VR 20 017 Fractie RB - Vragen over grondwater problemen in Rijswijk

Er zwemmen eenden in de achtertuin op het grasveld en kelders lopen weer vol grondwater.

RijswijksBelang heeft u op 8-3-2018 verzocht om in dialoog te gaan met de andere 2 gedeelde verantwoordelijke van het grondwater om tot een oplossing te komen voor de overlast.
Dat zijn de perceel eigenaren en het Hoogheemraadschap.  
Als (3é) gedeelde verantwoordelijke voor het grondwater heeft u toegezegd verantwoordelijkheid te gaan nemen en heeft u toegezegd  het grondwater probleem mee te gaan nemen in evaluatie gesprekken die gemaakt zouden gaan worden met de twee andere partijen.

Dit is inmiddels 2 jaar geleden toegezegd. (1)

1 https://rijswijk.tv/rijswijksbelang-overhandigt-klachten-grondwater-aan-wethouder/

In het kader van artikel 44 heeft de fractie van RijswijksBelang de volgende vragen:

 1. Hebben er evaluatiegesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente Rijswijk, de perceel eigenaren en het Hoogheemraadschap tussen 2018 en 2020?  Zo nee, waarom niet?
 2. Bent u het met onze fractie eens dat het niet normaal is dat er eendjes zwemmen op een grasveld in een achtertuin waar kinderen horen te spelen? (Generaal van Daalenstraat)
  Zo nee, waarom niet? (2)
 3. Perceel eigenaren nemen zo te zien hun verantwoordelijkheid niet(3)
  Welke maatregelen kan of gaat u nemen tegen de eigenaren? (dit ook in het kader van de volksgezondheid)
 4. Werken de pompen/gemalen wel optimaal in Rijswijk?
 5. Staat het grondwater niet te hoog op dit moment in Rijswijk?
 6. Welke verklaring heeft u dat er bij o.a. de Colijnlaan en andere binnenplaatsen het volledig blank staat?
 7. Worden kelders i.v.m. grondwateroverlast leeggepompt door de brandweer? Zo ja, wie betaalt de kosten hiervoor?
 8. Wat gaat u er nu werkelijk aan doen om dit grondwater probleem op te lossen  / te gaan aanpakken? Graag een motivatie

RijswijksBelang
Raadslid Marc Weterings
Fractiemedewerker Bianca Niesen

2

3

3

 

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:
 

 1. Hebben er evaluatiegesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente Rijswijk, de perceel eigenaren en het Hoogheemraadschap tussen 2018 en 2020?  Zo nee, waarom niet?
  Nee. Er hebben geen evaluatiegesprekken plaatsgevonden met perceeleigenaren en het Hoogheemraadschap. Wel hebben we gesprekken gevoerd met de woningbouwcorporaties waarbij we hen hebben geattendeerd op hun verantwoordelijkheden. Tevens hebben we onze loketfunctie vervuld en meegedacht aan oplossingen bij perceeleigenaren met grondwateroverlast.
   
 2. Bent u het met onze fractie eens dat het niet normaal is dat er eendjes zwemmen op een grasveld in een achtertuin waar kinderen horen te spelen? (Generaal van Daalenstraat)
  Zo nee, waarom niet?

  Ten aanzien van plasvorming is het college van mening dat dit normaal is, zij het in beperkte mate en op plekken waar dit niet te veel tot structureel overlast leidt. Dat zal met de klimaatverandering in het seizoen ook steeds meer voorkomen. Dat heeft tal van oorzaken:
  In Nederland hebben we een neerslagoverschot. Dit betekent dat er meer neerslag valt dan er kan verdampen. Met name in de periode november t/m januari is de hoeveelheid neerslag op z’n hoogst en de verdamping op zijn laagst (zoals in bijgaande figuur te zien is​. 


  Met name in februari is veel meer neerslag gevallen dan normaal.
  Door een verdampingstekort in de winter hebben we te maken met een bolle grondwaterspiegel waardoor in het midden van vlakke ongedraineerde terreinen het water tot boven het maaiveld kan komen. In de zomer hebben we door een verdampingsoverschot (er verdampt meer dan door neerslag wordt aangevoerd) te maken met een holle grondwaterspiegel.
  Het maaiveld is nooit overal vlak. In dit geval bij de Generaal van Daalenstraat is er een hoogteverschil van ongeveer 10cm. Dit betekent dat het water naar het laagste punt stroomt en het daar plassen kan vormen.
  De bodemsamenstelling (grof of fijn zand, veen of klei) en de combinatie van verschillende bodemlagen bepalen hoe snel water in de bodem weg kan zakken. Afhankelijk van de bodemsamenstelling heeft de bodem altijd een weerstand tegen het wegzakken van hemelwater van boven naar beneden maar ook (en misschien wel vooral ) naar opzij waardoor het lang kan duren voordat hemelwater weggezakt is. Een actief bodemleven (wormen en mollen) kan daarbij een positieve rol spelen.
  Met drainage is het probleem van water op het maaiveld te verhelpen, maar door het verdampingstekort blijft de bodem in de eerste maanden van het jaar nog dermate lang nat dat de kans klein is dat kinderen vóór april al op het gras kunnen spelen zonder vies te worden.
  Particuliere grote gazons worden erg vaak gemaaid, meer dan 20 keer per jaar. Dit gebeurt met vrij zware machines, waardoor de bodem na verloop van tijd verdicht raakt en de waterafvoercapaciteit vermindert.

