VR 18 67 Fractie OR - Gymles op de Burgemeester Elsenlaan: medezeggenschapsraden luiden de alarmbel

Gymles op de Burgemeester Elsenlaan: medezeggenschapsraden luiden de alarmbel

“De extra reistijd bedraagt (voorzichtige schatting) 30 minuten per gymles, een kwartier heen en terug. Bij het streven naar twee gymlessen per week gaat dit bij 1200 leerlingen om ten minste 1600 uren op schooljaarbasis die verloren gaan. Dit gaat ten koste van effectieve lestijd!”

Vandaag hebben de medezeggenschapsraden van de basisscholen ’t Prisma, de Prins Mauritsschool, de Godfried Bomansschool en de J.H. Snijdersschool hun zorgen gedeeld met het college en de gemeenteraad over gymlessen in de nog te bouwen sportaccommodatie aan de Burgemeester Elsenlaan. De lijst met zorgen die door de MR’en wordt aangedragen, is nagenoeg gelijk aan de zorgen die Onafhankelijk Rijswijk al heeft uitgesproken ten tijde van de bespreking in de Rijswijkse gemeenteraad, maar door het college niet serieus zijn meegenomen in de afwegingen en daarnaast zijn weggestemd door een meerderheid van de gemeenteraad:

De loopafstand wordt vergroot, in het bijzonder voor de Prins Mauritsschool: 1,2km.
Leerkrachten moeten met groepen tot wel 30 kinderen 2 keer per week over straat, waarbij de scholen een protocol van minimaal 5 begeleiders hanteren (maximaal 5 kinderen per begeleider) voor de veiligheid.
Per schooljaar gaan 1600(!) uren ‘op’ aan reistijd
Andere locaties dichterbij (zoals de brandweerkazerne) zijn in de planvorming van het college niet (serieus) inhoudelijk overwogen
Volgens de medezeggenschapsraden heeft het college onzorgvuldige conclusies getrokken ten aanzien van de spreiding en geschiktheid van sportaccomodaties t.b.v. bewegingsonderwijs.

Gezien het bovenstaande stelt Romy de Man, namens de fractie Onafhankelijk Rijswijk, op grond van art. 44 van het Reglement van Orde van de Rijswijkse gemeenteraad, de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders, en verzoeken om de hoogste prioriteit te geven aan beantwoording hiervan:

 1. Heeft het college de medezeggenschapsraden geraadpleegd in relatie tot het voornemen om het bewegingsonderwijs gezamenlijk onder te brengen op de (nog te realiseren) Elsenlaanlocatie? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? Zo nee, waarom niet?
 2. Heeft het college de argumenten van de medezeggenschapsraden, zoals ook al ten tijde van de bespreking hiervan in de gemeenteraad door Onafhankelijk Rijswijk werden aangedragen, in de inhoudelijke overwegingen meegenomen? Zo ja, zou het college hiervan dan de interne stukken openbaar willen maken? Zo nee, waarom zijn deze overwegingen geen onderdeel geweest van de overwegingen?
 3. Kan uw college de motivatie voor deze keuze om het bewegingsonderwijs te centraliseren op de (nog te realiseren) Elsenlaanlocatie nader expliciteren, waarbij ten minste antwoord wordt gegeven op de vraag: welke argumenten zijn zwaarwegender dan het door de medezeggenschapsraden hierboven en/of Onafhankelijk Rijswijk ten tijde van de raadsbespreking aangedragen argumenten, waardoor het college heeft gekozen voor centralisatie van het onderwijs voor de genoemde scholen op de (nog te realiseren) Elsenlaanlocatie? Indien u deze motivatie niet nader wenst te expliciteren: waarom wilt u dat niet?
 4. Dit college heeft inspraak hoog in het vaandel. Een medezeggenschapsraad is een van de ultieme uitingen van inspraak. Kan de gemeente aangeven hoe zij deze brief van de medezeggenschapsraden kwalificeren in termen van invloed op het besluitvormingsproces, en hoe zij voornemens zijn te komen tot een antwoord? Op welke termijn mogen de raden een antwoord van u verwachten? Langs welke (procesmatige) lijn bent u voornemens om tot een antwoord te komen? Betrekt u de gemeenteraad hierbij, en zo nee, waarom niet?
 5. Is het college, wellicht dan naar aanleiding van deze brief, voornemens om onderzoek uit te (laten) voeren naar een decentrale inrichting van het bewegingsonderwijs, d.w.z. alternatieve locaties zoals bedoelde brandweerkazerne, die dichterbij de huidige locaties als ook de nieuwe Brede School Rembrandtkwartier liggen? Zo ja, hoe gaat u dit voornemen qua aanpak invullen? Zo nee, waarom niet?
 6. Ten tijde van het onderzoek naar de sporthal, konden alternatieven (mede om budgettaire redenen) niet verder worden onderzocht. Nu er een tekort van 4,6 miljoen euro op de initiële begroting van de nieuwe sporthal aan de Burg. Elsenlaan is vastgesteld, verzoekt Onafhankelijk Rijswijk het college dringend om de raad een nieuw voorstel voor te leggen voor realisatie van bedoelde sporthal, ditmaal in samenhang met de realisatie van een accommodatie t.b.v. het bewegingsonderwijs op de scholenlocatie van de Brede School Rembrandtkwartier. Bent u bereid een nieuw voorstel voor te leggen aan de raad onder die voorwaarden, en zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Onafhankelijk Rijswijk,

