VR 20 025 Fractie VVD - handreiking APV en ondermijning

Een veiliger Rijswijk: acties tegen ondermijnende activiteiten!

Twee mei jongstleden heeft het Aanjaagteam Ondermijning, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, een handreiking APV en ondermijning aangeboden aan gemeenten. Zie onderstaand bericht voor deze handreiking.

https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/handreiking-apv-en-ondermijning.pdf

De handreiking dient ter inspiratie voor gemeenten die hun APV willen inzetten om ondermijnende criminaliteit aan te pakken.
De VVD Rijswijk heeft hierover de volgende vragen:

 1. Heeft het college kennis genomen van de handreiking APV en ondermijning?
 2. Kan het college aangeven of, en zo ja, welke onderdelen van de handreiking bruikbaar zijn voor de APV en de APV dan ook naar wens aan te passen?
 3. De APV is recentelijk nog aangepast ten aanzien van vergunningen in de automotive sector. In hoeverre sluit deze aanpassing aan bij de handreiking?
 4. In hoeverre biedt de handreiking mogelijkheden om andere vormen van ondermijning tegen te gaan in de gemeente, zoals hennepplantages?

De fractie van de VVD Rijswijk.

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Heeft het college kennis genomen van de handreiking APV en ondermijning?
  Ja.
   
 2. Kan het college aangeven of, en zo ja, welke onderdelen van de handreiking bruikbaar zijn voor de APV en de APV dan ook naar wens aan te passen?
  Als college volgen wij de lijn dat een voorstel tot aanpassing van de APV aan de raad wordt aangeboden als de omvang van de geconstateerde en vastgestelde problematiek in Rijswijk daarom vraagt. Om dit vast te kunnen stellen laten wij ons adviseren door de politie en trekken we lokaal en regionaal samen op met het RIEC. Dit heeft er bijvoorbeeld vorig jaar toe geleid dat de automotive vergunning is ingevoerd in Rijswijk.En dat al in 2018 de sluitingsbevoegdheid van voor publiek toegankelijke gebouwen (het zogenaamde ondermijningsartikel) in de APV is opgenomen. Deze maken nu een vast onderdeel uit van de ondermijningsaanpak in het OPHIS-project in de Plaspoelpolder. Voor de invoering van ondermijningsinstrumenten zoals gepresenteerd in de handreiking van het aanjaagteam moet er naast de noodzaak ook capaciteit beschikbaar zijn. Zowel in de back- als in de front-office. Uitbreiding van het bestuurlijk instrumentarium moet daarom goed gewogen worden. Qua effectiviteit en efficiency. In het kader van deregulering zijn wij er overigens geen voorstander van om branches zonder een noodzakelijke reden onder een vergunnings- of een meldingsplicht te laten vallen.
   
 3. De APV is recentelijk nog aangepast ten aanzien van vergunningen in de automotive sector. In hoeverre sluit deze aanpassing aan bij de handreiking?
  In deze kunnen wij stellen dat het voorbeeld van o.a. Rijswijk in de handreiking is terechtgekomen. Wij lopen daarmee voorop in de aanpak van de autoverhuur /automotive sector. Er is daarbij zelfs sprake van een ruimer toepassingsgebied dan in de handreiking is opgenomen. Namelijk een bredere definitie van de automotive-branche en werkzaam in de hele gemeente, om daarmee een waterbedeffect te voorkomen.
   
 4. In hoeverre biedt de handreiking mogelijkheden om andere vormen van ondermijning tegen te gaan in de gemeente, zoals hennepplantages?
  De handreiking biedt in zoverre mogelijkheden in die gevallen dat de genoemde thema’s ook daadwerkelijk – dus waar structurele misstanden worden geconstateerd - opspelen binnen de gemeente en bestaande bevoegdheden niet toereikend zijn om het probleem terug te dringen. Bijvoorbeeld ten aanzien van het voorstel voor een APV bepaling met betrekking tot openbare inrichtingen. Deze APV bepaling kan behulpzaam zijn bij het aanpakken van een diversiteit aan faciliteerders van ondermijningscriminaliteit, bijvoorbeeld bij arbeidsuitbuiting, vastgoedfraude en witwassen. Als die situaties zich concreet in Rijswijk voordoen. Voor wat betreft hennepplantages; deze worden nu al op grond van het vastgestelde Damoclesbeleid (Artikel13B Opiumwet) aangepakt en geruimd.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,

P.M. Schuit

de burgemeester

drs. M.J. Bezuijen