VR 18 08 Fractie CDA - Vragen betreft pleegzorg tot 21 jaar

Geacht college,

De overgang van 18- naar 18+ in de jeugdzorg vindt het CDA al langere tijd voor verbetering vatbaar. Dat geldt zeker ook voor de pleegzorg. Pleegkinderen verdienen een veilig en stabiel thuis, ook als ze 18 zijn. Jongeren zijn niet opeens volwassen als de kalender vertelt dat ze 18 jaar zijn geworden. Wel worden er op dat moment allerlei volwassen keuzes verwacht. Over wonen, opleiding, over inkomen, over werk, over zorg en ondersteuning. Wettelijk is geregeld dat de pleegzorg en de vergoeding na het 18e jaar ophoudt. Voor sommige jongeren betekent dat zij het pleeggezin verlaten en daardoor opnieuw in de problemen komen. De meeste jongeren kunnen nog jaren na hun 18e verjaardag terugvallen op hun ouders. Sinds de decentralisatie van de Jeugdwet hebben gemeenten de mogelijkheid om de pleegzorg te verlengen.

De CDA-fractie heeft hierover de volgende vragen:

 1. Hoe vaak heeft de gemeente sinds de decentralisatie van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de pleegzorg te verlengen na de 18e verjaardag?
 2. Welke ervaring zijn hiermee opgedaan? Of bent u bereid de ervaringen hiermee te inventariseren en de raad hierover (geanonimiseerd) te informeren?
 3. Hoe veel jongeren van 17 zijn er momenteel in de pleegzorg in onze gemeente?
 4. Wij zien dat veel pleegouders moeite hebben om alle kosten van hun pleegkind te kunnen voldoen met de vergoeding die zij ontvangen. Hierbij blijft er vaak te weinig budget over voor goede begeleiding van het kind.Zijn u klachten/meldingen bekend dat de door onze gemeente gehanteerde tarieven naar pleegzorgaanbieders onvoldoende zijn om alle pleegzorgtaken uit te voeren? Zo nee, bent u bereid een uitvraag te doen?
 5. Het ministerie is een onderzoek gestart naar de vergoeding en de toereikendheid van de pleegzorgvergoeding. Gaat u het ministerie informeren over de ervaringen in onze gemeente?
 6. Het CDA wil dat de pleegzorg tot het 21e jaar de regel wordt, en bij uitzondering - als het in het pleeggezin niet langer gaat of als jongeren echt toe zijn aan zelfstandigheid - eerder de stap maken om pleegzorg af te sluiten en op eigen benen gaan staan.Deelt het college dit uitgangspunt? Zo nee, waarom niet?
 7. Zo ja, bent u bereid de mogelijkheden, gevolgen en kosten hiervan voor onze gemeente inzichtelijk te maken en de raad hierover te informeren?

Met vriendelijke groet,

 

CDA-fractie

Johanna Besteman

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. De gemeente Rijswijk heeft in 2015, 2016 en 2017 14 keer een  toewijzing gemaakt voor het inzetten van pleegzorg na het 18de levensjaar. Dit kan alleen als er vóór het 18de levensjaar ook al jeugdhulp werd ingezet.
 2. Het jeugdteam  in Rijswijk komt vragen om verlenging van pleegzorg soms tegen. Wanneer deze aanvraag binnenkomt wordt beoordeeld of verlenging van het pleegzorgtraject de best passende vorm van ondersteuning is. Daarnaast vraagt het jeugdteam aan de pleegzorgmedewerker om een toekomstplan te maken met de ouders en jongere over hoe toe te werken naar zelfstandigheid. Jeugdhulpaanbieders zijn sinds de transitie bewuster bezig met het toewerken naar zelfstandigheid. Dat is één van de ontwikkelingen die met de transformatie worden ingezet. Ook het jeugdteam merkt dit aangezien zij aan het begin van de transitie meer verzoeken binnen kregen voor verlenging van 21 en 22 jarigen dan in de afgelopen periode.
 3. Op peildatum 31-12-2017 zijn er 6 jongeren van 17 jaar die een toewijzing hebben gekregen voor pleegzorg.
 4. Er is naar aanleiding van uw vraag een uitvraag gedaan bij het Jeugdteam, het AKJ en het H10 inkoopbureau.