Romy de Man

 

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Heeft het college de medezeggenschapsraden geraadpleegd in relatie tot het voornemen om het bewegingsonderwijs gezamenlijk onder te brengen op de (nog te realiseren) Elsenlaanlocatie? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? Zo nee, waarom niet?

Nee. In het bestuurlijk overleg in maart  2017 hebben de stichtingsbesturen van de scholen aangegeven de afstand niet als probleem te zien, aangezien een dergelijke loopafstand binnen de afgesproken normen ligt. Wel essentieel is de veiligheid voor de leerlingen en leerkrachten m.b.t. de te lopen route. De veiligheid moet geborgd  zijn en hier zijn ook nadere afspraken over gemaakt. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de stichtingsbesturen om hun schooldirecties te informeren en de verantwoordelijkheid van de schooldirectie hun medezeggenschapsraad te informeren.

 1. Heeft het college de argumenten van de medezeggenschapsraden, zoals ook al ten tijde van de bespreking hiervan in de gemeenteraad door Onafhankelijk Rijswijk werden aangedragen, in de inhoudelijke overwegingen meegenomen? Zo ja, zou het college hiervan dan de interne stukken openbaar willen maken? Zo nee, waarom zijn deze overwegingen geen onderdeel geweest van de overwegingen?  

Bij de inhoudelijke overwegingen hebben wij gekeken of de afstand binnen de bestaande kaders van de Verordening ‘voorzieningen, huisvesting, onderwijs Gemeente Rijswijk’ valt. In de huidige verordening is een afstand van 1 km hemelsbreed opgenomen. In 2015 is deze afstand vastgesteld. De verordening uit 2015 is met instemming van de schoolbesturen vastgesteld. Daarnaast is er aandacht voor de veiligheid en wordt gekeken welke maatregelen hierin te nemen zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het aanpassen van de verkeersregelinstallaties, zodat een klas in z’n geheel kan oversteken. Om zo min mogelijk verlies van onderwijstijd te hebben, zal in gesprek met de schoolbesturen gewerkt worden aan een zo optimaal mogelijke planning van de lessen bewegingsonderwijs.  

 1. Kan uw college de motivatie voor deze keuze om het bewegingsonderwijs te centraliseren op de (nog te realiseren) Elsenlaanlocatie nader expliciteren, waarbij ten minste antwoord wordt gegeven op de vraag: welke argumenten zijn zwaarwegender dan het door de medezeggenschapsraden hierboven en/of Onafhankelijk Rijswijk ten tijde van de raadsbespreking aangedragen argumenten, waardoor het college heeft gekozen voor centralisatie van het onderwijs voor de genoemde scholen op de (nog te realiseren) Elsenlaanlocatie? Indien u deze motivatie niet nader wenst te expliciteren: waarom wilt u dat niet?