  Het gebeurt dus vaker dat het water boven het maaiveld staat. Maar we zijn het misschien niet gewend omdat op heel veel plekken die door de mens zijn ingericht, ook veel tuinen, het hemelwater via het riool afgevoerd kan worden.
  Om het water op het maaiveld op te lossen zou drainering kunnen worden aangelegd. Dit is uit oogpunt van klimaatadaptatie echter af te raden omdat we door de klimaatverandering met toenemende droogte te maken hebben in de zomer. Er zal dan meer verdroging optreden omdat je dan met een drogere bodem de zomer in gaat. Dit leidt mogelijk weer tot wateroverlast in de zomer omdat een verdroogde bodem geen water op kan nemen, zoals een kurkdroge spons in eerste instantie ook geen water opneemt.
  De achtertuin van de woningen aan de Generaal van Daalenstraat is van Rijswijk Wonen. De woningbouwcoöperaties hebben hun eigen verantwoordelijkheden voor hun eigendommen. Zij bepalen zelf wat zij er mee willen doen.
 3. Perceel eigenaren nemen zo te zien hun verantwoordelijkheid niet
  Welke maatregelen kan of gaat u nemen tegen de eigenaren? (dit ook in het kader van de volksgezondheid)

  De gemeente kan de perceeleigenaren niet dwingen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Als gemeente hebben we een adviesrol. Op dit moment zijn er nog geen vragen ten aanzien van volksgezondheid binnengekomen.
  Huurders kunnen van hun verhuurders eisen dat zij een gezonde leefomgeving krijgen. Woningbouwcoöperaties zijn verantwoordelijk voor hun eigendommen.
   
 4. Werken de pompen/gemalen wel optimaal in Rijswijk?
  De pompen en gemalen van de riolering in de gemeente Rijswijk werken optimaal. Dagelijks wordt via een telemtriesysteem het werken van de pompen/ gemalen in de gaten gehouden.
   
 5. Staat het grondwater niet te hoog op dit moment in Rijswijk?
  Het niveau van het grondwater schommelt door het jaar heen. In de zomer is de grondwaterstand lager dan in de winter. De grondwaterstand is op dit moment niet hoger dan in de winters van de afgelopen 10 jaar.
   
 6. Welke verklaring heeft u dat er bij o.a. de Colijnlaan en andere binnenplaatsen het volledig blank staat?
  Zie antwoord op vraag 2.
   
 7. Worden kelders i.v.m. grondwateroverlast leeggepompt door de brandweer? Zo ja, wie betaalt de kosten hiervoor?
  De kelders worden leeggepompt door de eigenaren zelf. Het kan zijn dat in een enkel geval de brandweer de kelders leegpompt. Dit gebeurt zonder tussenkomst van de gemeente.
   
 8. Wat gaat u er nu werkelijk aan doen om dit grondwater probleem op te lossen  / te gaan aanpakken? Graag een motivatie
  Zoals in het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) is aangegeven blijven wij als gemeente zorgen voor het grondwaterbeheer in openbaar gebied en wij blijven onze loketfunctie vervullen voor de perceeleigenaren waarin wij blijven meedenken over grondwateroverlast. Ook kan de perceeleigenaar voor het overtollig grondwater een aansluiting op de riolering aanvragen en zullen wij het grondwater ontvangen en transporteren.
  De verantwoordelijkheden zijn omschreven in de Waterwet en is door de gemeente Rijswijk verder uitgewerkt in het vGRP. Het vGRP is door de Raad op 8 november 2016 vastgesteld. Op de site van de gemeente Rijswijk staan de verantwoordelijkheden uitgebreid omschreven: https://www.rijswijk.nl/inwoners/wonen/groen/grondwater

  Burgemeester en wethouders,

  de  secretaris,
  P.M. Schuit

  de burgemeester,
  drs. M.J. Bezuijen

 

 

 

 

 

 

 

Politieke partij

Rijswijks Belang