Rijswijk kent geen klachten over pleegzorgvergoedingen. Ook bij het AKJ zijn geen vragen of klachten over pleegzorg binnengekomen

Pleegzorg wordt regionaal  ingekocht met de H10 gemeenten. De pleegzorgbegeleiding maakt deel uit van de toewijzing, daarnaast ontvangen pleegouders een vergoeding. Het tarief voor deze vergoeding is aangepast naar een  kostendekkend (landelijk geadviseerd) tarief per etmaal. Daarnaast is een aparte toewijzing mogelijk voor bijzondere bijkomende kosten. In situaties waarin de bestaande vergoedingen niet toereikend zijn en oplossingen niet door middel van eigen kracht gevonden kunnen worden, beschikt de gemeente over andere financieringsmogelijkheden.

 1. In de jeugdhulp werkt de gemeente Rijswijk samen met de H10 gemeenten. Gezamenlijk vormen zij de regio Haaglanden. Indien het onderzoek van het ministerie aanleiding geeft of wanneer er vraag naar informatie is, zullen wij een reactie vanuit de regio Haaglanden geven.
 2. Het college deelt dit standpunt.

In het Regionale Actieplan Jeugdhulp in Gezinsvormen(corsa nummer 17.123808) is daarover het volgende opgenomen:

“Op hun 18e zijn jongeren vaak nog niet klaar voor een grotere mate van zelfstandigheid. De zekerheid, begeleiding, aanmoediging en aandacht die zij thuis krijgen is nog van grote waarde. Pleegzorg stopt bij 18 jaar. Als er op dat moment sprake is van een hulpvraag, biedt de Jeugdwet de mogelijkheid voor verlengde jeugdhulp in de vorm van pleegzorg. Niet alle jongeren van 18 jaar die in een pleeggezin wonen, hebben echter een hulpvraag. Ze willen gewoon bij hun pleegouders blijven wonen, omdat zij geen beroep kunnen doen op hun ouders, familie of netwerk. Voor pleegouders geldt dat hun pleegzorgvergoeding stopt”.

In verschillende gemeenten in de regio Haaglanden gaan pilots starten met betrekking tot pleegzorg. Dit op basis van het Actieplan. Voorbeeld is een pilot om pleegzorg na het 18e levensjaar (inclusief begeleiding en vergoeding) door te laten lopen zonder verwijzing tot 23 jaar. Daarbij wordt een implementatieplan opgesteld om verlengde pleegzorg mogelijk standaard in te zetten in de regio Haaglanden. Het ontwikkelen van een professionaliseringsprogramma voor passende begeleiding van pleegouders is een ander voorbeeld en ook is er een pilot waarin er onderzoek wordt gedaan naar de huidige inzet van toekomstplannen bij 16+ kwetsbare jongeren. De planning is dat het  onderzoek  medio 2018 is afgerond. Het Regionale Actieplan Jeugdhulp in Gezinsvormen is tot stand gekomen in samenwerking met o.a. de Pleegouderraad, kinderen uit pleeggezinnen en professionals van lokale teams en van jeugdhulp aanbieders.

Bij de inkoop jeugdhulp 2020 wordt er ingezet om een aantal profielen passend te maken voor verlengde jeugdhulp: de behandeling en/of gespecialiseerde begeleiding kan dan worden voortgezet als jeugdhulp tot 23 jaar.

 1. Voor zover het mogelijk is om het een en ander in kaart te brengen, zijn wij daar zeker toe bereid.

 

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                                              de burgemeester,

 

drs. M. Middendorp MPC                                                          drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

CDA