De Van Zweedenzaal is niet meer geschikt voor het huidige en toekomstige bewegingsonderwijs. Dit geldt zowel voor de capaciteit van de sportzaal als de kwaliteit. Indien de Van Zweedenzaal behouden blijft, zullen daarnaast extra zaaldelen gerealiseerd moeten worden, omdat de capaciteit onvoldoende is voor de totale behoefte aan bewegingsonderwijs. De locatie aan de Burgemeester Elsenlaan is in februari 2017 door de raad gekozen als meeste geschikte locatie voor de realisatie van het sportcomplex. Om dit sportcomplex optimaal te benutten wordt het complex overdag met name door bewegingsonderwijs voor de groepen 4 tot en met 8 gebruikt en in de avonden en weekenden door de sportverenigingen. Indien gekozen wordt voor de realisatie van extra zalen nabij de scholen heeft dit geen consequenties voor de exploitatie van het sportcomplex, maar vraagt dit wel een forse extra investering ten laste van de gemeentebegroting.

 1. Dit college heeft inspraak hoog in het vaandel. Een medezeggenschapsraad is een van de ultieme uitingen van inspraak. Kan de gemeente aangeven hoe zij deze brief van de medezeggenschapsraden kwalificeren in termen van invloed op het besluitvormingsproces, en hoe zij voornemens zijn te komen tot een antwoord? Op welke termijn mogen de raden een antwoord van u verwachten? Langs welke (procesmatige) lijn bent u voornemens om tot een antwoord te komen? Betrekt u de gemeenteraad hierbij, en zo nee, waarom niet?

Naar aanleiding van de brief van de medezeggenschapsraden heeft wethouder Lugthart tijdens de raadsvergadering op 16 oktober ’18 toegezegd over deze onderwerpen in gesprek te gaan met de stichtingsbesturen en medezeggenschapsraden van de Prins Mauritsschool, J.H. Snijdersschool, Godfried Bomansschool en ’t Prisma. Inmiddels is er een afspraak gepland voor de wethouders Lugthart en Van de Laar en de stichtingsbesturen van de scholen. Deze afspraak zal op 7 december aanstaande plaatsvinden. Na dit overleg zal er een overleg gepland worden met de medezeggenschapsraden van de scholen. In het 1e kwartaal van 2019 zullen we de raad informeren betreffende de voortgang van de gesprekken.

 1. Is het college, wellicht dan naar aanleiding van deze brief, voornemens om onderzoek uit te (laten) voeren naar een decentrale inrichting van het bewegingsonderwijs, d.w.z. alternatieve locaties zoals bedoelde brandweerkazerne, die dichterbij de huidige locaties als ook de nieuwe Brede School Rembrandtkwartier liggen? Zo ja, hoe gaat u dit voornemen qua aanpak invullen? Zo nee, waarom niet?

Vooralsnog zullen wij eerst in gesprek gaan met de Prins Mauritsschool, J.H. Snijdersschool, Godfried Bomansschool en ’t Prisma.

 1. Ten tijde van het onderzoek naar de sporthal, konden alternatieven (mede om budgettaire redenen) niet verder worden onderzocht. Nu er een tekort van 4,6 miljoen euro op de initiële begroting van de nieuwe sporthal aan de Burg. Elsenlaan is vastgesteld, verzoekt Onafhankelijk Rijswijk het college dringend om de raad een nieuw voorstel voor te leggen voor realisatie van bedoelde sporthal, ditmaal in samenhang met de realisatie van een accommodatie t.b.v. het bewegingsonderwijs op de scholenlocatie van de Brede School Rembrandtkwartier. Bent u bereid een nieuw voorstel voor te leggen aan de raad onder die voorwaarden, en zo nee, waarom niet?

Nee. Alle, mede door de raad voorgestelde, locaties zijn volledig onderzocht. De locatie aan de Burgemeester Elsenlaan is in februari 2017 door de raad gekozen als meeste geschikte locatie voor de realisatie van het sportcomplex.

 

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                                                 de burgemeester,
 

drs. M. Middendorp MPC                                                          drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Onafhankelijk Rijswijk