17 08 Explosieve stijging WOZ-waarde

Geacht College,

De VVD-fractie krijgt vanuit diverse wijken in Rijswijk signalen dat de WOZ-waarde van woningen explosief gestegen is. De gemiddelde stijging van de waarde van woningen bedroeg in 2016 circa 2,12%, de stijging van de WOZ-waarde is in veel gevallen een veelvoud hiervan.
Op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde van de Gemeente Rijswijk stelt de VVD-fractie aan u de volgende vragen:

 1. Is het College op de hoogte van de stijging van de WOZ-waarde van woningen in Rijswijk?
 2. Een voor de hand liggende verklaring zou het stijging van de gemiddelde verkoopprijzen kunnen zijn, maar hoe verklaart het College dan stijgingen van de WOZ-waarde van 10-15% en hoger?
 3. Heeft het College de gemeentelijke taxateurs op dit punt geïnstrueerd?
 4. Wilt u de Raad informeren over de gemiddelde waardestijgingen van onroerend goed in Rijswijk?
 5. Deze ontwikkeling leidt voor velen tot een forse stijging van de lokale lasten. Was het College op de hoogte van deze stijging toen het besloot de “nullijn” voor de OZB voor 2017 aan te houden?
 6. Is het College bereidt deze onevenredige stijging van de lokale lasten repareren?

Namens de VVD-fractie,


Nicki de Haaij

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Ja, de gemiddelde geprognotiseerde waardestijging was 4%, het OZB tarief is hierop aangepast/verlaagd. Deze gemiddelde waardestijging heeft in het raadsvoorstel belastingverordeningen 2017 gestaan, daarnaast staat het stijgingspercentage ook genoemd in de paragraaf lokale heffingen als onderdeel van de meerjarenbegroting 2017 – 2020.
 2. Voor de bepaling van de WOZ-waarde wordt gebruik gemaakt van de zogeheten vergelijkingsmethode. De WOZ-waarde van een woning wordt ingeschat door een vergelijking te maken met de verkoopprijzen van soortgelijke woningen rond de waardepeildatum. Binnen de verschillende woningsegmenten kunnen in een bepaalde periode afwijkende waardeontwikkelingen plaatsvinden.
 3. Nee.
 4. Ja, dat doen we ieder jaar in de begrotingscyclus. De daadwerkelijke stijging van het waarde areaal woningen is uitgekomen op 4,5%.
 5. De ‘nullijn’is afgesproken voor de gemiddelde woonlasten, OZB is daar een onderdeel van. Het OZB tarief is gecorrigeerd voor de 4% waardestijging en de OZB opbrengst is met 7% verlaagd.
 6. Voor de berekening van de OZB-tarieven wordt gebruik gemaakt van gemiddelde waarden, de wet geeft geen ruimte om binnen het OZB tarief een differentiatie aan te brengen.Het college van burgemeester en wethouders,

de waarnemend secretaris,                                           de burgemeester,

 

 

W. van der Giessen                                                     drs. M.J. Bezuijen 

Politieke partij

VVD