VR 18 54 Fractie BvR en RB - Vragen over procedure Wmo indicatie Rijswijk

Betere zorg begint met een goed gesprek

Onlangs deden verschillende rechters uitspraken over de uitvoering van gemeentelijke zorg via de Wmo. De betrokken gemeenten schieten tekort als het gaat over het keukentafelgesprek, het aanbod van begeleiding en het afgeven van een zorgvuldige beschikking.

Het gaat hierbij om drie Wmo-uitspraken, waaronder een door de rechtbank Den Haag (tegen de gemeente Wassenaar). In de zaak tegen Wassenaar bleek dat het besluit onzorgvuldig was genomen. Er was geen ‘keukentafelgesprek’ gehouden. De gemeente had niet mogen volstaan met alleen maar een extern medisch onderzoek. De noodzakelijke ondersteuningsbehoefte (ook buitenshuis) was daardoor niet in kaart gebracht.

Het inschakelen van vrijwilligers: interessant is dat gemeente Wassenaar de mensen wilden verplichten om op zoek te gaan naar vrijwilligers voor de benodigde begeleiding. Er werd tijdelijk individuele begeleiding toegekend met als doel vrijwilligers te vinden die in de toekomst langdurige en intensieve begeleiding kunnen bieden. Een tijdelijke maatwerkvoorziening met het doel om het sociale netwerk in die zin uit te breiden, past niet bij een goede uitvoering van de Wmo.

Naar aanleiding hiervan stellen de fracties van RijswijksBelang en Beter voor Rijswijk het college de volgende vragen:

 

 1. Op welke wijze geeft de gemeente Rijswijk een Wmo indicatie af?
 2. Houdt de gemeente ‘keukentafel’ gesprekken met alle aanvragers?
 3. Maakt de gemeente Rijswijk besluiten gebaseerd op eerder afgegeven (oude) indicaties op grond van de voormalige AWBZ?
 4. Is het college het met ons eens dat vrijwilligers van groot belang zijn echter dat deze niet kunnen worden ingezet voor langdurige intensieve begeleiding? Zo nee, waarom niet?
 5. Een vertrouwenspersoon Wmo kan onderdeel uitmaken van een laagdrempelige klachten- behandeling. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van de gemeente en geeft advies aan burgers die vinden dat zij niet goed zijn behandeld. De burger kan een officiële klacht indienen als hij ontevreden is met de procedure of de uitkomst, maar die drempel is vaak hoog. Een gesprek met de vertrouwenspersoon Wmo kan een goed alternatief zijn. De vertrouwenspersoon kan ook een bemiddelende functie hebben om partijen weer bij elkaar te brengen. Is het college het met ons eens dat Rijswijk deze zou moeten aanstellen? Zo nee, waarom niet?
 6. De aanvraag voor een Wmo indicatie verloopt nu nog via formulieren die je eerst moet zoeken op de gemeentesite, eenmaal gevonden dan wordt je verzocht deze uit te printen, in te vullen en op te sturen. Is het college bereid om te onderzoeken of deze Wmo aanvraag digitaal aangevraagd kan worden, met als optie via DigiD? Zo nee, waarom niet?

 

