VR 20 033 Fractie RB - Vragen over lokale voorrang aan Rijswijkse woningzoekenden

Lokale voorrang aan Rijswijkse woningzoekenden

Juli 2015 is er een huisvestingsverordening vastgesteld met daarin artikel 3.8 lokaal maatwerk.
Van alle woningtoewijzingen in de sociale huursector is afgesproken dat min 25% verhuurd zou worden met lokaal maatwerk aan Rijswijkse woningzoekenden.
Op 18 juni 2019 is deze verordening opnieuw vastgesteld voor de komende 4 jaar met daarin dezelfde huisvestingsverordening met min 25% lokaal maatwerk voor Rijswijkse woningzoekenden.

In het kader van artikel 44 heeft de fractie van Rijswijks-Belang de volgende vragen:

 1. Hoeveel huurwoningen zijn er werkelijk vergeven aan Rijswijkers?
  Graag het aantal van het jaar 2016, 2017, 2018, 2019 en tot heden 2020.
   
 2. Hoeveel huurwoningen zijn er vergeven aan niet Rijswijkers in deze jaartallen?
   
 3. Wie houdt de controle op de woningtoewijzingen?
  3a: Zijn de toewijzingen inzichtelijk
   
 4. Hoeveel Rijswijkse woningzoekenden staan er nog ingeschreven?
  4a: In 2019 zijn er voor Rijswijk 5 spelregels opgesteld m.b.t. woonruimteverdeling sociale verhuurders Haaglanden.

  Hoeveel woningzoekenden uit Rijswijk met een huishouden van 4 of meer personen hebben voorrang gekregen wanneer hij/zij niet passend wonen en hebben gereageerd op een grotere woning?

  4b: Hoeveel woningzoekenden uit Rijswijk die doorstromen uit een grotere woning, hebben voorrang gekregen wanneer hij/zij reageerde op een niet grote woning?
  4c: Hoeveel woningzoekenden uit Rijswijk waarbij de woning niet meer past bij de zorg  aanvraag hebben voorrang gekregen op andere woningzoekenden?
  4d: Hoeveel woningzoekenden uit Rijswijk hebben voorrang gekregen op een woning binnen een nieuwbouwcomplex?
   
 5. Wie vallen er eigenlijk allemaal  onder spoedzoekers ?
  5a: Welke voorwaardes gelden er voor deze mensen om een huis te krijgen in Rijswijk?
  5b: Valt een gescheiden moeder met 2 kinderen onder een spoedzoeker?  kan zij een huurwoning krijgen in Rijswijk? Zo nee, graag een toelichting.
   
 6. Valt het u ook op dat steeds meer geboren en getogen Rijswijkers geen huurhuis kunnen krijgen in Rijswijk bij doorstroming uit het ouderlijk huis en daarom verhuizen naar andere gemeentes?
   
 7. Is de 25% lokaal maatwerk op te hogen naar bv 75% , zo nee waarom niet?

 

Rijswijks-Belang,

Marc Weterings
Bianca Niesen

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Hoeveel huurwoningen zijn er werkelijk vergeven aan Rijswijkers?
  Graag het aantal van het jaar 2016, 2017, 2018, 2019 en tot heden 2020.

  In het jaar 2016 zijn 259 sociale huurwoningen vergeven aan Rijswijkse woningzoekenden, in 2017 waren dit 230 woningen, in 2018 waren dit 210 woningen en in 2019 waren dit 175 woningen. Het aantal verhuringen voor de eerste helft van 2020 is nog niet bekend, de rapportage van de SVH volgt nog.
   
 2. Hoeveel huurwoningen zijn er vergeven aan niet Rijswijkers in deze jaartallen?
  In 2016 zijn 380 woningen verhuurd aan niet-Rijswijkse woningzoekenden, in 2017 waren dit 290 woningen, in 2018 waren dit 272 woningen en in 2019 waren dit 320 woningen. Het aantal verhuringen voor de eerste helft van 2020 is nog niet bekend, de rapportage van de SVH volgt nog.
   
 3. Wie houdt de controle op de woningtoewijzingen?
  De vereniging Sociale verhuurders Haaglanden (SVH) monitort halfjaarlijks de woningtoewijzingen op regionaal niveau. Het gemeentelijk beleid biedt de maximale ruimte die wettelijke gezien is toegestaan om lokale woningzoekende voorrang te geven. De woningcorporaties maken daar volledig gebruik van. Dit betekent dat de inzet is om 25% van de verhuringen aan lokale woningzoekende toe te wijzen’.
  3a: Zijn de toewijzingen inzichtelijk?
  Ja, het rapport met de woningtoewijzingen wordt halfjaarlijks op de website van de SVH gepubliceerd, en ambtelijk tijdens regionale overleggen met alle gemeenten besproken.
   
