VR 20 034 Fractie VVD - Vragen over besluitvorming omtrent hekken bij hondenlosloopgebied Endezant

Schriftelijke vragen aan het College van B&W van de Rijswijk aan de hand van artikel 44 van het reglement van orde.

‘Besluitvorming omtrent hekken bij hondenlosloopgebied Endezant’

De VVD Rijswijk heeft kennis genomen van de formele bekendmaking door de gemeente op 23 juli in de rubriek RegelRecht in Groot Rijswijk ten aanzien van de hekken van het hondenlosloopgebied Endezant. In dit bericht geeft het college aan dat de gemeenteraad op 7 juli 2020 heeft besloten tot het weghalen van de hekken in het gebied.

Naar de VVD Rijswijk zich herinnert heeft Beter voor Rijswijk een motie ingediend waarmee het college werd verzocht om over te gaan tot het weghalen van de hekken. Bij monde van (Beter voor Rijswijk-)wethouder Bentvelzen heeft het college aangegeven de motie over te nemen. De motie is daarmee niet in stemming gebracht, waardoor de gemeenteraad er zich niet over heeft uitgesproken. Verder heeft de VVD Rijswijk kennis genomen van een artikel in Groot Rijswijk waarin de initiatiefnemers van de hekken worden geïnterviewd en waarbij zij aangeven niets te begrijpen van het besluit van het college en van de klachten. Daarom stelt de VVD Rijswijk de volgende vragen.

  1. Is het college het met de VVD Rijswijk eens dat er geen sprake is van een besluit van de gemeenteraad om de hekken bij het losloopgebied weg te halen? Is het college bereid deze berichtgeving te rectificeren? Zo ja, op welke termijn, zo nee om welke redenen niet?
  2. Om welke reden heeft het college, ondanks eerdere beraadslagingen in de raad over de evaluatie van het specifieke losloopgebied en meer in algemene zin over het hondenbeleid, besloten om zonder nadere discussie in de raad een motie over te nemen die strijdig is met eerdere besluitvorming in de raad? Is het college het met de VVD Rijswijk eens dat door deze handelswijze verdere discussie in de raad, mede gelet de eerdere geuite wens van de raad in dit dossier, feitelijk buitenspel is gezet? Overweegt het college de toezegging te herzien in het licht van de eerdere discussies en besluitvorming in de raad? Zo nee, is het college het dan eens met de VVD Rijswijk dat hiermee de democratische besluitvorming in de raad wordt omzeild en buitenspel wordt gezet? De situatie doet zich tenslotte voor als volgt: één partij dient een motie in, een wethouder afkomstig van diezelfde partij neemt de motie over, en de rest van de raad kan zich hier niet meer over uitlaten?
  3. Hoe waardeert het college het interview in Groot Rijswijk met de initiatiefnemers van het plaatsen van het hek in Endezant? Hoe verklaart het college de discrepanties in de berichtgeving ten opzichte van de onderbouwing van de motie zoals ingediend door Beter voor Rijswijk en overgenomen door (Beter voor Rijswijk)-wethouder Bentvelzen? Is er met deze initiatiefnemers inmiddels contact geweest over het overnemen van deze motie?
  4. Het vraagstuk van het omheinen van het gebied ligt nog voor bij de rechter. Om welke reden heeft het college de motie niet ontraden c.q. op zijn minst Beter voor Rijswijk niet gevraagd de motie aan te houden tot na de gerechtelijke uitspraak? En kan het college beloven dat het bij de rechter niet zal inbrengen dat de raad heeft besloten om de hekken te verwijderen, aangezien hier dus geen sprake van is?

Namens de fractie van de VVD Rijswijk,

Udo Oelen

https://www.grootrijswijk.nl/reader/67520#p=6

https://www.grootrijswijk.nl/reader/67520/1488610/hek-hondenlosloopgebied-moet-weg-ldquo-wij-vinden-dit-echt-onbegrijpelijk-rdquo-

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

  1. Is het college het met de VVD Rijswijk eens dat er geen sprake is van een besluit van de gemeenteraad om de hekken bij het losloopgebied weg te halen? Is het college bereid deze berichtgeving te rectificeren? Zo ja, op welke termijn, zo nee om welke redenen niet?

Het college is het hier mee eens. Het betreft feitelijk een besluit van B&W, op basis van een door de raad ingediende motie. Het college is bereid om dit op korte termijn te rectificeren.

