VR 18 87 Fracties VVD, BvR, GBR - Vragen over invoering vervanging gasgestookte CV ketels naar waterpompen en grootschalige isolatie oude woningen

Vragen omtrent de te verwachten problemen grootschalige invoering met betrekking tot vervanging van gasgestookte CV ketels naar warmtepompen en grootschalige isolatie oude woningen.

In de Telegraaf van vorige week stond een artikel over complicaties die warmtepompen met zich meebrengen, in met name in oudere huizen.
In het artikel kwam naar voren dat een warmtepomp alleen goed functioneert wanneer een huis volledig is geïsoleerd, waardoor oudere huizen eerst geïsoleerd moeten worden wil men daar een warmtepomp installeren. Ook zorgen warmtepompen  volgens de berichtgeving voor geluidsoverlast, werken ze langzaam en verbruiken ze veel wanneer een groot gezin er gebruik van maakt.

Dat is dan ook de reden dat VVD, Beter voor Rijswijk en Gemeentebelangen de volgende vragen stellen:

 1. Bent u bekend met de berichtgeving in de Telegraaf over de complicaties die een warmtepomp met zich meebrengt?
 2. Is het College op de hoogte van deze problematische effecten die een warmtepomp met zich meebrengt?
 3. Gaat het College er bij hun ambities op het gebied van energietransitie rekening houden dat warmtepompen geluidsoverlast met zich mee brengen voor de inwoners van Rijswijk?
 4. In de berichtgeving wordt duidelijk dat warmtepompen zeer veel energie gebruiken. Denkt het College dat Rijswijk, op de termijn die het College heeft gesteld voor de energietransitie, genoeg duurzame energie kan opwekken om het geheel aan warmtepompen in de toekomst van energie te kunnen voorzien?
 5. Kan het College in kaart brengen hoeveel Rijswijkse woningen gebruik zullen maken van die warmtepompen en hoeveel van die huizen eerst geïsoleerd moeten alvorens het reëel is om in deze huizen warmtepompen te plaatsen? Hoeveel kosten zal deze isolering met zich meebrengen?
 6. Gaat het College, op basis van het College Werkprogramma, rekening houden met de extra kosten die de voorbereidingen van de aanleg van warmtepompen, isolering van oude huizen, geluidsoverlast en het groter energieverbruik met zich meebrengen?

 

Coen Sleddering
fractievoorzitter VVD

Larissa Bentvelzen
fractievoorzitter Beter voor Rijswijks

Jeffrey Keus
fractievoorzitter Gemeentebelangen Rijswijk

Antwoord

Het college beantwoord de vragen als volgt:
 

 1. Bent u bekend met de berichtgeving in de Telegraaf over de complicaties die een warmtepomp met zich meebrengt?
  Ja
   
 2. Is het College op de hoogte van deze problematische effecten die een warmtepomp met zich meebrengt?
  Ja
   
 3. Gaat het College er bij hun ambities op het gebied van energietransitie rekening houden dat warmtepompen geluidsoverlast met zich mee brengen voor de inwoners van Rijswijk?
  Ja
   
 4. In de berichtgeving wordt duidelijk dat warmtepompen zeer veel energie gebruiken. Denkt het College dat Rijswijk, op de termijn die het College heeft gesteld voor de energietransitie, genoeg duurzame energie kan opwekken om het geheel aan warmtepompen in de toekomst van energie te kunnen voorzien?
  Nee. Rijswijk zal voor de energieopgave niet zelfvoorzienend kunnen worden.
   
 5. Kan het College in kaart brengen hoeveel Rijswijkse woningen gebruik zullen maken van die warmtepompen en hoeveel van die huizen eerst geïsoleerd moeten alvorens het reëel is om in deze huizen warmtepompen te plaatsen? Hoeveel kosten zal deze isolering met zich meebrengen?
  Het plaatsen van warmtepompen is één van de alternatieven voor aardgas. Welke alternatieven voor de Rijswijkse woningvoorraad het meest geschikt zijn, zal in de komende periode voor een aantal wijken nader worden onderzocht, in samenwerking met woningeigenaren  en netbeheerders. In de Energievisie Rijswijk (deze wordt naar verwachting in februari aan de raad ter vaststelling voorgelegd)  wordt nader aangegeven op welke wijze op wijkniveau verschillende alternatieven voor aardgas onderzocht zullen worden. Daarbij worden ook kosten inzichtelijk gemaakt. Uitgangspunt daarbij is dat zowel de maatschappelijke kosten als de betaalbaarheid voor de eindgebruiker  zo laag mogelijk gehouden worden.
   
 6. Gaat het College, op basis van het College Werkprogramma, rekening houden met de extra kosten die de voorbereidingen van de aanleg van warmtepompen, isolering van oude huizen, geluidsoverlast en het groter energieverbruik met zich meebrengen?
  De kosten die de energietransitie met zich meebrengt voor de gemeente worden conform de aanpak in de Energievisie nader in beeld gebracht. Daarbij worden ook de regionale en landelijke discussies over de kostentoerekening naar overheid, bedrijfsleven en particulieren meegenomen. Om dat beeld te krijgen en om de regierol van de gemeente hierin op te kunnen pakken, is voor het jaar 2019 budget gereserveerd.  Waar dit beeld aanleiding geeft tot nieuw beleid en extra kosten in de jaren daarna zal dit ter besluitvorming worden voorgelegd.
   

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                                                    de burgemeester,


drs. M. Middendorp MPC                                                                 drs. M.J. Bezuijen

 

 

Politieke partij

VVD