beleidslijn op dit punt nodig is. Wat is hiervan de stand van zaken?
  5. Hoeveel adrescontroles zijn er in 2019 en 2020 geweest naar aanleiding van signalen over illegale verkamering en illegale splitsing? En hoeveel signalen zijn er bij de gemeente binnen gekomen in die jaren?

Namens de fractie van de VVD Rijswijk
Udo Oelen

1 https://fd.nl/economie-politiek/1353286/gemeenten-zetten-belegger-buitenspel-met-woonplicht-bij-nieuwbouw

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

  1. Wanneer stuurt het college de lang geleden toegezegde beleidslijn wonen naar de raad zodat deze behandeld kan worden?

De beleidsregel voor splitsing en woningonttrekking (verkamering) zal in november naar het college gaan. De zelfbewoningsplicht kan niet in de nieuwe beleidsregel worden opgenomen (zie vraag 2), maar zal als uitgangspunt worden meegenomen in het nieuwe Addendum op de Woonvisie. Verwachte planning hiervoor is eind 2020/ begin 2021 in de raad.

  1. Komt in die beleidslijn ook een bepaling te staan met betrekking tot een zelfbewoningsplicht? Zo nee, overweegt het college een dergelijke plicht dan op een andere wijze in te voeren?

De zelfbewoningsplicht wordt niet in de nieuwe beleidsregel opgenomen omdat de Huisvestingswet en Huisvestingsverordening (waar de beleidsregel aan gekoppeld is), geen mogelijkheden bieden om een zelfbewoningsplicht op te leggen.

Wanneer de gemeente op dit moment eigen grond uitgeeft wordt vooral bij corporatiewoningen een anti speculatie beding opgenomen waarmee wordt voorkomen dat de woning snel wordt verkocht en gewaarborgd dat de koper de intentie heeft om er geruime tijd zelf te wonen. Een mogelijkheid is om hierbij ook een zelfbewoningsplicht op te nemen, om hiermee de sociale en goedkopere woningen voor de doelgroep te behouden.

Wanneer de gemeente geen grondeigenaar is, is het opleggen van een zelfbewoningsplicht lastiger. Dit is wel mogelijk, maar zal verder moeten worden onderzocht.

  1. Rijswijk kent reeds een vergunningplicht voor het splitsen van wonen. Hoeveel splitsingsvergunningen zijn er in 2019 en 2020 aangevraagd en afgegeven of afwezen?

In 2019 zijn er 3 splitsingsvergunningen afgegeven, in 2020 tot nu toe 5. Op dit moment zijn 10 verzoeken nog in behandeling. Het aantal afwijzingen is niet te benoemen, aanvragers die niet in aanmerking komen worden vaak bij de Publieksbalie of via het KCC al geïnformeerd.

  1. In antwoord op eerdere vragen van de VVD Rijswijk over de problematiek van verkamering heeft het college aangegeven hierover in gesprek te gaan met de gemeente Den Haag om zodoende informatie in te winnen om een oordeel te vormen of een aanvullende beleidslijn op dit punt nodig is. Wat is hiervan de stand van zaken?

Er is inmiddels contact gelegd met de gemeente Den Haag. Na afloop van het zomerreces zal overleg gaan plaatsvinden met medewerkers van de beleidsafdeling Wonen van de gemeente Den Haag.

  1. Hoeveel adrescontroles zijn er in 2019 en 2020 geweest naar aanleiding van signalen over illegale verkamering en illegale splitsing? En hoeveel signalen zijn er bij de gemeente binnen gekomen in die jaren?

Vanuit de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (ministerie BZK), zijn er in 2019 25 signalen bij de gemeente binnengekomen m.b.t. verkamering, en 8 tot nu toe in 2020. Dit zijn adressen waar sprake kan zijn van overbewoning, omdat er of teveel mensen ingeschreven staan op het adres of met een ongewone samenstelling. Bij deze adressen hebben ook huisbezoeken plaatsgevonden. In 2019 en 2020 zijn twee signalen binnengekomen m.b.t. illegale splitsing.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester,
drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

VVD