  1. Om welke reden heeft het college, ondanks eerdere beraadslagingen in de raad over de evaluatie van het specifieke losloopgebied en meer in algemene zin over het hondenbeleid, besloten om zonder nadere discussie in de raad een motie over te nemen die strijdig is met eerdere besluitvorming in de raad? Is het college het met de VVD Rijswijk eens dat door deze handelswijze verdere discussie in de raad, mede gelet de eerdere geuite wens van de raad in dit dossier, feitelijk buitenspel is gezet? Overweegt het college de toezegging te herzien in het licht van de eerdere discussies en besluitvorming in de raad? Zo nee, is het college het dan eens met de VVD Rijswijk dat hiermee de democratische besluitvorming in de raad wordt omzeild en buitenspel wordt gezet? De situatie doet zich tenslotte voor als volgt: één partij dient een motie in, een wethouder afkomstig van diezelfde partij neemt de motie over, en de rest van de raad kan zich hier niet meer over uitlaten?

Rondom het hondenlosloopgebied spelen verschillende zaken. Het hondenbeleid is een raadsbevoegdheid en daar is de raad ook bij betrokken. Het aanwijzen van hondenlosloopgebieden gebeurt op basis van uitvoeringsbesluiten binnen de APV. Deze uitvoeringsbesluiten betreffen een bevoegdheid van B&W. Een hondenlosloopgebied kan al dan niet worden voorzien van hekken. Het plaatsen van hekken is vergunningsvrij en valt onder de uitvoeringsbevoegdheden van het college. De overgenomen motie ziet op het verwijderen van eerder geplaatste hekken. Het volgens APV aangewezen hondenlosloopgebied blijft in stand. Dat geldt ook voor het hondenbeleid. Het college bestrijdt dan ook het beeld dat er sprake is van ondemocratische besluitvorming. Er is een besluit genomen dat past binnen de democratische spelregels en door de raad vastgestelde kaders.

Met het weghalen van de hekken verwacht het college de situatie te herstellen van voor het initiatief, zodat de rust in de wijk rondom dit dossier weer terugkeert. Tegelijkertijd heeft het college de toezegging gedaan om actief te zoeken naar een alternatieve omheinde locatie, zodat ook aan de belangen van de hondenbezitters tegemoet wordt gekomen. Dit besluit is in lijn met de aanbevelingen uit de evaluatie van de proef, waarin wordt opgeroepen om een alternatieve geschikte locatie te zoeken en in te richten als een veilig (al dan niet omheind) losloopgebied voor honden.

  1. Hoe waardeert het college het interview in Groot Rijswijk met de initiatiefnemers van het plaatsen van het hek in Endezant? Hoe verklaart het college de discrepanties in de berichtgeving ten opzichte van de onderbouwing van de motie zoals ingediend door Beter voor Rijswijk en overgenomen door (Beter voor Rijswijk)-wethouder Bentvelzen? Is er met deze initiatiefnemers inmiddels contact geweest over het overnemen van deze motie?

Sinds de start van de proef is er sprake van twee verschillende, tegengestelde geluiden over het omheinde hondenlosloopgebied. In de evaluatie van de proef wordt geconcludeerd dat :

  • Het omheinen van een losloopgebied voor honden overduidelijk in een behoefte voorziet, gezien het intensieve gebruik en de vele positieve reacties van hondenbezitters.
  • Het omheinen van een losloopgebied voor honden nabij woningen door dit intensieve gebruik tot extra overlast leidt voor direct omwonenden. Deze extra overlast heeft voor veel negatieve reacties van direct omwonenden gezorgd en bovendien spanningen opgeleverd tussen deze omwonenden en de gebruikers van het omheinde losloopgebied.

Het besluit is er op gericht de genoemde spanningen in de wijk te verminderen Alle betrokkenen zijn per brief geïnformeerd over het besluit en over de vervolgstappen. In deze brief is nadrukkelijk aangegeven dat het college zoekt naar een alternatieve locatie. Na het zomerreces zal zo spoedig mogelijk worden gesproken met de initiatiefnemers als ook met de direct omwonenden.

  1. Het vraagstuk van het omheinen van het gebied ligt nog voor bij de rechter. Om welke reden heeft het college de motie niet ontraden c.q. op zijn minst Beter voor Rijswijk niet gevraagd de motie aan te houden tot na de gerechtelijke uitspraak? En kan het college beloven dat het bij de rechter niet zal inbrengen dat de raad heeft besloten om de hekken te verwijderen, aangezien hier dus geen sprake van is?

Bij de rechter ligt de vraag voor naar het hondenlosloopgebied zelf (hoe verhoudt een hondenlosloopgebied zich tot een ecologische zone); niet de casus voor het omheinen van het gebied. We verwachten ook niet dat de rechter zich zal uitspreken over de hekken (dit betreft immers een vergunningsvrije handeling). Het college zal geen nieuwe feiten inbrengen bij de rechter. Indien nodig zal het beleid worden aangepast op basis van de gerechtelijke uitspraak.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester,
drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

VVD