VR 18 47 Fractie GBR - Vragen beheer openbare ruimte

Geacht college,

Op basis van eigen waarnemingen, berichten op social media en in gesprekken met onze inwoners moeten wij constateren dat er vragen en zorgen zijn omtrent het beheer van onze openbare ruimte. Het betreffen dan thema's als onkruidbestrijding, maaibeleid en beheer van onze verhardingen. Een en ander wordt nog eens versterkt door het extreem warme weer van de afgelopen maanden wat  zichtbaar zijn sporen heeft achtergelaten in de openbare ruimte. De fractie van Gemeentebelangen Rijswijk is met name benieuwd of en hoe het college nu planmatig wijzigingen in het beheer van onze openbare ruimte voorbereid (heeft) of voornemens is om voor te bereiden.

Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde willen wij het college de volgende vragen stellen:


1. Sinds april 2016 is Rijswijk gestopt met het chemisch bestrijden van onkruid (Round-up). Onkruid wordt nu bestreden middels borstelen, heet water en branden.

a. Is deze nieuwe bestrijdingsmethode inmiddels geëvalueerd op met name beeldkwaliteit en kosten van onderhoud? Zo ja, wat waren de belangrijkste conclusies van deze evaluatie? Zo nee, wanneer is het College voornemens de evaluatie uit te voeren?

b. Is het College bereid de onkruidbestrijding qua methode te intensiveren en/of aan te passen? Zo ja, op welke wijze, zo nee, waarom niet?

2.  Het maaibeleid is mede door bezuinigingen in het verleden in hoofdlijn extensief (2x per jaar voor de buitengebieden en entrees) en intensief in de woongebieden. In de laatste jaren is met name aandacht gekomen voor het ecologisch beheer.

a. Is het College bereid het maaibeleid meer "op maat" aan te passen waarbij inwoners op wijkniveau meer zeggenschap krijgen over de beeldkwaliteit? Zo ja, hoe en wanneer gaat het College deze inspraak organiseren en wat zijn de eventuele randvoorwaarden vooraf? Zo nee, waarom niet?

b. De entrees vanaf de snelwegen vormen het visitekaartje van onze stad. Is het College bereid het maaibeleid voor de entrees te intensiveren inclusief het opruimen van het zwerfafval? Zo ja, vanaf wanneer en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

c. Bijzondere aandacht vragen wij voor de desolate uitstraling van het ("ecologisch" ) groen langs het deel van de Churchillaan waar vorig seizoen nieuwe bomen zijn geplaatst. Wat zijn de plannen voor deze strook?

3. Vanaf 2015 wordt er intensiever ingezet op de bestrijding van met name de gevaarlijke reuzenberenklauw middels de inzet van schapen, (extra) klepelen en inzet "op maat" obv meldingen van inwoners.

a. Is de bestrijding van berenklauwen inmiddels geëvalueerd? Zo ja, wat waren de belangrijkste conclusies en vergt het beleid aanpassing/intensivering? Zo nee, wanneer is het College voornemens de evaluatie uit te voeren?

4. Vanaf 2017 zijn er twee extra straatploegen actief in Rijswijk voor het inlopen van onderhoudsachterstanden in elementverhardingen. We hebben nu dus vier straatploegen.

a. Is het College bereid de financiële middelen voor deze extra straatploegen structureel in de begroting geborgd te houden? Zo nee, waarom niet.

b. Wij zijn van mening dat het goed is om pro-actief te communiceren waar deze straatploegen werkzaam zijn. Op welke wijze vindt nu de communicatie plaats mbt de werkzaamheden van deze straatploegen? Op welke wijze worden de prioriteiten voor de inzet van de ploegen nu bepaald?

5.  De weersomstandigheden van de afgelopen periode en wellicht nog komende maanden laten nadrukkelijk hun sporen na in de openbare ruimte.

a. Welke (extra) acties heeft het College de afgelopen periode ondernomen en onderneemt zij nog (steeds) om de schade te beperken?

b. Is er een financiële indicatie te geven van de schade aan het groen en verhardingen als gevolg van de weersomstandigheden, hoe groot is deze? Zo nee, is het college voornemens om dit inzichtelijk voor de raad te maken?

 

Namens de fractie van Gemeentebelangen Rijswijk

Jeffrey Keus

Ronald van der Meij

Antwoord

 

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

Vraag 1. Sinds april 2016 is Rijswijk gestopt met het chemisch bestrijden van onkruid (Round-up). Onkruid wordt nu bestreden middels borstelen, heet water en branden.

a. Is deze nieuwe bestrijdingsmethode inmiddels geëvalueerd op met name beeldkwaliteit en kosten van onderhoud? Zo ja, wat waren de belangrijkste conclusies van deze evaluatie? Zo nee, wanneer is het College voornemens de evaluatie uit te voeren?
Uitgangspunt bij de omschakeling van chemische naar mechanische onkruidbestrijding op verharding was dat de beeldkwaliteit hetzelfde blijft. Dit is een belangrijk punt voor het college. In 2016 en 2017 hebben verschillende toetsmomenten plaatsgevonden. Uit deze toetsingen blijkt dat de beeldkwaliteit nagenoeg even goed is als bij de chemische bestrijding en voldoet aan de criteria die zijn vastgelegd in de overeenkomst met de aannemer. We zijn ons er van bewust dat normen anders kunnen zijn dan hoe mensen feitelijk de situatie beleven. Dit najaar houden we een definitieve evaluatie. Aan de hand van deze evaluatie wordt bepaald of nadere maatregelen nodig zijn.

b. Is het College bereid de onkruidbestrijding qua methode te intensiveren en/of aan te passen? Zo ja, op welke wijze, zo nee, waarom niet?
Dit is mogelijk. We wachten eerst de evaluatie in het najaar af. Daarna nemen we passende maatregelen.