Marc Weterings

RijswijksBelang

Larissa Bentvelzen

Beter voor Rijswijk

Bijlagen: uitspraken rechtbank

PDF-pictogramvr_18_54_fractie_bvr_-_vragen_procedure_wmo_indicatie_b1.pdf

PDF-pictogramvr_18_54_fractie_bvr_-_vragen_procedure_wmo_indicatie_b2.pdf

PDF-pictogramvr_18_54_fractie_bvr_-_vragen_procedure_wmo_indicatie_b3.pdf

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Op welke wijze geeft de gemeente Rijswijk een Wmo indicatie af?
  Een cliënt of zijn/haar naaste omgeving kan zich melden bij het Zorgloket in het gemeentehuis en het Sociaal Wijkteam. Dit melden kan fysiek, telefonisch, via de mail of het beschikbaar gestelde formulier. Als mensen niet bekend zijn binnen de Wmo wordt er een keukentafelgesprek gevoerd met de cliënt en indien gewenst ondersteund door een mantelzorger of onafhankelijke cliëntondersteuner. Naar aanleiding van dat keukentafelgesprek wordt de afweging gemaakt en een besluit genomen dat schriftelijk bekend gemaakt wordt via de beschikking. Als specifieke kennis nodig is (bijvoorbeeld medische of ergonomische) zal een extern deskundige een advies uitbrengen maar de gemeente neemt een besluit op de aanvraag (door de Wmo-consulent).
   
 2. Houdt de gemeente ‘keukentafel’ gesprekken met alle aanvragers?
  Ja, met alle nieuwe cliënten wordt een keukentafelgesprek gevoerd bij de cliënt thuis. Als het om een bestaande cliënt met bijvoorbeeld de vraag of hulp bij het huishouden uitgebreid kan worden is telefonisch overleg vaak voldoende. Er is dan al voldoende informatie binnen de gemeente aanwezig om samen met de cliënt een afweging te kunnen maken. In deze gevallen hoeft er geen keukentafelgesprek bij de cliënt thuis gevoerd te worden. Als de situatie erg veranderd is vindt in overleg tussen de cliënt en de consulent een huisbezoek plaats.
   
 3. Maakt de gemeente Rijswijk besluiten gebaseerd op eerder afgegeven (oude) indicaties op grond van de voormalige AWBZ?
  Indicaties van de Wlz of AWBZ kunnen wel voor de gemeente achtergrondinformatie zijn maar de gemeente maakt zelf een afweging en neemt zelf een besluit op grond van de huidige wetgeving. De reden is ook dat eventuele wijzigingen in de omstandigheden meegewogen dienen te worden.
   
 4. Is het college het met ons eens dat vrijwilligers van groot belang zijn echter dat deze niet kunnen worden ingezet voor langdurige intensieve begeleiding? Zo nee, waarom niet?
  Ja.
   
 5. Een vertrouwenspersoon Wmo kan onderdeel uitmaken van een laagdrempelige klachten- behandeling. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van de gemeente en geeft advies aan burgers die vinden dat zij niet goed zijn behandeld. De burger kan een officiële klacht indienen als hij ontevreden is met de procedure of de uitkomst, maar die drempel is vaak hoog. Een gesprek met de vertrouwenspersoon Wmo kan een goed alternatief zijn.
  De gemeente werkt met onafhankelijke cliëntondersteuners als mensen hun hulpvraag niet goed genoeg kunnen verwoorden. Die onafhankelijke cliëntondersteuners zijn in het Sociaal Wijkteam werkzaam. De gemeente heeft ook een Sociaal Raadsman waar mensen terecht kunnen met vragen en klachten over procedures. Cliënten worden door de consulenten op deze ondersteuning gewezen. Beide functies werken als vertrouwenspersoon. De gemeente heeft dus al vertrouwenspersonen en hoeven die niet meer aan te stellen.
   
 6. De aanvraag voor een Wmo indicatie verloopt nu nog via formulieren die je eerst moet zoeken op de gemeentesite, eenmaal gevonden dan wordt je verzocht deze uit te printen, in te vullen en op te sturen. Is het college bereid om te onderzoeken of deze Wmo aanvraag digitaal aangevraagd kan worden, met als optie via DigiD? Zo nee, waarom niet?
  De cliënt kan de aanvraagformulieren op de gemeentesite opzoeken maar de cliënt kan ook naar het Zorgloket bellen en dan worden de formulieren naar de cliënt gezonden. Op dit moment is het digitaal aanvragen van voorzieningen nog niet mogelijk. Op termijn zal onderzocht worden of een aanvraag via DigiD wel kan ontstaan. Wel is het mogelijk een contactformulier digitaal in te vullen.

 

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                                                 de burgemeester,

 

drs. M. Middendorp MPC                                                          drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Beter voor Rijswijk