VR 18 10 Fractie BvR - Vragen over het weigeren van wethouder Lugthart tot vermelden van de naam van de brievenschrijver die zich heeft gewend tot de gemeenteraad

Geacht college,

Tijdens de Forum vergadering van 23 januari heeft Ger Kruger, Raadslid voor Beter voor Rijswijk gevraagd, waarom een brief, gericht aan de Gemeenteraad van Rijswijk ontdaan was van vermelding van de naam van de brievenschrijver.
SP Wethouder Bjorn Lugthart verklaarde bloedserieus, “dat dit niet kon vanwege het schenden van de privacy van de brievenschrijver”. Het lijkt er op dat de wethouder van “de pot is gerukt” want brievenschrijver heeft helemaal niet gevraagd om zijn naam weg te laten terwijl het in voorgaande gevallen nog nooit heeft plaatsgevonden. Hiermee draait Wethouder Lugthart volledig door, bijna te gek voor woorden door wederom de brievenschrijver en het raadslid niet serieus te nemen.

Hoe zou Wethouder Lugthart reageren als zijn  huismeester de afzender van aan hem bezorgde post afknipt, omdat de inhoud van de brief hem niet zint?  Het moet toch niet nog gekker worden bij dit transparante en open College.

Na afloop van de vergadering heeft Raadslid Kruger contact gehad met de brievenschrijver, die de forumbijeenkomst heeft bijgewoond. Hij  verzekerde mij dat hij, zoals hem gebruikelijk is nooit anonieme brieven stuurt naar de Gemeenteraad, Wethouders of Burgemeester.  Wel heeft hij zijn ongenoegen geuit hoe er met zijn brieven wordt omgegaan binnen de Gemeente Rijswijk.

Beter voor Rijswijk heeft de volgende vragen:

Vindt het College deze handelwijze van wethouder Lugthart normaal?

Zo ja, waarom?

Is dit niet in strijd met de Gemeentewet, waar in geregeld is dat er een actieve informatieplicht is naar de Raad?

Zo nee, waarom niet?

Met belangstelling zien wij uw antwoorden tegemoet

Ger Kruger

Lid Gemeenteraad Beter voor Rijswijk

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

  1. Ja.
  2. De wethouder heeft een toelichting gegeven op een procedure van de raad, waarvoor de raad zelf verantwoordelijk is.
  3. Nee.
  4. De agendering van de stukken van de ingekomen stukkenlijst is de verantwoordelijkheid van de griffie. Het weghalen van de persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 8 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hierin is limitatief opgenomen welke gronden een  verwerking van persoonsgegevens rechtvaardigt.

 

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                                                 de burgemeester,

 

drs. M. Middendorp MPC                                                          drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Beter voor Rijswijk