Vraag 2. Het maaibeleid is mede door bezuinigingen in het verleden in hoofdlijn extensief (2x per jaar voor de buitengebieden en entrees) en intensief in de woongebieden. In de laatste jaren is met name aandacht gekomen voor het ecologisch beheer.

a. Is het College bereid het maaibeleid meer "op maat" aan te passen waarbij inwoners op wijkniveau meer zeggenschap krijgen over de beeldkwaliteit? Zo ja, hoe en wanneer gaat het College deze inspraak organiseren en wat zijn de eventuele randvoorwaarden vooraf? Zo nee, waarom niet?
We gaan een integraal beheerplan opstellen. Participatie krijgt hierin nadrukkelijk een rol. We willen dit plan samen met bewoners vormgeven en onderzoeken momenteel hoe we de bewoners een rol in het beheer kunnen laten spelen.

b. De entrees vanaf de snelwegen vormen het visitekaartje van onze stad. Is het College bereid het maaibeleid voor de entrees te intensiveren inclusief het opruimen van het zwerfafval? Zo ja, vanaf wanneer en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
De entrees krijgen speciale aandacht van het college en worden meegenomen in het integraal beheerplan. We zullen onderzoeken welke problemen op deze locaties spelen en wat nodig is.

c. Bijzondere aandacht vragen wij voor de desolate uitstraling van het ("ecologisch" ) groen langs het deel van de Churchillaan waar vorig seizoen nieuwe bomen zijn geplaatst. Wat zijn de plannen voor deze strook?
Het college wil de biodiversiteit vergroten. Vanuit deze gedachte hebben we de bermen ingezaaid met een in eerste instantie kleurrijk mengsel. De ontwikkeling van deze strook  is mislukt omdat de vegetatie te groot werd, het zicht voor verkeer verslechterde en de vegetatie over het fietspad ging hangen. De resultaten worden als leerpunt meegenomen in de ontwikkeling van ons ecologisch beheer.

Vraag 3. Vanaf 2015 wordt er intensiever ingezet op de bestrijding van met name de gevaarlijke reuzenberenklauw middels de inzet van schapen, (extra) klepelen en inzet "op maat" obv meldingen van inwoners. Is de bestrijding van berenklauwen inmiddels geëvalueerd? Zo ja, wat waren de belangrijkste conclusies en vergt het beleid aanpassing/intensivering? Zo nee, wanneer is het College voornemens de evaluatie uit te voeren?
Nee. In het najaar gaan we de effectiviteit beoordelen.

Vraag 4. Vanaf 2017 zijn er twee extra straatploegen actief in Rijswijk voor het inlopen van onderhoudsachterstanden in elementverhardingen. We hebben nu dus vier straatploegen.

a. Is het College bereid de financiële middelen voor deze extra straatploegen structureel in de begroting geborgd te houden? Zo nee, waarom niet.
Nee. De inzet van de extra straatploegen is bedoeld om de tijdelijke achterstand weg te werken. Na 5 jaar zal bekeken worden of afbouw of beëindiging nodig is (de periode zoals vastgelegd is in het wegenbeheerplan).

b. Wij zijn van mening dat het goed is om pro-actief te communiceren waar deze straatploegen werkzaam zijn. Op welke wijze vindt nu de communicatie plaats mbt de werkzaamheden van deze straatploegen? Op welke wijze worden de prioriteiten voor de inzet van de ploegen nu bepaald?
Aan het informeren van bewoners hecht dit college een grote waarde. We maken een verschil tussen kleine reparaties (postzegels) en groot onderhoud waarbij een straat vierkant wordt opgepakt. Dit laatste heeft immers veel impact op de bereikbaarheid. Daarom ontvangen bewoners hierover altijd een brief. Hierin brengen we de bewoners op de hoogte van de werkzaamheden en wat dit voor hen betekent. De inzet van alle straatploegen wordt bepaald op basis van inspecties.

Vraag 5. De weersomstandigheden van de afgelopen periode en wellicht nog komende maanden laten nadrukkelijk hun sporen na in de openbare ruimte.

a. Welke (extra) acties heeft het College de afgelopen periode ondernomen en onderneemt zij nog (steeds) om de schade te beperken?
De droogte was zo extreem dat de focus lag bij het laten overleven van de beplanting. Kwetsbare beplanting krijgt extra water. Daarnaast zijn extra ploegen ingezet om verhardingen te inspecteren en te herstellen bij schade als gevolg van droogte. Juist vanwege deze acties hebben wij er voor gekozen om een plan voor klimaatadaptatie op te stellen.

b. Is er een financiële indicatie te geven van de schade aan het groen en verhardingen als gevolg van de weersomstandigheden, hoe groot is deze? Zo nee, is het college voornemens om dit inzichtelijk voor de raad te maken?
Als er sprake is van schade en dit niet binnen het regulier budget op te vangen is, zullen we dit aan u melden.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                                                 de burgemeester,

 

drs. M. Middendorp MPC                                                          drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Gemeentebelangen Rijswijk