 4. Hoeveel Rijswijkse woningzoekenden staan er nog ingeschreven?
  Op 1 juli 2020 staan 6495 woningenzoekenden uit Rijswijk ingeschreven bij Woonnet-Haaglanden.

  4a: In 2019 zijn er voor Rijswijk 5 spelregels opgesteld m.b.t. woonruimteverdeling sociale verhuurders Haaglanden. Hoeveel woningzoekenden uit Rijswijk met een huishouden van 4 of meer personen hebben voorrang gekregen wanneer hij/zij niet passend wonen en hebben gereageerd op een grotere woning?
  In het eerste halfjaar van 2020 zijn in totaal 7 Rijswijkse huishoudens van 4 of meer personen met voorrang gehuisvest in een grote woning.

  4b: Hoeveel woningzoekenden uit Rijswijk die doorstromen uit een grotere woning, hebben voorrang gekregen wanneer hij/zij reageerde op een niet grote woning?
  In totaal hebben 3 woningzoekenden uit Rijswijk uit een grote woning voorrang gekregen wanneer hij/zij reageerden op een niet grote woning. 

  4c: Hoeveel woningzoekenden uit Rijswijk waarbij de woning niet meer past bij de zorg  aanvraag hebben voorrang gekregen op andere woningzoekenden?
  Dit zijn in totaal 2 woningzoekenden.

  4d: Hoeveel woningzoekenden uit Rijswijk hebben voorrang gekregen op een woning binnen een nieuwbouwcomplex?
  In totaal hebben 4 huishoudens voorrang gekregen op een woning binnen een nieuwbouwcomplex. In dit geval de nieuwbouwwoningen aan de Idenburglaan. 
   

 5. Wie vallen er eigenlijk allemaal  onder spoedzoekers ?
  Een spoedzoeker is een woningzoekende die geen recht heeft op een urgentie maar wel met spoed een woning nodig heeft. Voorbeelden van spoedzoekers zijn o.a. mensen die door een relatiebreuk of scheiding hun woonruimte kwijt raken, starters die niet lang genoeg staan ingeschreven voor een sociale huurwoning maar ook geen woning kunnen kopen en niet bij familie terecht kunnen, of mensen die door financiële problemen hun woonruimte verliezen en op straat komen te staan.

  5a: Welke voorwaardes gelden er voor deze mensen om een huis te krijgen in Rijswijk?
  De minimale leeftijd voor inschrijven bij Woonnet-Haaglanden is 18 jaar. Daarnaast is een eis dat het inkomen maximaal €39.055 is bij een 1-persoons huishouden, en maximaal €47.325 bij een meerpersoonshuishouden.  Daarnaast moet de inschrijver een Nederlandse nationaliteit hebben. 

  5b: Valt een gescheiden moeder met 2 kinderen onder een spoedzoeker?  kan zij een huurwoning krijgen in Rijswijk? Zo nee, graag een toelichting.
  Ja, een gescheiden moeder met 2 kinderen kan onder de definitie vallen van spoedzoeker. Op dit moment is scheiding geen reden voor het krijgen van een urgentieverklaring.
   
 6. Valt het u ook op dat steeds meer geboren en getogen Rijswijkers geen huurhuis kunnen krijgen in Rijswijk bij doorstroming uit het ouderlijk huis en daarom verhuizen naar andere gemeentes?
  De slaagkans van een starter in Rijswijk voor een sociale huurwoning was in 2019, 10.7%. Gekeken naar de verhuisbewegingen blijkt dat de meeste starters slagen in Den Haag, maar op de tweede plaats staat Rijswijk. Er zijn in Rijswijk relatief veel goedkopere portiekwoningen waar starters kunnen slagen.
   
 7. Is de 25% lokaal maatwerk op te hogen naar bv 75% , zo nee waarom niet?
  Dit is niet mogelijk omdat in de Huisvestingswet 2014, artikel 14, is opgenomen dat dit percentage maximaal 25% mag zijn.


Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester,
Drs. M.J. Bezuijen

 

 

 

 

Politieke partij

Rijswijks Belang