VR 20 030 Fractie GBR - Vragen over verloedering van schoolgebouw aan de Godfried Bomanstraat

Verloedering oud schoolgebouw Godfried Bomanstraat

De fractie van Gemeentebelangen Rijswijk ergert zich samen met omwonenden al langere tijd aan de wijze waarop eigenaar Rijswijk Wonen het voormalige schoolgebouw aan de Godfried Bomanstraat en de directe omgeving om het gebouw laat verloederen. Bijgevoegde recente foto’s laten dit nogmaals zien. Rijswijk Wonen is al jaren bezig met planvorming voor deze lokatie. Onder druk van Rijswijk Wonen heeft de laatste bewoner van het schoolgebouw, Stichting Amal, reeds een aantal jaren geleden het gebouw moeten verlaten. Jaren is er gesproken over sloop van het gebouw waarna een programma van sociale grondgebonden eengezinswoningen zou worden gerealiseerd. In  IB 20-059 geeft het college echter aan dat Rijswijk Wonen nu weer denkt aan transformatie van het gebouw naar een begeleid wonen concept.

Gemeentebelangen Rijswijk is van mening dat omwille van de omgeving en de huidige status van het gebouw nu op een afzienbare termijn een besluit zou moeten worden genomen.

Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde willen wij daarom de volgende vragen stellen

 1. Wat is de mening van het College hoe eigenaar Rijswijk Wonen het voormalige schoolgebouw en de directe omgeving nu onderhoud? Is het College met ons mening dat Rijswijk periodiek op zijn minst zwerfval en uitschietend onkruid rondom het gebouw opruimt? Is het College bereidt Rijswijk Wonen hierop actief aan te spreken?
 2. Jarenlang is sprake geweest van de realisatie van een programma van grondgebonden sociale huurwoningen op deze lokatie in combinatie met sloop van het huidige gebouw. Sinds wanneer en waarom is nu sprake van een transformatieconcept naar begeleid wonen op deze lokatie?
 3. Hoe haalbaar acht het College een dergelijk concept in dit gebouw op deze lokatie, kan het College dit motiveren?
 4. Gezien de lange jaren van plannen en ideetjes en met het oog op hoe het oude schoolgebouw er nu bij staat, is het College met ons van mening dat Rijswijk Wonen nu een beslistermijn van maximaal 3 maanden moet worden gegeven wat nu met dit gebouw moet gaan gebeuren? En is het College het met ons eens dat als na deze beslistermijn er nog geen haalbaar plan ligt, Rijswijk Wonen een aanwijzing zou moeten krijgen om het gebouw alsnog te slopen? Antwoord graag motiveren.

 

Ronald van der Meij                                                                Floor van Amerongen

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Wat is de mening van het College hoe eigenaar Rijswijk Wonen het voormalige schoolgebouw en de directe omgeving nu onderhoud? Is het College met ons mening dat Rijswijk periodiek op zijn minst zwerfval en uitschietend onkruid rondom het gebouw opruimt? Is het College bereidt Rijswijk Wonen hierop actief aan te spreken?
  Het college wil niet dat de stad verloedert. De verantwoordelijkheid voor onderhoud ligt in deze bij de eigenaar. Rijswijk Wonen is eigenaar van het gebouw en het direct daarachter gelegen groen, het is aan hen om dit op te pakken. Rijswijk Wonen heeft recent het groen gesnoeid en de graffiti van het gebouw verwijderd.
   
 2. Jarenlang is sprake geweest van de realisatie van een programma van grondgebonden sociale huurwoningen op deze lokatie in combinatie met sloop van het huidige gebouw. Sinds wanneer en waarom is nu sprake van een transformatieconcept naar begeleid wonen op deze lokatie?
  Het is aan de eigenaar om te bepalen of en wanneer zij met haar eigendom aan de slag gaat. Eerdere verkenningen naar een nieuwe invulling hebben nog niet geresulteerd in een uitvoerbaar plan. Wij hebben recent begrepen dat Rijswijk Wonen dit opnieuw oppakt.
   
 3. Hoe haalbaar acht het College een dergelijk concept in dit gebouw op deze lokatie, kan het College dit motiveren?
  Wij hebben geen voorstel ontvangen, en kunnen ons dus ook niet uitspreken over de haalbaarheid.
   
 4. Gezien de lange jaren van plannen en ideetjes en met het oog op hoe het oude schoolgebouw er nu bij staat, is het College met ons van mening dat Rijswijk Wonen nu een beslistermijn van maximaal 3 maanden moet worden gegeven wat nu met dit gebouw moet gaan gebeuren? En is het College het met ons eens dat als na deze beslistermijn er nog geen haalbaar plan ligt, Rijswijk Wonen een aanwijzing zou moeten krijgen om het gebouw alsnog te slopen? Antwoord graag motiveren.
  Met betrekking tot de beslistermijn verwijs ik u naar antwoord 2; dit is aan de eigenaar. Aanwijzing tot sloop: zolang geen sprake is van een onveilige situatie, bestaat hiervoor geen wettelijke basis om tot gedwongen sloop over te gaan. Rijswijk Wonen is overigens voornemens het pand zo snel mogelijk te slopen en doorloopt op dit moment een procedure bij het bevoegd gezag in verband met de aanwezigheid van vleermuizen.

 

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester,
drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Gemeentebelangen Rijswijk