VR 18 39 Fractie CDA - Vragen over mogelijke ouderenmishandeling in Rijswijk

Rijswijk, 14 juni 2018

Schriftelijke vragen (art. 44) aan het College van B&W

Betreft: Ouderen in veilige handen / want geweld hoort nergens thuis

Uit nieuw onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS blijkt dat naar schatting ruim een op de twintig thuiswonende ouderen (5,5%) vanaf het 65ste levensjaar te maken krijgt met een vorm van mishandeling. Er zijn 3.1 miljoen thuiswonende senioren in Nederland waarvan 170.000 ouderen te maken krijgen met enige vorm van mishandeling, volgens het onderzoek.

Het CDA is zeer geschrokken van deze cijfers.
Te meer het hier vaak gaat om kwetsbare ouderen en overbelaste mantelzorgers.

Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde stelt het CDA daarom de volgende vragen aan het College van B&W.

 1. Heeft u zicht op hoeveel van de Rijswijkse ouderen mogelijk slachtoffer zijn van uitbuiting of mishandeling? Zo nee, bent u voornemens dit nader te onderzoeken en de beschikbare cijfers te delen met de Raad?
   
 2. In hoeverre is ouderenmishandeling voldoende meegenomen in de Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling?
   
 3. Heeft u zicht op de overbelaste Rijswijkse mantelzorgers? Zo nee, bent u voornemens dit nader te onderzoeken? Zo ja, graag de inzichten delen met de Raad.
   
 4. Zijn er volgens u, aanvullende maatregelen nodig om overbelasting bij Rijswijkse mantelzorgers te verminderen en/of te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
   
 5. De minister van VWS heeft in het programma Geweld hoort nergens thuis, actielijnen uitgewerkt om (ouderen)mishandeling tegen te gaan. Neemt het College deze acties over om mishandeling in Rijswijk verder tegen te gaan? Zo ja, op welke termijn. Zo nee, waarom niet?
   
 6. Zijn er volgens het College aanvullende maatregelen nodig om (ouderen)mishandeling verder tegen te gaan? Zo ja, welke maatregelen en op welke termijn worden die maatregelen ingezet?


CDA Rijswijk  / Johanna Besteman

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Heeft u zicht op hoeveel van de Rijswijkse ouderen mogelijk slachtoffer zijn van uitbuiting of mishandeling? Zo nee, bent u voornemens dit nader te onderzoeken en de beschikbare cijfers te delen met de Raad?
  Nee, er zijn geen cijfers bekend over mogelijke slachtoffers van uitbuiting of mishandeling in Rijswijk. Het recent uitgevoerde landelijke prevalentieonderzoek geeft een beeld van de grootte van de omvang van het probleem in Nederland. Dit beeld is voor ons de reden om deze specifieke groep extra aandacht te geven in de nieuwe regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2022. Zodoende zijn we niet voornemens nader onderzoek te doen. Zie verder beantwoording vraag 5.
 1. In hoeverre is ouderenmishandeling voldoende meegenomen in de Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling?
  Alle geweldsonderwerpen, waaronder ouderenmishandeling hebben voldoende aandacht in de regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling 2014-2018. In het uitvoeringsplan van de regio Den Haag staat een aantal speerpunten ouderenmishandeling geformuleerd, die het thema extra onder de aandacht brengen.
 1. Heeft u zicht op de overbelaste Rijswijkse mantelzorgers? Zo nee, bent u voornemens dit nader te onderzoeken? Zo ja, graag de inzichten delen met de Raad.
  Ja, de gezondheidsmonitor van de GGD Haaglanden geeft aan dat er in 2016 ongeveer 850 inwoners in Rijswijk zich tamelijk zwaar belast tot overbelast voelden door de mantelzorg, dit is 15% van de mantelzorgers.
   
 2. Zijn er volgens u, aanvullende maatregelen nodig om overbelasting bij Rijswijkse mantelzorgers te verminderen en/of te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
  Er is op dit moment een goed ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. Dit bleek ook uit de vele gesprekken die we vorig jaar met mantelzorgers hierover hebben gevoerd. We vinden het belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen zodat uitval door overbelasting en ontspoorde mantelzorg zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden. Het vergroten van het respijtaanbod en het vergroten van de acceptatie hiervan door zowel mantelzorger als zorgvrager is iets waarop we willen inzetten. Hiernaast is het van belang dat we ons blijven richten op het vinden van mantelzorgers, zodat zij in beeld zijn en ondersteund kunnen worden.
   
 3. De minister van VWS heeft in het programma Geweld hoort nergens thuis, actielijnen uitgewerkt om (ouderen)mishandeling tegen te gaan. Neemt het College deze acties over om mishandeling in Rijswijk verder tegen te gaan? Zo ja, op welke termijn. Zo nee, waarom niet?
  Ja, er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe regionale visie huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2022. Deze beleidsontwikkeling zal hierin meegenomen worden.
   
 4. Zijn er volgens het College aanvullende maatregelen nodig om (ouderen)mishandeling verder tegen te gaan? Zo ja, welke maatregelen en op welke termijn worden die maatregelen ingezet?
  Ja, we gaan dit in de regionale visie nader vormgeven.

 

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                                                 de burgemeester,

 

drs. M. Middendorp MPC                                                          drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

CDA