VR 18 41 Fracties CDA en D66 - Vragen over mogelijke opstellocatie HTM aan de Zuiderweg te Rijswijk

De HTM overweegt de vestiging van een opstellocatie aan de Zuiderweg te Rijswijk.

Bewoners uit de omgeving hebben daarover hun zorgen geuit, o.a. als inspreker tijdens fora en raadsvergaderingen. Zij hebben ook zorgen geuit over de communicatie hierover.
Om ons daarover een goed oordeel te kunnen vormen zitten wij met de volgende vragen:

 1. Welke afspraken of toezeggingen zijn er de afgelopen 4 jaar tussen gemeente, HTM en/of de MRDH gemaakt om de benoemde locatie in de toekomst te mogen gebruiken als nieuwe remise als vervanging voor de nu in gebruik zijnde remise(s)?
   
 2. In hoeverre is er gesproken over geluids- en lichtoverlast met de bewoners op de huidige bestemming?
   
 3. Kunnen de raadsleden binnen zes weken inzicht krijgen in alle communicatie (schriftelijk, elektronisch en/of gespreksverslagen) tussen de gemeente (niet alleen door College maar ook op ambtelijk niveau) en de HTM of andere betrokken organisaties zoals de MRDH inzake de mogelijke vestiging van de opstellocatie aan de Zuiderweg?
   
 4. Wij zouden deze graag inzien om een objectief oordeel te kunnen vormen over de huidige situatie

 

 

Met vriendelijke groet,

 

De heer M. van Enk, CDA

De heer R. Veerman, D66

 

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Welke afspraken of toezeggingen zijn er de afgelopen 4 jaar tussen gemeente, HTM en/of de MRDH gemaakt om de benoemde locatie in de toekomst te mogen gebruiken als nieuwe remise als vervanging voor de nu in gebruik zijnde remise(s)?
  Er zijn geen toezeggingen gedaan tussen gemeente, HTM en/of MRDH over toekomstig gebruik van de locatie als opstellocatie voor trams. Wel heeft het vorige college eerder, in navolging van een collegebesluit d.d. 14 april 2015 (15.039607), gecommuniceerd positief te staan tegenover het initiatief van HTM om in samenwerking met het college de haalbaarheid en het draagvlak voor deze ontwikkeling te onderzoeken. Dit haalbaarheids- en draagvlakonderzoek, waarop wij ons bestuurlijk standpunt mede wensen te baseren, is pas recentelijk door HTM aan ons gepresenteerd.
   
 2. In hoeverre is er gesproken over geluids- en lichtoverlast met de bewoners op de huidige bestemming?
  Tijdens inloop- en informatiemomenten met omwonenden gedurende het proces zijn door bewoners zowel bij HTM als bij de gemeente zorgen geuit over geluids- en lichtoverlast. Om die reden maken deze aspecten nadrukkelijk onderdeel uit van het onder 1. genoemde haalbaarheidsonderzoek.
   
 3. Kunnen de raadsleden binnen zes weken inzicht krijgen in alle communicatie (schriftelijk, elektronisch en/of gespreksverslagen) tussen de gemeente (niet alleen door College maar ook op ambtelijk niveau) en de HTM of andere betrokken organisaties zoals de MRDH inzake de mogelijke vestiging van de opstellocatie aan de Zuiderweg?
  De correspondentie van het dossier, voor zover ons bekend, ligt ter inzage bij de griffie.
   
 4. Wij zouden deze graag inzien om een objectief oordeel te kunnen vormen over de huidige situatie.
  Hier hebben wij begrip voor, maar we verwijzen graag naar bovenstaande onder 3.

 

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                                                 de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC                                                          drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

CDA