16 52 Gezondheidsrisico infill kunstgrasvelden Rijswijk

Geacht College,


"Zojuist hebben wij geschrokken kennis genomen van het televisieprogramma Zembla.
In deze uitzending wordt het gebruik van zogenaamde "infil", althans infil  bestaande uit gemalen rubber (auto)banden voor het stabiliseren van de kunststof grasmat, zeer kritisch naar voren gebracht.
De uitzending van Zembla roept, vanwege de ook in Rijswijk aanwezige kunstgras-voetbalvelden, absoluut vragen op. De gebruikte infill op de in Rijswijk kunstgrasvelden bestaat eveneens uit rubber van (auto)banden."

 1. Heeft uw college kennis genomen van genoemde alarmerende uitzending van Zembla?
 2. Deelt u onze mening dat onmiddellijk onafhankelijk onderzoek van het in Rijswijk gebruikte materiaal nodig is, om de risico's van het gebruik van genoemde infill, nader te kennen?
 3. Is het college bereid om te onderzoeken waar en wanneer er officieel toestemming of certificering is verleend om dit materiaal te mogen gebruiken op de kunstgrasvelden?
 4. Nu mogelijk nog prematuur, maar mocht blijken dat er vanuit de producenten of keurende instanties op onterechte wijze is omgegaan met het goedkeuren, leveren, c.q. verkopen van het nu gewraakte infillmateriaal, bent u het dan met ons eens dat deze instanties verantwoordelijk dienen te worden gesteld voor eventuele gezondheidsrisico's en bij mogelijk verwijderen en vervangen van het huidige infill, financiële compensatie aan de gemeente op zijn plaats is?
 5. Bent u het met Onafhankelijk Rijswijk eens dat het verstandig lijkt om per omgaande de nu gebruikte infill te vervangen voor een goed alternatief zoals bijvoorbeeld kurkkorrels?
 6. Wilt u zo snel mogelijk laten onderzoeken welke acute gezondheidsrisico's er zijn indien wordt doorgespeeld op de huidige velden die zijn voorzien van het nu gewraakte infillmateriaal en acht u tot nader order een eventueel speelverbod noodzakelijk?


Dick Jense

Wim Dijkhuizen

 

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Ja. Het televisieprogramma Zembla heeft aandacht besteed aan het gebruik van dit rubbergranulaat. Een bepaalde stof in de korrels wordt ter discussie gesteld door een aantal deskundigen. Deze is volgens hen mogelijk kankerverwekkend. Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden, die op deze wijze duurzaam hergebruikt worden. De stof waar het over gaat, wordt gebruikt bij het produceren van autobanden. Het geeft het rubber stevigheid en elasticiteit. De stof is recent toegevoegd aan de lijst van stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn.
 2. Ja. Het ministerie van VWS heeft onlangs opdracht gegeven aan het RIVM om onderzoek te doen naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. In samenwerking met de KNVB zullen alle rubber ingestrooide kunstgrasvelden in kaart worden gebracht. Naast een literatuurstudie waarin wordt gekeken naar de resultaten van diverse internationale onderzoeken worden van 50 tot 100 velden monsters genomen om de samenstelling van de infill te controleren op schadelijke stoffen. De uitkomst daarvan is nog niet bekend, de resultaten van het onderzoek worden eind december 2016 verwacht en zullen met de raad worden gedeeld.
 3. In Rijswijk worden rubberen korrels, ook wel SBR-rubbergranulaat genoemd, ingestrooid op de drie kunstgrasvoetbalvelden op sportparken Hoekpolder, Vredenburch en Prinses Irene. Het kunstgras Cruyff Court aan de Klaroenstraat kent een alternatief instrooimateriaal voor de rubberen korrels in de vorm van synthetisch rubber (TPE). Dit materiaal kent niet de bezwaren van het SBR-rubbergranulaat. De overige kunstgrasvelden in Rijswijk die gebruikt worden voor hockey en korfbal zijn niet met rubbergranulaat maar met zand ingestrooid. Tijdens de realisatie van het eerste kunstgrasvoetbalveld in 2007 op Sportpark Prinses Irene bestond er geen certificering op het instrooi materiaal. Het RIVM-advies van 2006 gaf geen aanleiding om te besluiten een ander instrooimateriaal te gebruiken.
 4. Indien later inderdaad mocht blijken dat er bij producenten sprake is geweest van laakbaar handelen, dan zullen wij zeker een verzoek tot compensatie overwegen.
 5. Nee. Rubbergranulaat is niet een op een vervangbaar door bijvoorbeeld kurkkorrels. Door het gebruik van ander instrooi materiaal veranderen de voetbaltechnische eigenschappen van het veld. Hiermee is niet gezegd dat dit een positieve verandering is. De huidige opbouw van de velden is gebaseerd op het gebruik van rubbergranulaat. Dit houdt in dat er bij de keuze voor het gebruik van ander materiaal naar alle waarschijnlijkheid ook de opbouw van het veld vervangen dient te worden. Daarnaast bestaat er gerede twijfel over de vraag of een gebruikte kunstgrasmat waarbij de grassprieten reeds zijn platgelopen zich nog wel opnieuw laat vullen met een alternatief instrooi materiaal.
 6. Nee. Wij volgen kritisch het onderzoek  van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Een speelverbod achten wij, op basis van de nu bekende informatie,  niet noodzakelijk.

Met vriendelijke groet,

 

Burgemeester en wethouders,

De waarnemend secretaris,                                         de burgemeester
W. van der Giessen,                                                   drs. M.J. Bezuijen

 

 

Politieke partij

Onafhankelijk Rijswijk