VR 18 55 Fractie CDA - Vragen over ondersteuning bij subsidieaanvraag amateur-sportclubs

Geacht college,

Tot onze vreugde vernam de CDA-fractie van de nieuwe subsidieregeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Staatscourant 2018, nr. ​40859​). Deze regeling is goed nieuws voor al onze amateur-sportclubs. Met deze extra subsidie kunnen zij investeren in hun accommodaties en/of voorzieningen. Hierdoor blijft sporten aantrekkelijk en de belangrijke maatschappelijke functie van sportclubs gewaarborgd.

Daarom de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met de nieuwe subsidieregeling van de Minister voor Medische zorg omtrent regels voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen ter hoogte van € 87.000.000 euro?
 2. Is het college bereid deze subsidieregeling actief onder de aandacht te brengen van al onze sportclubs?
 3. Zo ja, is het college bereid dit met spoed te doen, gelet op de zinsnede ’Het uit hoofde van het subsidieplafond beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van aanvragen’ (artikel 7 lid 2).
 4. Sportclubs draaien op vrijwilligers. Zij hebben vaak al veel taken te verrichten. Een subsidieaanvraag vraagt veel expertise en tijd. Is het college bereid sportclubs met de eventuele administratie last van de subsidieaanvraag te helpen? Hoe zou deze ondersteuning eruit zien?
   

Hoogachtend,

CDA-fractie

Annemie Koegler

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1.  Is het college bekend met de nieuwe subsidieregeling van de Minister voor Medische zorg omtrent regels voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen ter hoogte van € 87.000.000 euro?
  Ja.
   
 2. Is het college bereid deze subsidieregeling actief onder de aandacht te brengen van al onze sportclubs?
  Ja. Reeds via de sportbonden zijn de verenigingen op de hoogte gebracht van de regeling. Aanvullend nemen wij het initiatief de verenigingen waarop de regeling van toepassing is uit te nodigen voor een informatieavond betreffende dit onderwerp.
   
 3. Zo ja, is het college bereid dit met spoed te doen, gelet op de zinsnede ’Het uit hoofde van het subsidieplafond beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van aanvragen’ (artikel 7 lid 2).
  Ja. Op woensdag 10 oktober zal bij voldoende belangstelling een informatieavond plaatsvinden in de verenigingsruimte op het sportpark Prinses Irene.
   
 4. Sportclubs draaien op vrijwilligers. Zij hebben vaak al veel taken te verrichten. Een subsidieaanvraag vraagt veel expertise en tijd. Is het college bereid sportclubs met de eventuele administratie last van de subsidieaanvraag te helpen? Hoe zou deze ondersteuning eruit zien?
  Verenigingen kunnen via de eigen sportbonden of via Sportservice Zuid-Holland ondersteuning aanvragen. Uiteraard kunnen verenigingen bij vragen contact met de contactpersonen bij de gemeente.

 

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                              de burgemeester,
 

drs. M. Middendorp MPC                                             drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

CDA