VR 18 11 Fractie VVD - Vragen over de grondwaterstand van de Haagweg

Geacht College,

Tijdens gesprekken met bewoners van de Haagweg kwamen er veel opmerkingen c.q. klachten naar voren over de hoge stand van het grondwater onder de woningen aldaar. Sommige kelders zij zeer vochtig en staan soms zelf vol met water. Bewoners hebben veel verklaringen voor de hoge grondwaterstand:  Uitzetten pompen DSM, aanleg Rotterdamse Baan, nieuwe riolering Haagweg enz.

Daarom heeft de VVD fractie voor u de volgende vragen in het kader van art.42 van het reglement van Orde:

 1. Is de gemeente bekend met de klachten van bewoners van de Haagweg over grondwateroverlast?
 2.  Zo ja, heeft u onderzoek gedaan of laten doen naar de problemen en de oorzaken daarvan?
 3. Zo ja ,heeft u contact opgenomen met het Hoogheemraadschap over deze problemen?
 4. Zo nee, bent u bereid contact op te nemen met de bewoners en hun klachten en opmerkingen aan te horen?
 5. Bij een geconstateerd hoog grondwaterpeil bent u dan bereid om aan de bewoners informatie te geven over de oorzaak en welke maatregelen u gaat nemen, in samenwerking met Hoogheemraadschap?
 6. Is er verband tussen een hogere grondwaterstand en de aanleg van de Rotterdamse baan
 7. Is er verband tussen een hogere grondwaterstand en het opknappen van het riool en de nieuwe inrichting van de Haagweg?

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Ja.
 2. Ja. Op basis van het grondwatermeetnet (https://opendata.munisense.net/portal/wareco-water2/group/5/Rijswijk-KF21H) is gebleken dat er ten opzichte van afgelopen jaren geen significante afwijkingen zijn geweest in de grondwaterstand die de problemen kunnen verklaren. De gemeente kan en wil op basis van het grondwaterbeleid geen verantwoordelijkheid nemen voor deze schades. Het gemeentelijk grondwater beleid is terug te vinden in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan op bladzijden 27 tot 30. (https://www.rijswijk.nl/inwoners/system/files/verbreed_gemeentelijk_rioleringsplan_2016-2020.pdf). De informatie is gedeeld met het Hoogheemraadschap van Delfland. Ook zij hebben geen bijzonderheden geconstateerd.
 3. Ja, er is contact geweest met het Hoogheemraadschap van Delfland en Delfland houdt het waterpeil zo goed mogelijk constant.
 4. Niet van toepassing.
 5. Er is geen hogere grondwaterstand dan in het verleden geconstateerd. Meer informatie over grondwaterproblemen kunt u vinden bij deze site: https://www.rijswijk.nl/wonen/groen/grondwater.
 6. Er is geen verband tussen grondwaterstanden en werkzaamheden aan de Rotterdamse baan geconstateerd.
 7. Er is geen verband tussen grondwaterstanden en het opknappen van het riool geconstateerd.

 

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                                                 de burgemeester,
 

 


 

Politieke partij

VVD