VR 18 72 Fractie GBR - Vragen Leeuwendaal inzake oeverwerkzaamheden

Geacht college,

Door bewoners van Leeuwendaal en via de Nextdoor app is onze fractie geinformeerd over een door de Provincie georganiseerde bewonersavond op 31 oktober a.s. inzake de oeverwerkzaamheden aan de Nassaukade/Geestbrugkade. Bewoners hebben aan de hand van aangebrachte bebording reeds moeten constateren dat (kennelijk) de werkzaamheden al 29 oktober a.s. zouden beginnen. Tevens zou sprake zijn van het tijdelijk introduceren van eenrichtingsverkeer waar de bewoners niet over geinformeerd zouden zijn. De Provincie bemoeit zich niet verder met de tijdelijke verkeerssituatie omdat zij dit zien als een verantwoordelijkheid van de gemeente. De bewoners stellen echter geen enkele informatie van de gemeente te hebben ontvangen. Telefonisch contact in de afgelopen dagen met de gemeente door verschillende bewoners, heeft ook geen informatie opgeleverd. Samen met de bewoners vreest onze fractie het risico op een verkeerschaos nu niet duidelijk is of en welke tijdelijke verkeersmaatregelen er nu in de wijk Leeuwendaal getroffen gaan worden en hoe deze worden gehandhaafd.

Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde wil onze fractie de volgende vragen stellen. Gezien het urgente karakter verzoeken wij u noodzakelijke acties tijdig ter hand te nemen.

 1. Is het College bekend met de door de Provincie georganiseerde bewonersavond in Leeuwendaal inzake de oeverwerkzaamheden aan de Nassaukade/Geestbrugkade? Is de gemeente op deze avond (ambtelijk) vertegenwoordigd om vragen te beantwoorden /toelichting te geven? Zo nee, waarom niet?
   
 2. Ziet het College het als haar verantwoordelijkheid om noodzakelijke adequate tijdelijke verkeersmaatregelen in de wijk te nemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat houden deze maatregelen concreet in en wanneer en voor hoelang worden deze ingesteld?
   
 3. Klopt het dat de bewoners in Leeuwendaal niet zijn geinformeerd over deze tijdelijke verkeersmaatregelen cq de (mogelijke) introductie van tijdelijk eenrichtingsverkeer? Zo ja, waarom is dat niet gebeurd en is het college bereid dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen? Zo nee, wanneer, hoe en welke informatie is verstrekt aan de bewoners?
   
 4. Is het College op de hoogte van de zorgen van de Leeuwendaalbewoners inzake de oeverwerkzaamheden en de (mogelijk) tijdelijke verkeersmaatregelen? Hoeveel bewoners hebben zich afgelopen week telefonisch gemeld bij de gemeente (KCC) en welk antwoord hebben zij gekregen?
   
 5. Hoe gaat u de handhaving organiseren rondom de tijdelijke verkeersmaatregelen in de wijk Leeuwendaal tijdens de oeverwerkzaamheden

 

Ronald van der Meij

Jeffrey Keus

Antwoord

Het college beantwoordt deze vragen als volgt:

Vraag 1. Is het College bekend met de door de Provincie georganiseerde bewonersavond inLeeuwendaal inzake de oeverwerkzaamheden aan de Nassaukade/Geestbrugkade? Is de gemeente op deze avond (ambtelijk) vertegenwoordigd om vragen te beantwoorden /toelichting te geven? Zo nee, waarom niet?
Ja, het college was op de hoogte van de informatiebijeenkomst. Medewerkers van de gemeente waren op de avond aanwezig.

Vraag 2. Ziet het College het als haar verantwoordelijkheid om noodzakelijke adequate tijdelijkeverkeersmaatregelen in de wijk te nemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat houden deze maatregelen concreet in en wanneer en voor hoelang worden deze ingesteld?
Nee. De verkeersmaatregelen op de Geestbrugkade zijn genomen door de gemeente Den Haag die wegbeheerder van dit wegvak is. Er worden verkeersmaatregelen getroffen waarbij eenrichtingsverkeer wordt ingesteld en verkeer via de hoofdstructuur (Haagweg – Geestbrugweg) wordt omgeleid. De werkzaamheden duren volgens planning tot medio februari 2019. De maatregelen op de Geestbrugkade zijn afgestemd met de gemeente Rijswijk.

Vraag 3. Klopt het dat de bewoners in Leeuwendaal niet zijn geïnformeerd over deze tijdelijkeverkeersmaatregelen cq de (mogelijke) introductie van tijdelijk eenrichtingsverkeer? Zo ja, waarom is dat niet gebeurd en is het college bereid dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen? Zo nee, wanneer, hoe en welke informatie is verstrekt aan de bewoners?
Nee. De bewoners van Leeuwendaal hebben een uitnodiging (gedateerd 16 oktober 2018) van de provincie gekregen voor de bijeenkomst op 31 oktober waarin staat dat de werkzaamheden zeer binnenkort beginnen. Ook hebben ze een brief van de aannemer gekregen (gedateerd 18 oktober) met de aankondiging van de werkzaamheden. De provincie is opdrachtgever voor dit werk en is verantwoordelijk voor de communicatie. Het college had liever gezien dat de communicatie richting de bewoners eerder was opgestart. Wij hebben hierover contact gehad met de provincie en we hebben aangedrongen op een andere aanpak in het vervolgtraject.

Vraag 4. Is het College op de hoogte van de zorgen van de Leeuwendaalbewoners inzake de oeverwerkzaamheden en de (mogelijk) tijdelijke verkeersmaatregelen? Hoeveel bewoners hebben zich afgelopen week telefonisch gemeld bij de gemeente (KCC) en welk antwoord hebben zij gekregen? 
Ja. Bij de gemeente zijn twee brieven binnengekomen over dit onderwerp. Deze zijn in behandeling. Bij het KCC zijn geen vragen (telefonisch of per mail) geregistreerd over dit onderwerp.

Vraag 5. Hoe gaat u de handhaving organiseren rondom de tijdelijke verkeersmaatregelen in de wijk Leeuwendaal tijdens de oeverwerkzaamheden?
Wij organiseren de handhaving niet, dat doet de provincie als opdrachtgever in samenwerking met de aannemer. Zij moeten handhavers of politie inschakelen als daar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aanleiding toe is. 

 

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                              de burgemeester,
 

drs. M. Middendorp MPC                                             drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Gemeentebelangen Rijswijk