VR 19 046 Fractie RB - Vragen inzake aanvraag demonstratie of betoging in Rijswijk

Vragen inzake aanvraag demonstratie of betoging in Rijswijk.

“Iedereen mag een demonstratie organiseren. De gemeente kan een demonstratie verbieden of bv een andere plaats aanwijzen”. Op uw site rijswijk.nl staan een aantal voorwaarden voor het houden van een demonstratie. “U meldt de demonstratie op tijd bij de gemeente”.

 1. Wat is voor u op tijd? (dit is niet terug te vinden op de www.rijswijk.nl site) (1*)
 2. Bij onderzoek van Rijswijksbelang is gebleken dat hiervoor een artikel (2.3) is opgenomen in de APV.  (2*) “Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, geeft daarvan voor de openbare aankondiging en tenminste 4 x 24 uur voordat de betoging wordt gehouden, schriftelijk kennis aan de burgemeester”. Hanteert u deze regel(s) nog? Zo nee, waarom niet?
 3. Waarom zijn de regels niet terug te vinden op de site www.rijswijk.nl?
 4. Het schijnt dat er buiten de door uw aangegeven voorwaarden: vreedzaam, geen  bedreiging voor de gezondheid, verkeer en openbare ruimte meer regels zijn.Waarom kunnen wij deze regels niet terug vinden opwww.rijswijk.nl?
 5. Deelt u onze mening dat betogers/demonstranten goed geïnformeerd moeten worden over wat hun rechten en plichten zijn in Rijswijk en dit “makkelijk” zouden moeten kunnen vinden op de gemeentelijke website? Zo nee, waarom niet?
 6. Bent u bereid om zo volledig mogelijk de website te laten aanpassen, dat het voor een betoog/demonstratie aanvrager helder is welke regels Rijswijk hanteert en wat de rechten, plichten en voorwaardes zijn? Zo nee, waarom niet?
 7. Mag u de afweging maken om een betoging of demonstratie te verbieden als de aanvraag van het betoog of demonstratie zich tussen en of in het bijzijn van kleine kinderen zou bevinden? Zo nee, wat heeft u daarvoor nodig om dat wel te mogen doen?
 8. Onze fractie kan zich voorstellen dat niet alle dienders en of betrokkenen alle regels omtrent de APV/ afgesproken regelgeving kennen, wat kan/wil u eraan gaan doen om hier extra aandacht aan te gaan besteden?

  VR 19 046 Fractie RB Foto 01

  VR 19 046 Fractie RB Foto 02

RijswijksBelang
Raadslid Marc Weterings

Antwoord

Het College beantwoordt deze vragen als volgt:

 1. Wat is voor u op tijd? (dit is niet terug te vinden op de www.rijswijk.nl site) (1*)
  Dat is minimaal 96 uur van tevoren.
   
 2. Bij onderzoek van Rijswijksbelang is gebleken dat hiervoor een artikel (2.3) is opgenomen in de APV.  (2*) “Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, geeft daarvan voor de openbare aankondiging en tenminste 4 x 24 uur voordat de betoging wordt gehouden, schriftelijk kennis aan de burgemeester”. Hanteert u deze regel(s) nog? Zo nee, waarom niet?
  Ja. Deze regels worden nog steeds gehanteerd.
   
 3. Waarom zijn de regels niet terug te vinden op de site www.rijswijk.nl?
  De website Rijswijk.nl geeft een korte samenvatting van de regels. Voor meer informatie is de contactinformatie van de gemeente op de website opgenomen.
   
 4. Het schijnt dat er buiten de door uw aangegeven voorwaarden: vreedzaam, geen  bedreiging voor de gezondheid, verkeer en openbare ruimte meer regels zijn.Waarom kunnen wij deze regels niet terug vinden opwww.rijswijk.nl?
  De specifieke voorwaarden worden per aanvraag bepaald. De kaders waarbinnen de voorwaarden kunnen worden opgelegd zijn opgenomen in de APV en de Wet openbare manifestaties. Uitgangspunt is dat niet meer voorwaarden mogen worden opgelegd dan noodzakelijk  ter bescherming van de gezondheid,  het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
   
 5. Deelt u onze mening dat betogers/demonstranten goed geïnformeerd moeten worden over wat hun rechten en plichten zijn in Rijswijk en dit “makkelijk” zouden moeten kunnen vinden op de gemeentelijke website? Zo nee, waarom niet?
  Ja, wij zijn met u van mening dat informatie over de voorwaarden voor het houden van een betoging op een toegankelijk wijze te vinden moet zijn op de website van de gemeente. Wij zullen bevorderen dat op de website van de gemeente een link naar de relevante APV bepaling wordt opgenomen. En een verwijzing naar de Wet openbare manifestaties.
   
 6. Bent u bereid om zo volledig mogelijk de website te laten aanpassen, dat het voor een betoog/demonstratie aanvrager helder is welke regels Rijswijk hanteert en wat de rechten, plichten en voorwaardes zijn? Zo nee, waarom niet?
  Ja. Zie het antwoord op vraag 5.
   
 7. Mag u de afweging maken om een betoging of demonstratie te verbieden als de aanvraag van het betoog of demonstratie zich tussen en of in het bijzijn van kleine kinderen zou bevinden? Zo nee, wat heeft u daarvoor nodig om dat wel te mogen doen?
  Deze afweging moet van geval tot geval worden gemaakt. De veiligheid van alle omstanders is altijd een van de criteria die wordt meegewogen bij de beoordeling over een aanvraag voor een betoging of demonstratie. De mogelijke aanwezigheid van kinderen is eenonderdeel van de totale belangenafweging, maar geen apart criterium waaraan getoetst kan of mag worden.
   
 8. Onze fractie kan zich voorstellen dat niet alle dienders en of betrokkenen alle regels omtrent de APV/ afgesproken regelgeving kennen, wat kan/wil u eraan gaan doen om hier extra aandacht aan te gaan besteden?
  Wij zullen een en ander overleggen  met de teamleiding van politie Rijswijk.
   

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                                             de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC                                                          drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Rijswijks Belang