VR 19 045 Fracties GL, VVD, RB - Vragen over dekkingsvoorstellen begroting 2020 - 2023

Geacht college,


In IB 19 071 ‘Ombuigingen’ werd een toelichting gegeven op de voorstellen en in het raadsvoorstel ‘Ombuigingen 2019’, dat op 24 september jl. door de raad is aangenomen, waren daar de niet overgenomen ombuigingsvoorstellen aan toegevoegd.
Op pagina 4 van de begroting 2020-2023 staan negentien dekkingsvoorstellen genoemd (zie bijlage) zonder dat daar in de begroting een toelichting op wordt gegeven.
Ook in de programma’s is niet terug te vinden wat de achtergrond is van deze dekkingsvoorstellen en hoe de bedragen tot stand zijn gekomen.
Bijvoorbeeld het woord ‘Expatbeleid’ of ‘expat’ staat verder nergens in de begroting genoemd. Zonder toelichting op de dekkingsvoorstellen kan de raad zijn controlerende functie niet uitoefenen.

De fracties van GroenLinks, VVD en Rijswijks Belang hebben daarom de volgende vragen:


- Kunt u bij alle negentien dekkingsvoorstellen afzonderlijk aangeven wat de afweging is geweest, hoe de bedragen tot stand zijn gekomen en wat de consequenties zijn?
- Welke dekkingsvoorstellen zijn niet overgenomen? En wat was uw afweging daarbij?


Graag ontvangen wij uw antwoord zo snel mogelijk, doch uiterlijk op 22 oktober, zodat de raad tijdig is geïnformeerd.

Namens de fracties,

Marieke Alberts
Fractie GroenLinks

Coen Sleddering
Fractie VVD

Marc Weterings
Fractie Rijswijks Belang

Bijlage: Dekkingsvoorstellen begroting 2020-2023

VR 19 045 Dekkingsvoorstellen begroting 2020-2023