VR 18 23 Fractie BvR - Stop afgepakt crimineel geld terug in de wijken

Beter voor Rijswijk: ‘Stop afgepakt crimineel geld terug in de wijken’!

Onlangs zijn er in de gemeente Den Haag vragen gesteld met betrekking tot ondermijnend en crimineel gedrag. Beter voor Rijswijk wil deze vragen in het verlengde daarvan ook stellen aan het college in Rijswijk. Crimineel gedrag mag niet lonen en wijken mogen er zeker niet onder lijden. Beter voor Rijswijk wil daarom dat crimineel geld dat wordt afgepakt terugvloeit naar de wijken.

Rotterdam is hier op een succesvolle wijze mee bezig, blijkt uit recente cijfers. Dat moeten we ook in Rijswijk gaan doen. Samen met politie en het Openbaar Ministerie kunnen we hiervoor gaan zorgen. We moeten in Rijswijk laten zien dat we alles op alles zetten om crimineel en ondermijnend gedrag tegen te gaan. Daarmee zien mensen met eigen ogen hoe het ook beter kan. We kunnen een gedeelte van het afgepakte criminele geld gebruiken voor allerlei zaken, zoals het openhouden van bibliotheken, het inrichten van speeltuinen en beter onderhoud van de openbare ruimte.

Schriftelijke vragen crimineel geld;

1. Bent u bekend met het artikel ‘Geef criminele opbrengst terug aan de buurt’?

2. Is het College het met Beter voor Rijswijk eens dat criminaliteit niet mag lonen? Zo neen, waarom niet?

In Rotterdam worden, onder aanvoering van burgemeester Aboutaleb, geld en goederen van criminelen teruggegeven aan de wijken die het, het hardst nodig hebben.

3. Wat vindt het College van het idee om, samen met het Openbaar Ministerie, geld en goederen die van criminelen worden afgepakt in ieder geval gedeeltelijk terug te laten vloeien naar de wijken die het meest lijden onder deze vorm van criminaliteit? Graag een toelichting.

4. Is het College bereid om een pilot op te starten in samenwerking met de politie Haaglanden en het OM, om werk te maken van het idee zoals genoemd in punt 3. Zo neen, waarom niet?

Namens de fractie van Beter voor Rijswijk,

 

Larissa Bentvelzen

Dennis Cupedo

              

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

  1. Ja.
  2. Ja.
  3. Het college vindt dit een goed idee, met name  als er verband kan worden gelegd met de wijk en/of als geld en goederen mede in beslag kon worden genomen door inspanningen van de gemeente op het gebied van ondermijning.
  4. Het college volgt de ontwikkelingen in Rotterdam nauwlettend en is naar aanleiding daarvan in contact getreden met het Openbaar Ministerie van het arrondissement Den Haag. Zij staan open voor het idee. Bij de verdere uitwerking moet echter ook het Rijk worden betrokken omdat daar de baten tot nu toe naar toe vloeien.

    De ingezette lijn in Rotterdam beschouwen wij als een pilot. Wij wachten de uitkomsten af. Tot aan dat moment zijn wij niet voornemens een pilot te starten. 

 

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                              de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC                                             drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Beter voor Rijswijk