VR 17 36 Fractie CDA - Ruiling van grond tussen gemeente Rijswijk en Volkstuinvereniging TOG

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

De zorgvuldige beantwoording van deze vragen, over een dossier waarop geheimhouding rust, heeft meer tijd gevergd, waardoor dit niet binnen de aangekondigde termijn kon worden afgerond.

 1. De huurprijs is in 1999 vastgesteld door het toenmalige college en lag in lijn met de huurprijs voor vergelijkbare objecten. Bij de vaststelling van de schadeloosstelling is rekening gehouden met de afkoop van de huur. Er is geen sprake van subsidie, deze kan dus ook niet teruggevorderd worden.
 2. In de toelichting op het collegevoorstel waarin tot de koop werd besloten is opgenomen wat het financiële effect is voor de grondexploitatie, op deze toelichting rust geheimhouding. Het document is door u als raadslid al ingezien.
 3. In de 6e herziening grondexploitatie 2017 is rekening gehouden met de te verwachten kosten inzake De Schoffel. Op deze grondexploitatie rust geheimhouding, het document heeft voor raadsleden ter inzage gelegen. Het document is door u als raadslid al ingezien.
 4. In de akte van levering wordt verwezen naar de koopovereenkomst. In de koopovereenkomst is opgenomen dat deze gebaseerd is op de besluiten van het college van 10 februari 2015 en 31 maart 2015. De transactie past binnen het mandaat van het college.
 5. Overeenkomstig de vastgestelde grondprijzenbrief 2015 is de waarde van de uitgegeven gronden gebaseerd op een taxatierapport en daarmee marktconform. Ook de waarde van de verworven gronden is op basis van een taxatierapport vastgesteld. Zie ook de beantwoording op vraag 4.
 6. Alle kosten en baten betreffende de verplaatsing van TOG zijn opgenomen in de grondexploitatie RijswijkBuiten. Er zal nog een verrekening van de aan de locatie Eikelenburg toe te rekenen kosten en opbrengsten plaatsvinden. Nadat de laatste uitgaven gedaan zijn, wordt dit opgenomen in de jaarrekening.
 7. A) In het taxatierapport is een volledige beschrijving opgenomen. Op het taxatierapport rust geheimhouding. Het document is door u als raadslid al ingezien.

B) In het raadsvoorstel wordt gewag gemaakt van aanpassing van de huurovereenkomst inzake inspanningsverplichting voor een vervangende locatie. De huurovereenkomst bevat deze inspanningsverplichting.

C) Nee, dat kunnen wij niet bevestigen. Met de verplaatsing van Tot Ons Genoegen, (zowel het koop als huurgedeelte), naar een nieuwe locatie wordt aan de inspanningsverplichting als bedoeld in de huurovereenkomst voldaan.

 1. De transactie is in de 6e herziening van de grondexploitatie 2017 verwerkt. Op de grondexploitatie rust geheimhouding. Het document is door u als raadslid al ingezien. Ook op de met de transactie gemaakte kosten rust geheimhouding. Ook deze kunnen desgewenst worden ingezien.
 2. De punten 1 tot en met 6, 9, 10 en 18 bevatten stellingen en meningen van de vragensteller. Het college onderschrijft deze niet.

  Punt 17 bevat de mening van de vragen steller. Het college neemt hier kennis van.
 • Punt 7:            Nee, deze suggestie is onjuist;
 • Punt 8:            Het besluit in het kader is inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld;
 • Punt 11: Nee, dit is niet aan de orde geweest;
 • Punt 14: Het collegebesluit van 31 maart 2015;
 • Punt 15: Ja. B&W zagen en zien geen enkele aanleiding om de overeenkomst te herroepen;
 • Punt 16: Overeenkomstig de grondprijzenbrief zijn genoemde bedragen opgenomen in het ten behoeve van de gemeente opgestelde taxatierapport.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris
 

drs. M. Middendorp MPC

de burgemeester,

drs. M.J. Bezuijen

 

Politieke partij

CDA