17 06 Scenario-analyse Stadsvisie Rijswijk 2030

Geacht College,

Op aandringen van de fractie van D66 Rijswijk is aan de Stadsvisie een scenario-analyse toegevoegd. Eén van de redenen hiervoor was dat de Stadsvisie naar ons oordeel met name een beeld gaf van hoe de inwoners van Rijswijk hun stad het liefst zien. Dat is natuurlijk belangrijk, maar we weten ook dat de toekomst keer op keer anders uitpakt dan we voor ogen hadden. Zeker in een wereld die complexer en meer verbonden is dan ooit. Juist daarom is belangrijk vat te krijgen op economische, maatschappelijk en technologische patronen en onzekerheden die bepalend kunnen zijn voor die toekomst (Bijlage III en IV van Stadsvisie Rijswijk 2030). Hetzelfde geldt voor de Toekomstvisie Plaspoelpolder.

Maar een scenario-analyse maak je niet eenmalig om ‘m daarna (als bijlage) toe te voegen aan een document. Zodra je weet wat de patronen en onzekerheden zijn (en die zullen door de tijd veranderen, aan belang winnen of juist aan belang inboeten), moet je ze voortdurend ‘monitoren’, en waar nodig bijstellen en/of aanvullen. Een scenario-analyse is te allen tijde een dynamisch proces dat structureel aandacht vraagt en aan de basis ligt van toekomstbestendige besluit-vorming.

D66 Rijswijk wil van het College dan ook graag het volgende weten:

  1. Hoe gaat het College de kennis die is vastgelegd in Bijlage III en IV van de Stadsvisie Rijswijk 2030 actief en structureel monitoren?
  2. Hoe gaat het College de kennis die is vastgelegd in Bijlage III en IV van de Stadsvisie Rijswijk 2030 bij haar besluitvorming betrekken?


D66 Rijswijk
Mark Storm

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

  1. De Stadsvisie plaatst voor drie pijlers de stip op de horizon. De Stadsvisie is daarmee geen vastomlijnde blauwdruk voor de toekomst, maar biedt juist de ruimte voor organische visie-ontwikkeling op de lange termijn. Deze andere manier van denken en doen is nodig om koers te bepalen en grip te houden, want de wereld om ons heen verandert in sneltreinvaart. Het stelt ons in staat om voor nu en in de toekomst wendbaar te acteren en onderliggende onzekerheden te onderkennen. De drie pijlers van de Agenda van de Stad zijn hierbij leidend. De genoemde trends & ontwikkelingen en geschetste scenario’s (bijlage III en IV) zullen we gebruiken om deze pijlers te toetsen aan de tand des tijds. We zijn voornemens de raad periodiek hierover te informeren, het eerst een jaar na dato van de vaststelling van de Stadsvisie.
     
  2. Om de uitwerking van de Agenda van de Stad en bewustzijn in de organisatie goed te borgen hebben we doelen en acties aangehaakt bij de opgaven. Er is verder een kernteam ingericht dat een primaire signaleringsfunctie heeft richting het college. Zij bewaakt onder andere de inhoudelijke integraliteit van de drie pijlers. Op deze wijze heeft de stadsvisie een blijvende impact op onze besluitvorming.  


Het college van burgemeester en wethouders,

 

de gemeentesecretaris,                                              de burgemeester,
drs. M. Middendorp MPC                                           drs. M.J. Bezuijen 

Politieke partij

D66