VR 19 034 Fractie D66 - Vragen over lucht- en geluidsbelasting in Rijswijk

Rijswijk is in beweging en ontwikkeling. Dat vraagt om duidelijkheid, het aangeven van (lastige) keuzes en het inzichtelijk hebben van de financiële risico’s. D66 Rijswijk wil graag zicht houden op de financiële lasten en ontwikkelingen in de toekomst om te zorgen voor duurzaam financieel beheer. Met het meedoen aan de verstedelijkingsalliantie draagt Rijswijk bij aan haar eigen ontwikkelingen en de behoefte aan meer woningen vlakbij goed bereikbare knooppunten. Dit zijn ook knooppunten met uitdagingen op het gebied van leefbaarheid en kwaliteit van de omgeving.

De fractie van D66 Rijswijk vindt het van belang dat voor alle wijken en wegen in Rijswijk de luchtkwaliteit verbeterd in samenhang met de ontwikkeling en vernieuwing van de wijk.

Daarover hebben we de volgende vragen:

 1. Is de gemeente van mening dat de in Rijswijk te bouwen nieuwe woonwijken en bebouwing moeten en gaan voldoen aan de lucht - en geluidsbelasting op basis van de bestaande normen en wetgeving?
   
 2. Rijkswaterstaat geeft van de A4 bij Rijswijk zelf aan dat de normen worden overschreden. I De zogenaamde inprikkers van de A4 bij Rijswijk worden[1] gewijzigd. Een geluidswal of scherm is voor zover bekend bij D66 Rijswijk niet voorzien. Gezien de huidige economische en regionale ontwikkelingen is het de vraag of dit vol te houden is. D66 Rijswijk hoort graag:
  1. wat de status is van de afspraken met Rijkswaterstaat over geluid op dit moment is voor alle rijkswegen rondom Rijswijk;
  2. wat de gemeente Rijswijk nu doet om geluid te verminderen op haar eigen wegen en
  3. Wat de inzet is richting Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland
    
 3. Hoe is bij de gesloten woondeal met de Rijksoverheid de vermindering van overlast van geluid en het verhogen van de van leefbaarheid rondom snelwegen meegenomen? Is hierbij stadsvernieuwing voor bestaande (oudere) wijken en woningen meegenomen?
   
 4. Is het correct dat op basis van de wet Geluidshinder de verantwoordelijkheid voor de gemeente voor aanleggen en bekostigen van geluidswallen / schermen langs het spoor en wegen is vergroot? Zo ja, is de aanleg en bekostiging van geluidswallen en schermen meegenomen in de huidige planvorming voor nieuwbouw /nieuwbouwwijken in heel Rijswijk? Zo nee, hoe ziet u de huidige en toekomstige kostenverdeling tussen Rijk en gemeente in het kader van de wet Geluidshinder?
   
 5. Is in de huidige planvorming het duurzaam aanleggen van geluidswallen en schermen met innovatieve opties meegenomen? Geldt dit ook voor stadsvernieuwing bij bestaande bebouwing, inclusief het berekenen van nieuwe mogelijkheden voor (meer) woningen bij minder geluidsbelasting? Zo ja, welke afweging wordt er dan tussen de verschillende (oude en nieuwe) wijken in Rijswijk gemaakt? Zo niet, hoe voorziet de gemeente de bekostiging hiervan?
   
 6. Wat doet het college de komende periode om de hoge geluidsbelasting - zoals bij aantal wegen in (oudere) wijken in Rijswijk het geval is - in de toekomstplannen op te nemen? Hoe wordt hierbij de ervaringen met smart city meegenomen?

Namens de fractie van D66 Rijswijk,
Elze Woudstra

 

[1] Zie onder andere de basisgegevens over Rijkswegen en geluid op:

https://www.pdok.nl/viewer/

Het artikel op:

https://www.cobouw.nl/infra/nieuws/2019/02/snelwegen-moeten-stiller-geluidsoverlast-op-duizenden-locaties-101269895?vakmedianet-approve-cookies=1  
- A4 ter hoogte van aansluiting Rijswijk. En de rapportage over 2017 van de minister van I&W aan de Tweede Kamer:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/14/bijlage-1-nalevingsverslag-geluidproductieplafonds-rijkswegen-2017

 

 

 

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Is de gemeente van mening dat de in Rijswijk te bouwen nieuwe woonwijken en bebouwing moeten en gaan voldoen aan de lucht - en geluidsbelasting op basis van de bestaande normen en wetgeving?
  Ja.
   
