VR 19 007 Fractie RB - Vragen over een toename van ongelukken op de Verrijn Stuartlaan/Diepenhorstlaan

Toename ongelukken Verrijn stuartlaan/Diepenhorstlaan

De laatste maanden zijn er “opvallend” veel ongelukken gebeurd op de kruising Verrijn Stuartlaan/ Diepenhorstlaan.
In het kader van artikel 44 heeft de fractie van RijswijksBelang de volgende vragen:

 1. Er heeft op deze kruising een verkeerssituatie verandering plaatsgevonden met betrekking tot de voorrang, welke verandering heeft er plaatsgevonden en wat was daar de reden voor?
 2. Kan u aangeven hoeveel geregistreerde  ongelukken er zijn gebeurd na de aanpassing?
 3. Bent u het met onze fractie eens dat deze aanpassing zsm herzien moet worden ?
  Zo nee, waarom niet?
 4. Welke actie heeft u ondernomen of gaat u ondernemen om deze kruising veiliger te maken?
 5. Behoort de aanleg van een rotonde tot een mogelijke oplossing ?
  Zo nee, waarom niet?

Marc Weterings
Bianca Niesen

VR 19 007 foto 01

VR 19 007 foto 02

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Er heeft op deze kruising een verkeerssituatie verandering plaatsgevonden met betrekking tot de voorrang, welke verandering heeft er plaatsgevonden en wat was daar de reden voor?
  In juni 2017 is de voorrangssituatie op het kruispunt gewijzigd door middel van aanpassing van de belijning. Voorafgaand aan de wijziging had het verkeer vanaf de Diepenhorstlaan zuid (vanaf Rijksweg A4) voorrang op het verkeer op de Verrijn Stuartlaan terwijl verkeer in omgekeerde richting (dus komende vanaf de Treubstraat) juist voorrang moest verlenen aan het verkeer op de Verrijn Stuartlaan. Dit leidde tot onduidelijke situaties voor het autoverkeer. De reden tot de wijziging was het creëren van een duidelijker en daarmee verkeersveiliger situatie waarbij vanuit de diverse richtingen de voorrang op dezelfde wijze werd geregeld.
   
 2. Kan u aangeven hoeveel geregistreerde ongelukken er zijn gebeurd na de aanpassing?
  De door de politie geregistreerde ongevallen worden door Rijkswaterstaat verwerkt in BRON (Bestand geregistreerde Ongevallen in Nederland). Die ‘eindcijfers’ van het aantal verkeersongevallen in een jaar komen het jaar daarop rond de maand mei naar buiten. Vandaar dat er momenteel alleen verkeersongevallen bekend zijn over de periode 2014-2017 en nog geen formeel geregistreerde gegevens over 2018 en 2019. Wel hebben we de beschikking over ongevalsgegevens over 2018 en 2019 uit de zogenaamde STAR-ongevallenkaart. STAR is een initiatief van de Nationale Politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ICT-bureau VIA.

  Uit het BRON bestand blijkt dat over de periode van 2014-2017 er 5 geregistreerde ongevallen hebben plaatsgevonden, veelal tussen gemotoriseerd verkeer onderling, waarbij geen gewonden en doden zijn gevallen.
  Uit het STAR bestand blijkt verder dat er in 2018 1 ongeval heeft plaatsgevonden maar in 2019 al 3 ongevallen.

  Wanneer we de gegevens uit beide bestanden combineren dan leidt dit tot een aantal van in totaal 5 ongevallen die hebben plaatsgevonden na aanpassing van de voorrangssituatie, waarvan 1 ongeval in 2017, 1 ongeval in 2018 en 3 ongevallen in 2019.
   
 3. Bent u het met onze fractie eens dat deze aanpassing zsm herzien moet worden ?
  Zo nee, waarom niet?
  Als gevolg van de wijziging in juni 2017 is de voorrangssituatie duidelijker geworden dan daarvoor. Desondanks heeft er de laatste tijd een toename van het aantal ongelukken plaatsgevonden en willen wij maatregelen nemen om de verkeersveiligheid verder te verbeteren.
   
 4. Welke actie heeft u ondernomen of gaat u ondernemen om deze kruising veiliger te maken?
  De lange rechte wegvakken op de Verrijn Stuartlaan leiden tot hoge snelheden van het autoverkeer. Wij zijn van mening dat een rotonde op dit kruispunt een goede, verkeersveilige oplossing is. De afgelopen periode hebben wij verkeerstellingen laten verrichten en door laten rekenen of een rotonde het verkeer kan verwerken. Ook hebben wij de ruimtelijke inpasbaarheid onderzocht wat heeft geresulteerd in een schetsontwerp. Uit deze onderzoeken mag worden geconcludeerd dat aanleg van een verkeersveilige enkelstrookrotonde ruimtelijk haalbaar is en de verkeersstromen kan verwerken.
  In de begroting 2018-2021 is al rekening gehouden met een investering in een rotonde op de Diepenhorstlaan.
  De volgende stap is om een Voorlopig Ontwerp uit te werken en het plan in uitvoering te brengen. Streven is om nog dit jaar het werk aan te besteden en eind 2019 of begin 2020 te starten met de uitvoering.
   
 5. Behoort de aanleg van een rotonde tot een mogelijke oplossing ?
  Ja, zie antwoord bij vraag 4.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                                             de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC                                                          drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Rijswijks Belang