VR 18 27 Fractie BvR - Vragen over subsidies en declaraties

De Gemeenteraad is mede verantwoordelijke over de gemeentelijke uitgaven en dient derhalve voldoende te worden geïnformeerd over de uitgaven van gemeenschapsgelden. Dit geldt uiteraard ook daar waar het gaat over het door het College verstrekte subsidies aan organisaties binnen en eventueel buiten de gemeente Rijswijk.

In het informatiesysteem voor o.a. de Gemeenteraad IBABS is niets (recents) te vinden over verstrekte subsidies aan de hiervoor in aanmerking komende organisaties.

Voorts is destijds aan de Raad toegezegd dat er overzichten  zouden worden gepubliceerd over de declaraties van de het College van B&W.  Dat ging in het begin goed, maar daar is men eind 2016 mee gestopt.

Vragen:

  1. Beter voor Rijswijk zou graag, en wel zo spoedig mogelijk, een volledige opgave willen ontvangen van de verstrekte subsidies over het jaar 2017 voorzien van een specificatie per organisatie, verleend subsidiebedrag alsmede het beoogde doel. De betaalde subsidies zouden dan eveneens te worden gepubliceerd in het openbare gedeelte van IBABS.

Indien u hier niet toe bereid bent, dan graag een verklaring waarom niet?  Het gaat hier immers over gemeenschapsgelden.

  1. Voorts zou Beter voor Rijswijk het met de Raad overeengekomen afspraak met betrekking tot openbaarmaking  van het declaratiegedrag van het College van B&W  te willen nakomen.

 

Namens de fractie van Beter voor Rijswijk

Larissa Bentvelzen (raadslid)

Arno v.d. Berg (fractiemedewerker)

Antwoord

 Het college beantwoordt de vragen als volgt:

  1. Jaarlijks wordt het subsidieregister gemaakt, nadat de accountant haar goedkeuring heeft gegeven op de jaarrekening. Naar verwachting wordt begin juni het subsidieregister 2017 op de website geplaatst, conform eerdere toezegging aan de raad.
  2. Het declaratieregister wordt twee maal per jaar gepubliceerd: rond de behandeling van de begroting en de jaarrekening. De laatste update is eind 2017 geweest met gegevens tot en met september 2017.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                              de burgemeester,

 

drs. M. Middendorp MPC                                             drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Beter voor Rijswijk