 2. Rijkswaterstaat geeft van de A4 bij Rijswijk zelf aan dat de normen worden overschreden. I De zogenaamde inprikkers van de A4 bij Rijswijk worden[1] gewijzigd. Een geluidswal of scherm is voor zover bekend bij D66 Rijswijk niet voorzien. Gezien de huidige economische en regionale ontwikkelingen is het de vraag of dit vol te houden is. D66 Rijswijk hoort graag:
  1. wat de status is van de afspraken met Rijkswaterstaat over geluid op dit moment is voor alle rijkswegen rondom Rijswijk;
   Op het trajectdeel A4- Rijswijk was in 2017 en 2018 sprake van een (dreigende) overschrijding van de geluidsproductieplafonds. Rijkswaterstaat heeft de (dreigende) overschrijding ongedaan gemaakt door in mei 2019 op het genoemd trajectdeel stilasfalt aan te leggen.
    
  2. wat de gemeente Rijswijk nu doet om geluid te verminderen op haar eigen wegen en
   Het college heeft op 9 juli 2019 het Actieplan geluid 2018-2022 vastgesteld, waarin is opgenomen hoe de gemeente uitvoering geeft aan het verminderen van het geluid.
    
  3. Wat de inzet is richting Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland
   De inzet is het aandringen op snelheidsverlaging als maatregel voor het beperken van geluidshinder en het verminderen van de uitstoot van luchtvervuilende stoffen. Dit wordt benadrukt in de contacten met onze partners.
    
 3. Hoe is bij de gesloten woondeal met de Rijksoverheid de vermindering van overlast van geluid en het verhogen van de van leefbaarheid rondom snelwegen meegenomen? Is hierbij stadsvernieuwing voor bestaande (oudere) wijken en woningen meegenomen?
  Het geluidaspect is niet expliciet genoemd in de woondeal. Bij realisering van ruimtelijke plannen wordt het geluidaspect wel onderzocht. 
   
 4. Is het correct dat op basis van de wet Geluidshinder de verantwoordelijkheid voor de gemeente voor aanleggen en bekostigen van geluidswallen / schermen langs het spoor en wegen is vergroot? Zo ja, is de aanleg en bekostiging van geluidswallen en schermen meegenomen in de huidige planvorming voor nieuwbouw /nieuwbouwwijken in heel Rijswijk? Zo nee, hoe ziet u de huidige en toekomstige kostenverdeling tussen Rijk en gemeente in het kader van de wet Geluidshinder?
  Nee. Er zijn op dit moment geen projecten langs het spoor waarbij een kostenverdeling met het Rijk aan de orde is. Wij verwachten dat ProRail in 2020 het project “Meerjarenprogramma sanering spoorweglawaai” gaat uitvoeren. Het project wordt in opdracht en met financiering van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd. De minister heeft de kaders en randvoorwaarden vastgesteld. Als de gemeente bij de uitvoering van dit project wensen heeft die niet binnen deze kaders passen dan zou er sprake kunnen zijn van een kostenverdeling tussen Rijk en gemeente.
   
 5. Is in de huidige planvorming het duurzaam aanleggen van geluidswallen en schermen met innovatieve opties meegenomen? Geldt dit ook voor stadsvernieuwing bij bestaande bebouwing, inclusief het berekenen van nieuwe mogelijkheden voor (meer) woningen bij minder geluidsbelasting? Zo ja, welke afweging wordt er dan tussen de verschillende (oude en nieuwe) wijken in Rijswijk gemaakt? Zo niet, hoe voorziet de gemeente de bekostiging hiervan?
  Bij enkele ruimtelijke plannen in RijswijkBuiten zijn geluidschermen voorzien waarbij de mogelijkheden voor toepassing van innovatieve opties worden verkend.
  Het toepassen van innovatieve oplossingen in de bouw wordt aangemoedigd in de gesprekken met ontwikkelaars en initiatiefnemers.
  De afwegingen en keuzes worden gemaakt door de ontwikkelende partijen. De rol van de gemeente is beperkt tot aanjager.
   
 6. Wat doet het college de komende periode om de hoge geluidsbelasting - zoals bij aantal wegen in (oudere) wijken in Rijswijk het geval is - in de toekomstplannen op te nemen? Hoe wordt hierbij de ervaringen met smart city meegenomen?
  Bij nieuwe ruimtelijke plannen worden geluid reducerende maatregelen getroffen die leiden tot een aanvaardbaar akoestisch (binnen)klimaat. Voor de bestaande situatie geldt het Actieplan geluid 2018-2022. Daarin staan de maatregelen die de gemeente zal treffen om de geluidbelasting bij de betreffende wegen aan te pakken. De ervaringen met Smart City zijn, tot nu toe, niet betrokken bij de toekomstplannen.  De activiteiten bevinden zich in een experimentele fase waarbij voor de praktische toepassingsgebieden nog toetsing aan wet- en regelgeving moet plaatsvinden.

 

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                                             de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC                                                          drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

D66