16 50 Bescherming persoonsgegevens AVALEX Afvalpas

Geacht College,

De pers maakte vorige week melding van het navolgende:
"De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de gemeente Arnhem een brief gestuurd met de aankondiging dat in de week van 3 oktober een boete zal worden opgelegd voor het overtreden van de privacywetgeving. Hierbij kan een maximale boete worden opgelegd van Euro 820.000. Een dwangsom zou zelfs in de miljoenen kunnen lopen.
Het handelt hier over een gemaakt bezwaar door een inwoner van Arnhem tegen de adresgebonden afvalpas. Deze bewoner moet scannen om zijn afval te kunnen deponeren in de afvalcontainer. Op deze wijze worden de gedragingen van de bewoner gevolgd en kunnen ook worden opgeslagen", aldus verwoord in de pers.

Op basis van artikel 42 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad, stellen ondergetekenden de navolgende vragen.

 1. Ook in Rijswijk wordt door AVALEX op gelijksoortige wijze afval ingezameld. Worden de afvalpassen per huisadres of op naam verstrekt?
 2. Worden de tijdstippen, omvang of gewicht genoteerd? Graag specificeren.
 3. Worden persoonsgegevens van bewoners, die afval in containers deponeren, opgeslagen en zo ja, welke gegevens worden geregistreerd en opgeslagen?
 4. Als er persoonsgegevens worden geregistreerd, op welke wijze gebeurt dit; en wat wordt er met deze gegevens gedaan?
 5. Op welke wijze zijn deze persoonsgegevens beveiligd?
 6. Zijn alle Rijswijkse gebruikers van een afvalpas bekend gemaakt met het feit dat hun gegevens worden opgeslagen en bewaard en hebben zij gelegenheid gehad kenbaar te maken of zij  wel, of niet, akkoord gaan met opslag van persoonsgegevens door AVALEX? En wat gebeurt er als men gemotiveerd bezwaren maakt?

D. Jense
W. Dijkhuizen

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

Inleiding:
Avalex geeft een Avalexpas per huisadres uit en houdt zich aan de regels in het ‘Privacyreglement Register van Gebruikers van de Avalexpas’  dat op 12 juni 2008 door het Algemeen Bestuur van Avalex is goedgekeurd.

 1. Een Avalexpas wordt toegekend aan een huisadres.
 2. Neen.
 3. Zie antwoord op vraag 1 en 2.
 4. Niet van toepassing.
 5. Niet van toepassing.
 6. Zie antwoord op vraag 1.

Burgemeester en wethouders,

de waarnemend secretaris,                                                   de voorzitter
W. van der Giessen                                                              drs. M.J. Bezuijen

Politieke partij

Onafhankelijk Rijswijk