VR 18 42 Fractie D66 - Vragen over de waterkwaliteit in Rijswijk

Geacht college,

Schoon en voldoende water is voor alle inwoners van Rijswijk van vitaal belang. Van drinkwater, zwemwater tot het goed afvoeren van regenwater en een bereikbare waterweg voor beroeps- en pleziervaart. Water zorgt voor verkoeling in de stad. Het huidige mooie zomerweer en de droogte tonen het belang van water ook goed aan.

Bij de zorg voor het water zijn veel verschillende partijen betrokken waaronder de waterschappen, het Hoogheemraadschap, het drinkwaterbedrijf, de gemeente, de provincie en de rijksoverheid. Het Hoogheemraadschap Delfland geeft in haar rapportage aan dat de ecologische en chemische verontreiniging van het water hoog is.

De gestelde doelstelling worden - ondanks de maatregelen die het hoogheemraadschap neemt - niet gehaald.

Vragen:

 1. Hoe kijkt het college tegen haar rol aan als het gaat om water en de kwaliteit van het water?
 2. Deelt het college de zorgen over de waterkwaliteit en het niet halen van de doelstellingen?
 3. Wordt er bij het beleid en de uitvoering door de gemeente Rijswijk rekening gehouden met de invloed op water en de waterkwaliteit? Zoals bijvoorbeeld bij nieuwe woningen, aanpassingen in de ruimtelijke ordening en (her)bestemming?  Zo ja, acht u dit voldoende en ziet welke ruimte voor verbeteringen ziet u? Zo nee, bent u bereid dit te veranderen?
 4. Wordt er in regionaal verband actie ondernemen om - met inzet van alle betrokken partijen zoals hierboven genoemd - maatregelen te nemen om de waterkwaliteit te verbeteren? Zo nee, bent u bereid dit aan de orde te stellen?
 5. Bent u bereid in het collegewerkprogramma aandacht te besteden aan water in Rijswijk in het algemeen en waterkwaliteit in het bijzonder?

 

Met vriendelijke groet,

Elze Woudstra
Raadslid D66

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Hoe kijkt het college tegen haar rol aan als het gaat om water en de kwaliteit van het water?
  Het Hoogheemraadschap van Delfland waakt over de waterkwaliteit. Wij hebben een zorgplicht ten aanzien van de riolering en wij onderhouden de walkanten en de oevers. Gezamenlijk willen we een duurzaam, schoon, gezond en veilig Rijswijks watersysteem en een vitale en aantrekkelijke leefomgeving realiseren. Dit is verwoord in het waterplan, tegenwoordig genoemd wateragenda.
   
 2. Deelt het college de zorgen over de waterkwaliteit en het niet halen van de doelstellingen?
  Nee, er is tot nu toe op de lange termijn een verbetering te zien.
   
 3. Wordt er bij het beleid en de uitvoering door de gemeente Rijswijk rekening gehouden met de invloed op water en de waterkwaliteit? Zoals bijvoorbeeld bij nieuwe woningen, aanpassingen in de ruimtelijke ordening en (her)bestemming?  Zo ja, acht u dit voldoende en ziet welke ruimte voor verbeteringen ziet u? Zo nee, bent u bereid dit te veranderen?
  Ja, er wordt bij gemeente Rijswijk rekening gehouden met de invloed op water en waterkwaliteit bij ontwikkelingen. Ja, dit achten wij voldoende.
   
 4. Wordt er in regionaal verband actie ondernemen om - met inzet van alle betrokken partijen zoals hierboven genoemd - maatregelen te nemen om de waterkwaliteit te verbeteren? Zo nee, bent u bereid dit aan de orde te stellen?
  Ja, er is een samenwerkingsverband “Schoon en gezond water” tussen twaalf gemeenten en Delfland, die met projecten de waterkwaliteit verbeteren.
   
 5. Bent u bereid in het collegewerkprogramma aandacht te besteden aan water in Rijswijk in het algemeen en waterkwaliteit in het bijzonder?
  Ja, dit staat er al in het hoofdlijnenakkoord: Bij ‘groen’ hoort ook aandacht voor ‘blauw’. Vanwege de klimaatverandering zorgen we voor voldoende waterberging in Rijswijk. Daarnaast realiseren we natuurvriendelijke oevers en meer recreatieve voorzieningen aan het water.  

 

We gaan uiteraard de ambities uit het hoofdlijnenakkoord met betrekking tot water(-kwaliteit) verder concretiseren in het collegewerkprogramma.

 

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                                                 de burgemeester,

 

drs. M. Middendorp MPC                                                          drs. M.J. Bezuijen

 

Politieke partij

D66