VR 18 02 Fractie VVD - Pizzeria Cassanova

Geacht College,

In de vaststellingsovereenkomst die in oktober 2013 is getekend door eigenaar Pizzeria Casanova en de gemeente Rijswijk is onder andere het volgende afgesproken:

 • De huurovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden per 31 december 2017. Vanaf die datum moet het gehuurde volledig  zijn ontruimd, net als de door de huurder in gebruik zijnde gronden rondom het pand.
 • Kwijtschelding door de gemeente Rijswijk van de verbeurde dwangsommen. Deze kwijtschelding strekt tot vergoeding van alle schade en kosten waarop de huurder aanspraak kan maken ter zake van de beëindiging van de huurovereenkomst
 • De huurder ziet af van zijn eigendomsaanspraken en beëindigt alle lopende bestuursrechtelijke procedures

Het is nu  7 januari 2018 en volgens de VVD fractie is er geen sprake van uitvoering van de gemaakte juridische afspraken per 31 december 2017. Daarom heeft de fractie van de VVD Rijswijk voor u de volgende vragen in het kader van art42 van het regelement van Orde

 1. Klopt het dat eigenaar van pizzeria Casanova het pand en de gronden niet heeft opgeleverd per 31-12-2017 zoals juridisch is overeengekomen in oktober 2013?
 2. Zo ja, welke stappen heeft het College de afgelopen maanden ondernomen om de eigenaar te herinneren aan de afspraken in de juridische overeenkomst?
 3. Zo ja, welke stappen zal het College per direct gaan ondernemen om tot uitvoering van de gemaakte afspraken te komen?
 4. Kan het College aangeven hoe hoog de kwijtschelding aan huurder bedroeg en is het College van plan om die kwijtschelding terug te vorderen?
 5. Is het College het eens met de VVD fractie dat de opstelling van de huurder in de afgelopen jaren  en rond deze ontruiming geen goed voorbeeld is voor andere ondernemers die zich wel aan afspraken met de gemeente houden?
 6. En is het College het met de VVD fractie eens dat hier sprake is van oneerlijke concurrentie  en marktverstoring door het gedrag van deze ondernemer ten opzichte van andere ondernemers?

 

Namens de VVD fractie

Coen Sleddering

Fractievoorzitter VVD Rijswijk.

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Ja.
 2. Er is diverse malen (schriftelijk en mondeling) contact geweest met de huurder over het opleveren van het pand en de gronden per 31 december 2017. In december bezochten medewerkers van de gemeente de pizzeria om afspraken te maken over de oplevering. Desondanks is het pand per 31 december 2017 niet opgeleverd.
 3. Wij hebben vervolgens de huurder gesommeerd het pand en de gronden uiterlijk 16 januari 2018 op te leveren. Ook hieraan is geen gevolg gegeven. We zijn daarom inmiddels een kort gedingprocedure gestart.
 4. Het bedrag dat is kwijtgescholden bedraagt €65.000 vermeerderd met eventuele renten en kosten. Onze inzet richt zich primair op het opleveren van het pand en de gronden onder de voorwaarden die met de huurder zijn overeengekomen, niet op de terugvordering van de kwijtschelding.
 5. Ja.
 6. We volstaan met de constatering dat huurder zich niet houdt aan de  gemaakte afspraken.

 

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                              de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC                                             drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

VVD