VR 18 38 Fractie GBR - Vragen over Vlinderidylle Nassaukade

“Vlinderidylle Nassaukade mislukt?!”

Rijswijk, 7 juni 2018

Geacht college,

De fractie van Gemeentebelangen Rijswijk is door diverse bewoners aan de Nassaukade benaderd met betrekking tot de zogenaamde “vlinderidylle” in de vorm van een aantal plantvakken in de dijk langs de Vliet. Tevens hebben wij de nodige reacties mogen inzien op de buurtapp Nextdoor van bewoners van Leeuwendaal. Rode draad in deze reacties is dat het er op lijkt dat veel bewoners deze zogenaamde “idylle” niet zien zitten. Het geeft de Nassaukade een verrommelde aanblik wat tevens extra (zwerf-)vuil aantrekt. Foto’s die vandaag zijn gemaakt (en bij deze vragen zijn gevoegd) bevestigen een aanblik van verrommeling van de openbare ruimte. De aanleg van de vlinderidylle is destijds als experiment/initiatief gelanceerd om meer inwoners te betrekken bij de openbare ruimte. Een experiment kan slagen of niet slagen.

Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde willen wij het college de volgende vragen stellen:

 1. Op welke wijze heeft het college voorafgaand aan het experiment/initiatief vlinderidylle getoetst of het op breed draagvlak kon rekenen onder de bewoners van Leeuwendaal? Hoe groot was dit draagvlak?
 2. Is het college op de hoogte van de, naar het lijkt, vele negatieve reacties van omwonenden en zo ja, hoe duidt en beoordeelt het college deze reacties?
 3. Deelt het college onze mening dat de vlinderidylle een voor omwonenden een verrommelde aanblik geeft van de openbare ruimte? Zo nee, hoe legitimeert het college deze uitstraling?
 4. Is het college bereid om het experiment / initiatief vlinderidylle middels een bewonersenquête onder de inwoners van Leeuwendaal uiterlijk in september van dit jaar te evalueren? Zo nee, waarom niet?
 5. Indien uit de enquête zou blijken dat er onvoldoende/geen draagvlak is onder de bewoners van Leeuwendaal voor de vlinderidylle, is het college dan bereid om de openbare ruimte aan de Nassaukade per ommegaande in zijn oorspronkelijke staat te herstellen? Zo nee, waarom niet?


Ronald van der Meij

Jeffrey Keus

Foto VR 18 38 Fractie GBR

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Op welke wijze heeft het college voorafgaand aan het experiment/initiatief vlinderidylle getoetst of het op breed draagvlak kon rekenen onder de bewoners van Leeuwendaal? Hoe groot was dit draagvlak?
  Het college heeft niet getoetst of het op breed draagvlak kon rekenen onder de bewoners van Leeuwendaal. Het betreft hier een burgerinitiatief van wijkbewoners en de stichting ‘Leeuwendaal Duurzaam en Groen: een wijk om op te (vr)eten’, reeds opgestart in 2015. Vanuit dit initiatief is de Vlinderidylle ontstaan. In de regel is de afspraak dat de afstemming met de buurt bij de initiatiefnemers ligt. Zij hebben het volgende ondernomen: eind 2016 zijn de eerste uitnodigingen voor een Brainstormsessie op 21 januari 2017 verstuurd. Kadebewoners ontvingen twee keer huis-aan-huis een uitnodiging, wijkbewoners zijn opgeroepen via de wijkkrant Leeuwendeel en aankondigingen op de bomen. Doel van deze sessie was om te bepalen of men samen een Vlinderidylle langs de Nassaukade zou kunnen en willen creëren. En, zo ja, hoe deze er uit zou kunnen zien, waarmee men rekening moest houden. Resultaat was een sessie waarbij zo’n 30 bewoners aanwezig waren en enthousiast hebben ingestemd met de komst van de Vlinderidylle.
   
 2. Is het college op de hoogte van de, naar het lijkt, vele negatieve reacties van omwonenden en zo ja, hoe duidt en beoordeelt het college deze reacties?
  Ja, het college en gemeente is hiervan op de hoogte. We kunnen ons voorstellen dat de huidige uitstraling niet als positief wordt ervaren.
   
 3. Deelt het college onze mening dat de vlinderidylle een voor omwonenden een verrommelde aanblik geeft van de openbare ruimte? Zo nee, hoe legitimeert het college deze uitstraling?
  We kunnen ons voorstellen dat de huidige uitstraling niet als positief wordt ervaren. In het opstartproces zijn er bij de voorbereidings- en aanlegwerkzaamheden een aantal zaken misgegaan waardoor de beeldkwaliteit niet aan de verwachtingen voldoet.
   
 4. Is het college bereid om het experiment / initiatief vlinderidylle middels een bewonersenquête onder de inwoners van Leeuwendaal uiterlijk in september van dit jaar te evalueren? Zo nee, waarom niet?
  Wij willen dit bewonersinitiatief graag een doorstartkans geven, ook omdat het goed aansluit op onze ambities rondom de vergroting van de biodiversiteit en de kleurrijkheid in Rijswijk. Wij zullen in gesprek gaan met de initiatiefnemers en de stand van zaken opnemen en bezien hoe een doorstart door hen kan worden gemaakt. Vanzelfsprekend maakt afstemming met de buurt onderdeel uit van het proces.
   
 5. Indien uit de enquête zou blijken dat er onvoldoende/geen draagvlak is onder de bewoners van Leeuwendaal voor de vlinderidylle, is het college dan bereid om de openbare ruimte aan de Nassaukade per ommegaande in zijn oorspronkelijke staat te herstellen? Zo nee, waarom niet?
  De gemeente Rijswijk ondersteunt bewonersinitiatieven en juicht dit ook toe. De gemeente voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Mocht de doorstart niet leiden tot een bevredigend resultaat, inclusief draagvlak in de buurt, dan zullen wij op dat moment de groenstrook waar mogelijk weer terug brengen in de oorspronkelijke staat of een andere oplossing aanbrengen.

 

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                              de burgemeester,

 

drs. M. Middendorp MPC                                             drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Gemeentebelangen Rijswijk