VR 18 81 Fractie CDA - Vragen over laag OZB-tarief voor clubs en verenigingen

Geacht college,

Op 14 november nam de Tweede Kamer het amendement Omtzigt cs (35026, nr. 52) aan.

Hierdoor kunnen gemeenten, na aanname van het belastingplan in de eerste Kamer, ervoor kiezen om bij sportclubs, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dorps-en buurthuizen en andere ANBI en SBBI’s niet langer het hoge OZB – tarief voor niet woningen (lees: bedrijven)  in rekening te brengen, maar het lage OZB-tarief voor woningen. 

Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde stelt het CDA daarom de volgende vragen aan het College van B&W: 

  1. Is het college bekend met de mogelijkheden die het amendement Omtzigt cs (35026, nr. 52) biedt?
  2. Deelt het college het standpunt dat het onrechtvaardig is dat een vrijwilligersorganisatie, zoals een sportvereniging of scoutingclub een hoger OZB-tarief betaalt dan een gewoon huishouden?
  3. Deelt het college het standpunt dat deze organisaties van wezenlijk belang zijn voor de sociale cohesie en de gemeenschap in onze gemeente?
  4. Is het college bereid de OZB verordening van de gemeente aan te passen en sportclubs, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dorps-en buurthuizen en andere ANBI en SBBI’s onder het lage OZB tarief te brengen? Zo nee, waarom niet?


Hoogachtend,

CDA fractie

Annemie Koegler

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

Vraag 1. Is het college bekend met de mogelijkheden die het amendement Omtzigt cs (35026, nr. 52) biedt?
Ja, wij zijn hiermee bekend.

Vraag 2. Deelt het college het standpunt dat het onrechtvaardig is dat een vrijwilligersorganisatie, zoals een sportvereniging of scoutingclub een hoger OZB-tarief betaalt dan een gewoon huishouden?
Vanwege het feit dat de exacte reikwijdte van dit amendement nog onduidelijk is, kunnen wij hier nog geen standpunt over innemen. Wij willen eerst het advies van de VNG afwachten, alvorens  een standpunt in te nemen.

Vraag 3. Deelt het college het standpunt dat deze organisaties van wezenlijk belang zijn voor de sociale cohesie en de gemeenschap in onze gemeente?
Ja.

Vraag 4. Is het college bereid de OZB verordening van de gemeente aan te passen en sportclubs, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dorps-en buurthuizen en andere ANBI en SBBI’s onder het lage OZB tarief te brengen? Zo nee, waarom niet?
Momenteel beraadt de VNG zich over de reikwijdte van dit amendement en zij streven ernaar gemeenten zo spoedig mogelijk te informeren. Wij willen dit advies van de VNG afwachten. (zie https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/ozb/nieuws/onduidelijkheid-o...)

 

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                              de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC                                             drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

CDA